Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 B w m. Racibory
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 B w m. Racibory
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie , ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, woj. podlaskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: bip.starostwograjewo.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 B w m. Racibory.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 5.1.Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1834 B w m. Racibory w km 15+090á15+950 polegająca na wykonaniu następujących robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, odcinek drogi powiatowej nr 1834B w km 15+090á15+950 - 0,86 km, - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej -humusu-, grubość warstwy do 10cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład, w km 15+536á15+793 po stronie prawej - 23,0 m3, - rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4cm wraz z wywiezieniem materiału rozbiórkowego i jego utylizacją, jezdnia w km 15+134á15+138; 15+331á15+335 - 44,0 m2, - rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20cm wraz z wywiezieniem materiału rozbiórkowego i jego utylizacją, jezdnia w km 15+134á15+138; 15+331á15+335 - 44,0 m2, - rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej, rozbiórka w km 15+353á15+556; 15+750á15+914 po stronie lewej 253,0 m2, - rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, krawężnik w km 15+353á15+556; 15+750á15+914 po stronie lewej - 367,0 m, - usunięcie głazów kamiennych z wywiezieniem materiału rozbiórkowego i jego utylizacją, głazy kamienne w km 15+610á15+750 - 10,0 m3, ROBOTY ZIEMNE - wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 3km, wykopy pod koryto na zatoce w km 15+373,5, wykonanie rowów przydrożnych w km 15+090á15+139; 15+325á15+341 strona lewa - 52,0 m3, - wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na ,15+900á15+935 po stronie prawej - 18,0 m3, ODWODNIENIE ORPUSU DROGOWEGO - wykonanie przepustów jednootworowych z rur polietylenowych spiralnie karbowanych Ø 80 cm układanych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem, przepusty pod drogą w km 15+136; 15+333 -22,0 m, PODBUDOWA - wykonanie koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm; koryto pod zatokę autobusową w km 15+373,5; na zjazdach w km 15+159P; 15+193P; 15+229P; 15+285,5P; 15+349P 194,2 m2; - wykonanie koryta wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm, odrzucenie urobku na uzupełnienie korpusu drogowego, na odcinku w km 15+096á15+134; 15+138á15+331; 15+335á15+944 - 1324,8 m2, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna o grubości 15cm na jezdni w km 15+134á15+138; 15+331á15+335; na poszerzeniu jezdni w km 15+096á15+134; 15+138á15+331; 15+335á15+944, na zatoce autobusowej - 1444,2 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 10cm, na zjazdach w km 15+159P; 15+193P; 15+229P; 15+285,5P; 15+349P; 15+574,5P; 15+601,5P; 15+644P; 15+700,5P; 15+755P; 15+797P; 15+894P - 129,2 m2 - wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16P, grubość warstwy 5cm na jezdni w km 15+134á15+138; 15+331á15+335; na poszerzeniu jezdni w km 15+096á15+134; 15+138á15+331; 15+335á15+944 ; pod zatokę autobusową w km 15+373,5 - 1274,6 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W, na odcinku w km 15+184á15+310 - 99,8 t, NAWIERZCHNIA - warstwy do 3cm wraz z wywiezieniem materiału z frezowania i jego utylizacją, jezdnia w km 15+090á15+097; 15+128á15+132; 15+335á15+341; 15+937á15+950 - 165,0 m2, - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, grubość warstwy 5cm, na zjazdach w km 15+159P; 15+193P; 15+229P; 15+285,5P; 15+349P; 15+574,5P 15+601,5P; 15+644P; 15+700,5P; 15+755P; 15+797P; 15+894P - 109,1 m2 - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W, grubość warstwy 5cm - jezdnia w km 15+092á15+948, na zatoce autobusowej w km 15+373,5P - 5640,6 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 4cm - jezdnia w km 15+090á15+950 - na zatoce autobusowej w km 15+373,5P; na zjazdach w km 15+159P; 15+193P; 15+229P; 15+285,5P; 15+349P; 15+574,5P; 15+601,5P; 15+644P; 15+700,5P; 15+755P; 15+797P; 15+894P - 5725,5 m2, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kategorii IV, plantowanie skarp rowu w km 15+090á15+139; 15+325á15+34, w km +946á1+183- 122,0 m2, - umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20cm z kamienia polnego ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej, wloty przepustów 15+136; 15+333 - 16,0 m2, - uzupełnienie poboczy pospółką z ręcznym formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym; pobocza w km 15+090á15+120; 15+090á15+120 po stronie lewej pobocza w km 15+090á15+366; 15+536á15+950 po stronie prawej - 67,7 m3, ELEMENTY ULIC - ustawienie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 /krawężnik w 30% z odzysku/, w km 15+120á15+914 po stronie lewej i w km 15+354á15+536 po stronie prawej - 978,0 m, - ułożenie ścieków podchodnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie ścieków podchodnikowych w km 15+136L; 15+333L - 3,6 m, INNE ROBOTY - regulacja pionowa i pozioma kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem, studzienki ściekowe w km 15+805L, 15+865L - 2,0 szt., - regulacja pionowa i pozioma studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem, studzienki rewizyjne wodociągu - 4,0 szt. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW przedmiotem zamówienia lub inwestycją. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.08.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zadań związanych z przebudową, budową lub remontem drogi i swym zakresem obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 5500,0 m2 każde.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniające poniższe wymagania. Kierownik budowy - posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - okres gwarancji - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku do SIWZ - projekcie umowy. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmian będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1)Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.2)Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,3)Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.4)Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.5)Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 6)Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.7) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 4 umowy np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń.8)Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c)zmiany danych teleadresowych, d)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 9)Pozostałe zmiany określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w umowie. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 9 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4 19-203 Grajewo , pokój nr 103..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4 19-203 Grajewo , pokój nr 100.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Zarządu Powiatu Grajewskiego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
11.09.2019
Rob-Bud Usługi Ogólnobudowl...

ROB-BUD Usługi Ogólnobudowlane-Handel Majewski Robert w Pszowie to firma, która zajmuje się wykonawstwem posadzek, tynków gipsowych i c...

śląskie
Usługi ogólnobudowlane
11.09.2019
Pollaris Wiktor Tarasiewicz

WKWADRAT projektuje i realizuje aranżacje wnętrz mieszkań, domów apartamentów i hoteli. Wykonujemy kompletne projekty wnętrz uwzględnia...

kujawsko-pomorskie
Architektura wnętrz
10.09.2019
Selpart Kamil Kościelak

Szukasz części zamiennych do maszyn budowlanych i serwisu? Zapraszamy do kontaktu z firmą SELPART Kamil Kościelak w Kruszwicy. Zajmujem...

kujawsko-pomorskie
Inny sprzęt budowlany
10.09.2019
Dach System Roman Kotra, Ja...

Firma Dach System funkcjonuje od 1997 roku, oferując swoim klientom produkty dachowe najwyższej jakości. Dzięki doświadczeniu i nieusta...

podkarpackie
Pokrycia dachowe