Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Docieplenie budynku grupy internatowej I
Docieplenie budynku grupy internatowej I
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Poprawczy w Studzieńcu , Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska, woj. mazowieckie, tel. 046 8318170, faks 046 8318191 w. 210.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie budynku grupy internatowej I.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zbicie tynków ścian zewnętrznych budynku z zaprawy cementowo - wapiennej, przygotowanie ścian zewnętrznych budynku poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie oraz poprzez ich impregnację grzybobójczą, przyklejenie do ścian zewnętrznych budynku płyt styropianowych o grubości 5 cm, dodatkowe przymocowanie płyt styropianowych do ścian za pomocą dybli plastikowych, przyklejenie do zewnętrznych ścian budynku siatki z włókna szklanego z uwzględnieniem miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia, wykonanie ochrony narożników wypukłych oraz dociepleniu ościeży, wykonanie obróbek blacharskich podokienników i cokołu, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego z uwzględnieniem warstwy gruntującej, malowanie elewacji budynku oraz wykonanie prac wykończeniowych (montaż rynien, kratek wentylacyjnych, itp.) Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy materiały posiadane do wykonania prac w ilościach wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będącej załącznikiem do SIWZ.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.32.10.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł. do dnia 29.04.2016 r. do godz. 1030. (termin, w jakim pieniądze muszą znaleźć się na koncie Zamawiającego). Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 28.05.2016 r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu - przelewem na konto Zakładu Poprawczego w Studzieńcu nr rachunku: 24 1010 1010 0403 6713 9120 0000 NBP O/o Warszawa. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. UWAGA: kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, gwarancję lub poręczenie (oryginał) należy złożyć w Dziale Księgowości zamawiającego - pok. 42 do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz. 10.30. Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje przynajmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót oraz jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje przynajmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót oraz jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 100.000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   Wypełniony druk oferty, wypełniony kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 ustawy PZP, wykaz robót wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania, oświadczenie, wykaz osób oraz potwierdzenie posiadania uprawnień budowlanych i przynależności do izby budowlanej, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 pkt 45 ustawy PZP oraz w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) zaparafowany wzór umowy,

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpstudzieniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Zakład Poprawczy w Studzieńcu, Studzieniec, 96-330 Puszcza Mariańska.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.06.2020
MG Premium Sp. z o.o. Sp. k.

Remont spędza Ci sen z powiek? Pozwól, że Ci pomożemy! MG Premium to firma, która realizuje remonty mieszkań na każdą kieszeń. Od lat z...

małopolskie
Remonty
31.05.2020
Doorhan Trade Sp. z o.o.

Grupa DoorHan jest międzynarodową firmą posiadającą zakłady produkcyjne w Europie i Azji. Działająca od początku lat dziewięćdziesiątyc...

wielkopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.05.2020
Bielak-Systemy Grzegorz Bielak

Instalacje paneli fotowoltaicznych i serwis. Działamy na terenie całego Dolnego Śląska - Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocła...

dolnośląskie
Instalacje elektryczne
26.05.2020
Paweł Mejza Budownictwo

Projekt Remont pomaga poznaniakom zamieszkać w wymarzonych wnętrzach. Jesteśmy profesjonalną firmą remontowo-budowlaną specjalizującą s...

wielkopolskie
Remonty