Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie
Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Papuzińskiego w Ciepielowie, która obejmuje: a) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej dł.650 mb, - Karczowanie krzaków i podszycia, - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwozem ścinki na plac, składowe odległości do 15 km, głębokość frezowania śr. 4 cm (50 mb x 5 m+50 mb x 5/2+250 mb x 6 m= 1875 m2, b) Roboty ziemne: - Roboty wykonane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km, grunt kat. III (wykonanie poszerzenia , korytek , krawężników, pogłębiane rowu, plantowanie pobocza) (310 mb x 1,5=465m2 x 0,2 +300 mb x 0,25 m2= 93m3 + 75m3 )=168 m3, c) Podbudowa: - Koryta na poszerzeniach jezdni o głębokości 40 cm. 300 mb x śr. 1,0 m do uzyskania szerokości nawierzchni 6,00 m+ na przełożonych krawężnikach 20x 1, - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie szer. śr. 0,6 m wykonanie i zagęszczenie mechaniczne obmiar jw., wykonanie poszerzeń nawierzchni drogi do 6,0 m+ na przełożonych krawężnikach, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego warstwa dolna gr. 15 cm obmiar jw., wykonanie poszerzeń nawierzchni drogi do 6,0 m+ na przełożonych krawężnikach, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego warstwa górna gr. 10 cm obmiar jw., wykonanie poszerzeń nawierzchni drogi do 6,0 m+ na przełożonych krawężnikach, - Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową, d) Krawężniki i obrzeża: - Krawężniki betonowe wystające o wym. 20 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 (B-15) wraz z oporem, oraz przełożenie krawężnika na dł.20 m, - Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej ,spoiny wypełnione zaprawą cementową (310 mb), e) Nawierzchnie: - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P warstwa wyrównawczo- wiążąca 100 kg/m2 (śr. 4 cm) (50 mb x 5 m+50 mb x 5/2+250 mb x 6 m= 1875 m2+(310 mb x 6 + 80 mb x 5,50 m + rozjazdy (10x 5)x2, - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, szer. 5,50 - 8,0 m z masy mineralno- asfaltowej AC 11 S dla ruchu KR-1/2 (50 mb x 5 m+50 mb x 5/2+250 mb x 6 m= 1875 m2+(310 mb x 6 + 80 mb x 5,50 m + rozjazdy (10x 5)x2, f) Roboty wykończeniowe: - Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm, szer. 1,00 m. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 5), załączony do SIWZ..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 3000,00 zł Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: Urząd Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy . b) poręczenie lub gwarancja bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.) Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    - harmonogram rzeczowo - finansowy prac, w którym wykonawca także wskaże części zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne wykonawcy) - Dokumenty wymagane przez SIWZ

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 19.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe
14.02.2020
PHU IKAO Bartosz Czyżewski

Firma działa na terenie całej Polski. Głównym profilem działalności jest produkcja oraz dystrybucja wiat garażowych, drewnianych garaży...

kujawsko-pomorskie
Kioski i wiaty