Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rą...
Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rą...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy , ul. Kolejowa 29, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6252313, faks 089 6254129.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko nr 1975N dr nr 1264N - dr kraj nr 7 1585N Mielno - Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz - Jankowice - Rączki - Moczysko nr 1975N dr nr 1264N - dr kraj nr 7 1585N Mielno - Rączki (dr nr 1264N) w m. Rączki Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45111290-7 - roboty przygotowawcze do świadczenia usług 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112210-0 - usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę 45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg 45112100-6 - roboty w zakresie kopania rowów 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45232111-6 - Roboty montażowe branża sanitarna Całkowita wielkość lub zakres: Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 5225000 euro. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z pkt 3 Decyzji nr 30/2016 znak sprawy GMKR.6131.211.2015 z dnia 01.03.2016 r. dokonać przeglądu zadrzewienia przeznaczonego do wycinki przy udziale ornitologa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania robót przedstawione są w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (szczegółowe specyfikacje techniczne) stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie obejmuje również organizację placu budowy, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz innych robót wymaganych technologią. W miejscach opisu przedmiotu zamówienia, gdzie wskazuje się jakiekolwiek znaki towarowe, markę materiałów, czy pochodzenie Wykonawca wykorzysta wskazane materiały lub równoważne..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamierza udzielić zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku zamawiający udzieli zamówienia dotychczasowemu wykonawcy, w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - zamówienia z wolnej ręki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.90-7, 45.11.12.00-0, 45.11.22.10-0, 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.32.00-1, 45.23.32.20-7, 45.11.21.00-6, 45.45.00.00-6, 45.23.21.11-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). w terminie do dnia 06.05.2016 r . do godz. 9:30. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno się znaleźć na rachunku bankowym zamawiającego najpóźniej do dnia 06.05.2016 r . godz. 9:30


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie wymaga się dokumentów potwierdzających
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt 1.2 wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowano co najmniej dwa zadania o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł każda (dwie roboty budowlane z zakresu robót drogowych wraz z kanalizacją deszczową : przebudowy, budowy lub remontu dróg ) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt 1.3 wykonawca wykaże, że: a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i transportu ( wymagania minimalne): - układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem - szt. 1, - walec statyczny samojezdny 10-15 Mg - szt. 2, - walec samojezdny ogumiony 15 Mg - szt. 1 , - równiarka samojezdna 120 KM - szt. 1, - koparka kołowa ( poj. łyżki 0,4, 0,6 m3 )- szt. 1, - samochody samowyładowcze ( 5-10, 10-15 Mg) - wg potrzeb technologicznych, - ubijak spalinowy Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt 1.3 wykonawca wykaże, że: a)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiada do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk; - kierownik budowy o specjalności drogowej - 1 osoba, wymagane kwalifikacje : 5 lat na stanowisku kierownika budowy, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - kierownik robót sanitarnych - 1 osoba, wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe lub średnie, 2 lata na stanowisku kierownika robót sanitarnych, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie wymaga się dokumentów potwierdzających
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Do oferty należy załączyć również : 1. Wypełniony wzór formularza ofertowego. ( zał. Nr 1 siwz ) 2. Wypełnione kosztorysy ofertowe ( zał. Nr 2 siwz) 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie innych dokumentów (aktualnego odpisu z właściwego rejestru - zgodnie z § 6 ust. 1 p.2 niniejszej SIWZ) . 4. Dokument pełnomocnika Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w formie oryginału. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1 składa każdy z nich. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 6. Dowód wniesienia wadium. 7. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grypy kapitałowej (Zał. Nr 8 siwz). 8. Akceptowany ( parafowany ) projekt umowy (zał. Nr 9 ) 2.Jeżeli Wykonawca wykaże, że na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w celu udowodnienia zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, (na zał. Nr 5a, 6a, 7a). 3. Jeżeli Wykonawca nie wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej SIWZ, ani nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust.2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W celu potwierdzenia, że wobec wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust 1 ustawy Pzp zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, jeżeli wykonawca odpowiednio wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert, nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu . 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę . 7. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w który upłynął termin składania ofert. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie: 1) Terminu realizacji umowy, pod warunkiem: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz normami techniczno - budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru, c) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. W wyniku zmiany terminu umowy Wykonawca jednocześnie przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy 2) Zmiana kierownika budowy, pod warunkiem: Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez wykonawcę w ofercie wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatnidzicki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: : Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy , adres: 13-100 Nidzica ul. Kolejowa 29,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 , 13-100 Nidzica pok. Nr 1 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. dot. sekcji II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od daty podpisania umowy do 06.05.2016r. 2. Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów - nie, 3. Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej - nie..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe
19.11.2020
El-Bud Serwis Sp. z o.o.

Oferujemy tynki maszynowe łódź, które są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Mamy bardzo niskie ceny, dlatego będziecie zadowoleni z n...

łódzkie
Inne usługi
16.11.2020
CuprumPro Sp. z o.o.

Obsługę projektową przedsięwzięć inwestycyjnych oferuje CuprumPro sp. z o. o. we Wrocławiu. Nasze projekty obejmują głównie przemysł mi...

dolnośląskie
Obiekty przemysłowe
16.11.2020
Hurtownia Drewna Sęk Sławom...

Nasza firma zajmuje się sprzedażą drewna różnego gatunku. Drewno można zastosować do ogrodów, na balkon czy na taras. Oferujemy również...

łódzkie
Drewno