Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III
Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Okonek , ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, woj. wielkopolskie, tel. 067 2660957, 2669003, faks 067 2669976.

Adres strony internetowej zamawiającego: ww.okonek.pl - BIP - zakładka Przetargi
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III. 2. Zamówienie - zakres prac obejmuje m.in.: a) budowę chodnika w miejscowości Ciosaniec, zgodnie z opisem technicznym w dokumentacji projektowej i STWOR, stanowiącymi załącznik do SIWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym, które również stanowią załącznik do SIWZ. b) ułożenie 1399,80 m2 kostki betonowej szarej o gr. 6 cm, zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. Wykonawca dokona zakupu kostki betonowej szarej o gr. 6 cm w ilości 82,8 m2, c) ułożenie obrzeża betonowego o gr. 6 cm i 8 cm w ilości 184,0 mb. 3. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia: a) na wykonane roboty (materiały i robociznę) minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące a maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. b) okres gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. c) oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 48 miesięcy zostaną odrzucone. UWAGA: Gmina Okonek udostępni wybranemu Wykonawcy posiadane materiały budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w ilości : - 1317,0 m2 kostki betonowej szarej o gr. 6 cm, - 184,0 mb obrzeży betonowych o gr. 6 cm i 8 cm 4. W złożonej ofercie należy uwzględnić : a) załadunek, transport, rozładunek 597,0 m2 kostki betonowej szarej o gr. 6 cm oraz 33,0 mb obrzeży betonowych na odległość 20 km (transport z m. Okonek do m. Ciosaniec), b) rozładunek 472,0 m2 kostki betonowej szarej o gr. 6 cm w m. Ciosaniec, c) wykonanie zakresu robót wynikających z projektu budowlanego i przedmiaru robót z uwzględnieniem materiałów zapewnionych przez Zamawiającego, tj, Gminę Okonek. Materiały budowlane zapewnione przez Gminę Okonek są wyłączone z odpowiedzialności gwarancyjnej wybranego Wykonawcy robót. d) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej, o której mowa w § 1, pkt 3, ppkt k projektu umowy (zał. Nr 10 do SIWZ), e) uprzątnięcie terenu budowy i zagospodarowanie odpadów we własnym zakresie. f) ewentualne uszkodzenia urządzeń w obrębie placu budowy i wykonywanych robót, g) wykonanie zabezpieczenia placu budowy/.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.32.50-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do (klauzule): bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia (bez jakichkolwiek zastrzeżeń Gwaranta, z wyjątkiem zaleceń organizacyjnych) kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadniania, zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. W)w zobowiązanie, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać zastrzeżenia wyłącznego dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 4. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego - Gminy Okonek: Bank Spółdzielczy O/Okonek Nr 33 8941 1016 0050 0861 2000 0010 7. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 9. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit l) SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Wykonawca musi wykazać, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (licząc od dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 zadań, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowa chodników, placów postojowych, manewrowych. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. e).SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 8 do SIWZ, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. i) SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia to zobowiązany jest do załączenia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, załączając je do wzoru nr 8 do SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia stanowiska: - Kierownik Budowy - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy w robotach podobnych do tych, które będą wykazane przez Wykonawcę w doświadczeniu wykonawcy - w załączniku Nr 4 do SIWZ. Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami drogowymi. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 7 do SIWZ i przedstawionych dokumentów, o których mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit f), g),h) SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca musi wykazać, że przedstawi kserokopię informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 100.000 zł wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu, o którym mowa w rozdziale XI pkt. 1 lit. k) SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.3.2)

     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

      III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

      • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

       III.6) INNE DOKUMENTY

       Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

       1. wypełniony formularz ofertowy według wzoru nr 9 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy uproszczony opracowany w układzie i na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. 3. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 10 do SIWZ 4. Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne i inne). 2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego, 3)zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, 5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany kolejności i terminów wykonywanych robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych, 7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót. 9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy, 10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych - atmosferycznych- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, 11) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku epidemii, działań rządowych, 12) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 13) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, 14) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 15) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 16) Zamiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku zmiany kolejności wykonywania robót, zmiany technologii jakości lub parametrów technicznych, wykonywania robót zamiennych, wykonywania robót dodatkowych robót, w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust.5 pkt.2)-13) niniejszego paragrafu, 17) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 18) Ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 19) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 20) Zmiany terminu realizacji umowy na skutek przedłużającej się procedury przetargowej. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w pkt 1-20 strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.okonek.pl - NIP (zakładka Przetargi)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, 64-965 OKONEK, ul. Niepodległości 53, budynek B, pokój nr 26.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski, 64-965 OKONEK, ul. Niepodległości 53 - Sekretariat, budynek A, I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe