Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg gminnych w m. Sękowo - etap I i II.
Przebudowa dróg gminnych w m. Sękowo - etap I i II.
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Duszniki , ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie, tel. 61 2919075, 2919400, faks 61 2919131.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w m. Sękowo - etap I i II..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych w m. Sękowo - etap I i II obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi gminnej , ul. Lipowej. Zakres robot szczególnie obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, - nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego - chodnik - 86 m kw. - nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego - jezdnia - 1.585 m kw. - nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego - zjazdy - 315 m kw, - wpust deszczowy fi 500 mm z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, drenaż rurą drenarską fi 160 mm - regulacje studni i zaworów, - humusowanie wraz z posianiem trawy Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty : robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu przebudowy, utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, zagęszczenia gruntu, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, opracowania i wdrożenia projektu organizacji ruchu, koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż ten zaproponowany w ofercie, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o wielkości do 50 % zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie może być udzielone wybranemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7, 45.23.24.10-9, 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7, 45.33.23.00-6, 45.11.27.10-5, 45.10.00.00-8, 45.23.21.30-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł .


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca składa oświadczenie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedstawi dokumenty: wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę powinien zawierać roboty budowlane polegające na budowie , przebudowie dróg masą bitumiczną lub kostką betonową o długości co najmniej 1 km i wartości nie mniejszej jak 300 tys. zł wraz z załączeniem dowodu określającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest poświadczenie inwestora lub inny dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca składa oświadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca składa oświadczenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca składa oświadczenie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.XI. B.1-2 SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokumenty i oświadczenia wynikające z pkt.XI.B. 1-2 SIWZ dla każdego ze wspólników . 3. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. Kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. 4.Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Termin gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zostały ujęte w paragrafie 17 projektu umowy,tj. 1) w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu zamówienia, stosownie do zapisów w § 5 ust. 6 i 7 projektu umowy : 6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych objętych oraz nie objętych przedmiarem i kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a których wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wynikać będą z błędów jakie mogą wystąpić w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. 2) zmiana podwykonawców lub dalszych podwykonawców przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po akceptacji Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na warunki realizacji przedmiotu umowy. 3) wystąpią ważne okoliczności niezależne od Wykonawcy skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 2 projektu umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.duszniki.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Duszniki, ul.Sportowa1, 64-550 Duszniki.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Duszniki, ul.Sportowa1, 64-550 Duszniki.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, które zamówienie powierzy podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków