Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Wymiana istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej...
Wymiana istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, faks 095 7659306.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie - II postępowanie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty remontowe obejmują wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nową stolarkę okienną i drzwiową z profili PCV oraz poszerzenie dwóch otworów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym A Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. W trakcie wymiany stolarki jak i wykonania poszerzeń przewidziano również remont - naprawę parapetów zewnętrznych oraz roboty naprawcze po wymianie stolarki i wykonaniu poszerzeń otworów komunikacyjnych polegające na odtworzeniu okładzin ściennych i ich malowaniu farbami emulsyjnymi. 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.: - demontaż i montaż stolarki okiennej zewnętrznej, - demontaż i montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej do budynku, - demontaż i montaż nadproży dwóch otworów komunikacyjnych z ich poszerzeniem, - oczyszczenie i pomalowanie zewnętrznych parapetów blaszanych, - wykonanie napraw wyprawy tynkarskiej wraz z pomalowaniem. Projekt obejmuje montaż stolarki okiennej z ciepłych, wysokoudarowych profili PCV. Szyby bezpieczne. Nowa stolarka okienna i drzwiowa o podziale identycznym jak obecna. Okienne i drzwiowe ościeża wewnętrzne jak i uzupełnienie braków w tynku przy otworach komunikacyjnych otynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarami robót i STWiOR. Zamawiający przewiduje odbycie jednej wizji lokalnej, w której będą mogły wziąć udział osoby zainteresowane przedmiotem zamówienia. Przedmiotowa wizja odbędzie się na terenie Publicznego Gimnazjum w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1, w dniu 14 stycznia 2016r. o godzinie 11.00. Miejsce spotkania: wejście główne do budynku Publicznego Gimnazjum (od strony boiska Orlik). Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy czynnych obiektach Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Roboty powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu oraz zagrażające zdrowiu użytkowników (użycie farb i lakierów itp.) należy prowadzić poza godzinami użytkowania obiektów, tj. od poniedziałku do piątku po godz. 15.30 oraz w dni wolne, po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników przebywających w budynkach Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. Wykonawca na wykonane roboty jest zobowiązany udzielić 36 miesięcznej gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: - przedłożenia harmonogramu organizacji robót w terminie 3 dni od daty podpisania umowy - odgrodzenia strefy roboczej przed dostępem osób trzecich oraz właściwe jej oznakowanie, - odizolowania czynnej strefy roboczej od pomieszczeń, w których przebywają użytkownicy budynku, w taki sposób by nie przedostawał się tam kurz i pył z budowy, - przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, - doprowadzenia do staniu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu robót, - do codziennego sprzątnięcia wszystkich pomieszczeń i korytarzy zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robót. Aspekt środowiskowy: Wykonawca zapewnienia, że będzie właściwie gospodarował odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, minimalizowania ich ilości, gromadził je w sposób selektywny w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawny odbioru lub ponowne wykorzystanie. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót powstaną odpady niebezpieczne, to Wykonawca oddzieli je od odpadów obojętnych i przekaże je do firm specjalistycznych zajmujących się ich unieszkodliwieniem..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniające w wymiarze nie przekraczającym wartości 50% zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych tego samego rodzaju 45.42.00.00-7, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.00.00-7, 45.40.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.05.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 6 000,00 złotych, słownie : sześć tysięcy złotych. 2. Wadium należy wnosić na zasadach określonych w art. 45 ustawy Pzp. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank GBS o/Choszczno Nr rachunku 40 8359 0005 0028 9098 2000 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie. 4. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wymianie istniejącej stolarki okiennej na nową stolarkę okienną z profili PCV o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty- oświadczenia: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii - dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 3) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonych do SIWZ. Dodatkowo: Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: - dopuszcza się zmianę umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (zmiana siedziby, adresu, nazwy) - dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy z powodu których wykonanie umowy nie będzie możliwe w określonym terminie. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
05.12.2018
Przedsiębiorstwo Produkcyjn...

Firma z wieloletnim doświadczeniem i bogatą tradycją Krobex, prowadzi działalność na wielu płaszczyznach. Szeroki wybór usług oraz prod...

śląskie
Drewno
04.12.2018
Smart-Bud Marek Nowak

Firma Smart-Bud Marek Nowak z Zabrza oferuje Państwu specjalistyczne usługi z zakresu inwentaryzacji budowlanych, okresowych przeglądów...

śląskie
Inne biura projektów
04.12.2018
www.monitoring1.pl - Janusz...

Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu firmę „ monitoring1” , która już od prawie trzydziestu lat oferuje szeroki zakr...

kujawsko-pomorskie
Instalacje elektryczne
03.12.2018
Pama Marianna Tańska

Producentem stalowo-szamotowych wkładów kominkowych powietrznych oraz z płaszczem wodnym jest firma PAMA S. C. w Strachocinie. Nasze ro...

zachodniopomorskie
Inne budownictwo