Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na p...
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na p...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o. , ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, tel. 023 6624278 w, 35, faks 023 6624278.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przemieszczeniu mas ziemnych na terenie składowiska odpadów w Dalanówku gm. Płońsk..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przemieszczenie mas ziemnych na terenie składowiska odpadów komunalnych w Dalanówku gm. Płońsk wraz z ukształtowaniem terenu i zagęszczeniem gruntu. Całkowitą ilość gruntu zabezpieczy Zamawiający na terenie prowadzonych robót. Z bilansu mas ziemnych wynika, że do wykonania wszystkich robót występuje ich niedobór w ilości około 2 810 m3. Zamawiający przed rozpoczęciem robót ziemnych lub w czasie ich trwania dostarczy brakującą ziemię lub pospółkę własnym transportem i zdeponuje ją w sektorze D. W przypadku dostarczania ziemi w czasie wykonywania robót Zamawiający zdeponuje ją w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie wykonywanych prac. Teren prac ziemnych został podzielony na sektory. Sektor A. Jest to teren o równomiernym nachyleniu 1:2,5. Spadek terenu występuje w kierunku sektora D. Podłoże w tym sektorze stanowi warstwa gliny o miąższości 40 cm. Poniżej zalegają zdeponowane odpady komunalne. Zadaniem Wykonawcy będzie przewiezienie gliny z sektora C1 i C2, rozłożenie jej na skarpie w sektorze A wraz z zagęszczeniem. Przewiduje się przemieszczenie, rozłożenie i uwałowanie gliny w ilości około 3 000 m3. Glinę należy rozłożyć w warstwie od 10 do 50 cm. Sektor B. W tym sektorze znajduje się nadwyżka mas ziemnych. Są to częściowo przemieszane grunty - grunt roślinny, piasek, piasek pylasty. Miąższość nadwyżki gruntu w tym terenie wynosi od 40 do 280 cm. Z tego sektora grunt będzie przemieszczany do sektora D. W tym sektorze na niewielkiej powierzchni należy podnieść teren w warstwie około 30 - 40 cm w ilości ~50 m3. Szczegół oznaczono na planie robót ziemnych w załączniku nr 8 do SIWZ. Sektor C1 i C2. Na tym terenie zdeponowana jest glina o miąższości do 480 cm w części C1 i 450 cm w części C2. Część gliny z tych sektorów należy przemieścić do sektora A (w ilości ~3000 m3), a pozostałą glinę ułożyć i uwałować w sektorze D. Sektor D. Jest to teren, w którym występuje niedobór gruntu w warstwie od 30 do 140 cm. Teren należy podnieść , uzupełnić niedobór gruntu i uwałować warstwami o maksymalnej grubości do 30 cm. Dla uniknięcia zastoin wody opadowej teren w sektorach: B, C1, C2 i D należy wyrównać i uwałować ze spadkami o nachyleniu od 2 do 3%. Spadki i ich kierunki zostaną wytyczone przez geodetę. Uwaga: Obsługę geodezyjną zapewnia Zamawiający. W załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający przedstawił bilans robót ziemnych, który należy uwzględnić przy wycenie wartości robót..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.10-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do siwz). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonywaniu robót ziemnych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto każda z nich. Wykonawca poda w załączniku nr 5 do siwz rodzaj wykonanych robót, ich wartość, daty wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane. Zamawiający wymaga, aby fakt należytego wykonania usług został potwierdzony odpowiednimi dowodami, tj. poświadczenie, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: jedną koparką gąsienicową o pojemności łyżki minimum 2 m3, jedną spycharką gąsienicową z regulowanym pługiem o szerokości minimum 4 m, jednym wozidłem przegubowym o mocy użytecznej minimum 270 kW i pojemności nasypowej minimum 17 m3, jedną wywrotką o napędzie 8x6, jednym wibracyjnym walcem gładkim o masie nie mniejszej niż 12 Mg. Wykonawca poda w załączniku nr 6 do siwz wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do siwz). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 (zał. nr 2 do siwz). Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia według formuły spełnia/ nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie - art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 80
– 2 - Termin realizacji zamówienia - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie którego dokonano wyboru wykonawcy: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. dotyczących podatku VAT, wówczas wartość netto zamówienia pozostanie bez zmian a wartość brutto zostanie obliczona na podstawie nowych zasad, b) zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.plonsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat - siedziba zamawiającego..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów: a) oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do siwz, b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 5, d) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
10.07.2020
Hygge Hus Sp. z o.o.

Podobają się Wam domy skandynawskie? Chcecie mieć taki dom dla siebie? My możemy w tym pomóc. Oferujemy domy gotowe dopasowane wielkośc...

podlaskie
Domy drewniane
09.07.2020
Alpin Group Sp. z o.o.

Firma Alpin Group zajmuję się wykonywaniem wszelkiego typu prac specjalistycznych na wysokości z zastosowaniem technik dostępu linowego...

łódzkie
Prace wysokościowe
09.07.2020
Obsługa Inwestycji Budowlan...

Firma OIB Krzysztof Chrzanowski funkcjonuje na rynku od 2020 roku, jednak doświadczenie nabyte w latach poprzednich czyni ją konkretnym...

pomorskie
Wynajem sprzętu budowlanego
09.07.2020
PUR SOLUTIONS ANDRZEJ ANTOS...

PUR Solutions to firma zajmuje się wykonywaniem hydroizolacji, termoizolacji poprzez hydrodynamiczy natrysk pian poliuretanowych i elas...

mazowieckie
Ocieplanie budonków