Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont pomieszczenia Urzędu Miasta oraz adaptacja pomieszcze...
Remont pomieszczenia Urzędu Miasta oraz adaptacja pomieszcze...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów , ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, woj. łódzkie, tel. 063 2888192, faks 063 2888192.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczenia Urzędu Miasta oraz adaptacja pomieszczenia OSP na salę konferencyjną.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pomieszczenia w Urzędzie Miasta oraz Sali OSP w Uniejowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i aranżacja wnętrz pomieszczeń urzędu, Sali konferencyjnej, klatki schodowej. Przedmiot zamówienia obejmuje zadania: Zadanie nr 1: Remont pomieszczenia Urzędu Miasta w Uniejowie PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC: - instalacja sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych dekoracyjnych - około 62 m2. Kolorystyka ustalona zostanie z Zamawiającym na etapie realizacji, - montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - 8 kpl., - demontaż istniejących drzwi wewnętrznych do pomieszczenia oraz montaż nowych drzwi pełnych płytowych z okleiną. Kolorystyka ustalona zostanie z Zamawiającym na etapie realizacji - 1 sztuka - demontaż istniejącej wykładziny podłogowej oraz ułożenie na posadce wykładziny podłogowej rulonowej - około 62 m2. Kolorystyka ustalona zostanie z Zamawiającym na etapie realizacji, - montaż listew przypodłogowych przyściennych - około 33 m - montaż listew instalacyjnych - około 32 m. Wykonawca zobowiązany będzie przy wyprowadzeniu instalacji do pomieszczeń sąsiadujących ukryć instancje w listwach instalacyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (około 5 m) - montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym - 4 sztuki - montaż przewodów kabelkowych układanych w korytkach około 60 m - montaż złącza RJ45 - 4 sztuki - montaż pionowego okablowania strukturalnego - około 50 m - malowanie ścian - powierzchnia około 60 m2 Zadanie nr 2: Remont sali wielofunkcyjnej i klatki schodowej w budynku OSP Uniejów. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej - demontaż drewnianych listew przypodłogowych - demontaż istniejącego lekkiego podestu drewnianego - uzupełnienie, przesunięcie istniejących punktów oświetleniowych w stosunku do proponowanych lamp - wykonanie sufitów obniżonych GK, wykonanie gładzi także na suficie istniejącym - oczyszczenie tynków, naprawa ubytków oraz skucie miejscowe wraz z uzupełnieniem tynków wewnętrznych w miejscach tego wymagających - malowanie ścian powyżej istniejącej lamperii a także sufitów GK oraz sufitu istniejącego - odnowienie parkietu (cyklinowanie), bejcowanie, lakierowanie z wykończeniem matowym, listwy przypodłogowe analogicznie. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, - montaż listew przypodłogowych - kolor dostosowany do odnowionego parkietu. UWAGA! Przy prowadzeniu prac remontowych instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą lamperię na ścianach. Nie może ona ulec zniszczeniu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia należy doprowadzić go do stanu pierwotnego. Roboty w zakresie instalacji wewnętrznych: - wymiana, uzupełnienie instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z przystosowaniem gniazd wtykowych i oświetlenia do nowej aranżacji wnętrz, - wymiana i remont instalacji teletechnicznych wraz z przystosowaniem i umiejscowieniem osprzętu wyposażenia tych instalacji do nowej aranżacji wnętrz, - likwidacja istniejących punktów oświetlenia i montaż nowego osprzętu elektrycznego i teletechnicznego - przesunięcie istniejących gniazd w sposób nienaruszający istniejącej lamperii, instalacje prowadzić po ścianie, - wykonanie nowych gniazd w sposób nienaruszający istniejącej lamperii, instalacje prowadzić za futryną wymienianej stolarki, za listwami przypodłogowymi, - wykonanie klimatyzacji w obrębie Sali wielofunkcyjnej, - sprawdzenie i udrożnienie w razie konieczności wentylacji grawitacyjnej Montaż nowego wyposażenia i elementów wystroju wnętrz: - ruchoma dekoracja przesłaniająca okna (rolety), - ruchome elementy dekoracyjne jak lustra wieszane na ścianach w łazienkach, w obrębie klatki schodowej wklejane na ścianę - meble stałe, maskownice grzejników z paneli ażurowych, zabudowy z paneli ażurowych jako elementów dekoracyjnych na ścianach oraz elementów z pełnej płyty meblowej jako elementów dekoracyjnych - mobilna ściana, na całej szerokości pomieszczenia i do wysokości sufitu obniżonego, - podświetlany trójwymiarowy herb Uniejowa, - podświetlane gabloty szklane na ekspozycję sztandarów, - dekoracyjne oprawy oświetleniowe (wiszące, nastropowe, taśmy ledowe), - sprzęt multimedialny (projektory multimedialne, ekrany z napędem elektrycznym, głośniki podwieszane zgodnie z kosztorysem elektrycznym) - konferencyjny zestaw nagłaśniający składający się z 8 mikrofonów bezprzewodowych oraz 1 mikrofonu przewodowego do zamontowania przy mównicy. Wykonawca dostarczy zestaw umożliwiający późniejszą rozbudowę zestawu (dołączenie dodatkowych mikrofonów oraz nagłośnienia). Wykonawca dostarczy elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawów multimedialnych ( mikser, wzmacniacz itp.), kompatybilnych ze wszystkimi wprowadzonymi elementami multimedialnymi. Elementy zestawu takie jak wzmacniacz, mikser, gniazda wtykowe, instalacje towarzyszące itp. Wykonawca zlokalizuje w centrali sterowania (skrzynce zamykanej na klucz). Wymagania Zamawiającego zostały określone w Załączniku pn.: Zestawienie Sprzętu Multimedialnego, dołączonego do niniejszej SIWZ. Wszystkie elementy (rodzaj, kolorystyka) przed wmontowaniem lub dostarczeniem do obiektu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Szczegółowy opis, zakres robót, wyposażenie oraz wszystkie dane techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia znajdują się w dokumentacji dołączonej do niniejszej specyfikacji. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w obiekcie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie SIWZ i załączników oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi za wady. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją przetargową, opisu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji przetargowej, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w trakcie realizacji prac remontowych. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek istniejącego już elementu, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić go (doprowadzić do stanu pierwotnego) na swój koszt. Wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć miejsce prac remontowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca umożliwi wstęp do obiektu przedstawicielowi Zamawiającego podczas przeprowadzanych prac remontowych. Materiały potrzebne do wykonania robót, będących przedmiotem zamówienia dostarcza Wykonawca. Wykonawca wykona roboty, będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć powierzchnie, które nie podlegają remontowi. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być gładkie i równe. Wszystkie nierówności należy skuć, usunąć i zeszlifować. Wymiary pomieszczenia dla zadania nr 1 przedstawione na wizualizacjach należy traktować pomocniczo do skalkulowania ceny ryczałtowej. Wykładzinę PCV w pomieszczeniu należy położyć na podłożu twardym i suchym, nie może ono być zanieczyszczone farbą, tynkiem, olejem ani żadną inną substancją, które mogą wpłynąć na przyczepność..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.40.00.00-1, 45.22.31.00-7, 45.42.11.46-9, 45.43.21.00-5, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5, 45.42.11.53-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 3 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XI SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: Wadium - przetarg na roboty budowlane w zakresie zadania pn. Remont pomieszczeń Urzędu oraz adaptacja pomieszczeń OSP na salę konferencyjną nie otwierać przed 04.12.2015 r., godz. 10:30 . 4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4 a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio 6. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 7. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za spełnienie niniejszego warunku uznane zostanie wykonanie robót budowlanych polegających remoncie pomieszczenia. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie potencjału technicznego Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować na okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadają zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr. 63, poz. 394, ze zmianami) tj.: - kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej minimum w ograniczonym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: - posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 50.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia Do przeliczania wszystkich wartości finansowych określonych w SIWZ, a występujących w innych walutach niż PLN zastosowany zostanie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt VI.B.1 á VI.B.3 SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 6 Rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) Zamawiający żąda od Wykonawcy powołującego się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów przedłożenia dokumentów / informacji dotyczących: a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ww. informacje powinny być zawarte w dokumencie potwierdzającym dysponowanie zasobami innych podmiotów (np. w pisemnym zobowiązaniu innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2 Potwierdzenia wniesienia wadium A.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych A.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. B.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających, na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, b) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych poprzez zmiany w dokumentacji dokonane przez Zamawiającego po dacie podpisania przedmiotowej umowy; c) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.; które to nie jest zawinione przez Wykonawcę d) działania siły wyższej, e) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu pomieszczeń, 3) zmiany zasad finansowania zamówienia, 4) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót 5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 6) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające. 7) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 3. Za okoliczności siły wyższej uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 4. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uniejow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13 99-210 Uniejów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 10:15, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta w Uniejowie ul. Błogosławionego Bogumiła 13 99-210 Uniejów.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Punkty przyznawane w kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będą naliczane według następujących zasad : - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 1 pkt - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 2 pkt - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 3pkt 2. Termin realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2: 3 miesiące od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie prac w pomieszczeniu Urzędu Miasta w Uniejowie (Zadanie nr 1) będzie mogło się rozpocząć po zakończeniu prac na Sali OSP (Zadanie nr 2). Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego zadań.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.07.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Wykonujemy kompleksowo konstrukcje dachowe, więźby klasyczne oraz prefabrykowane na CNC, posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferta wr...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
23.07.2020
Cameleon Firma Budowlana Pa...

Witam. Mam na imię Patryk budownictwo i wszystko z nim związane to moja pasja dlatego szczególny nacisk kładę na jakość i zgodność ze...

wielkopolskie
Usługi ogólnobudowlane
23.07.2020
Hydrorezystancja Piotr Przy...

Konstrukcja stała się niestabilna? Pojawiły się jakieś pęknięcia i rysy? My pomożemy w takiej sytuacji. Nasza firma oferuje wzmocnienie...

mazowieckie
Inne budownictwo
22.07.2020
AW PROJEKT Anita Walczak

Firma Solaris Panele Fotowoltaiczne to firma, która oferuje wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne dla domu, dla firm oraz dla roln...

mazowieckie
Instalacje elektryczne