Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa drogi wewnętrznej do terenów uzdrowiskowych
Budowa drogi wewnętrznej do terenów uzdrowiskowych
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Uniejów , ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, woj. łódzkie, tel. 063 2888192, faks 063 2888192.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uniejow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi wewnętrznej do terenów uzdrowiskowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wewnętrznej do terenów uzdrowiskowych wraz z oświetleniem, realizowanej w ramach projektu pn. /Wykonanie prac studyjno - koncepcyjnych oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywacji gospodarczej/. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi wraz z przejściem przez wał o łącznej długości około 0,557 km. Szerokość drogi powinna wynosić min. 5,0 m. Odcinek drogi budowany jest w korycie rzeki Warty od strony odwodnej wałów przeciwpowodziowych w km 0+000 - 1+210. W km 1+210 - 1+230 przekracza wał przeciwpowodziowy w jego kilometrze 14+905. W km 1+230 - 1+240 odcinek drogi znajduje się w strefie 50 m od strony odpowietrznej wału. Zakres robót obejmuje wykonanie odcinka drogi od km 0+900 do 1+247 łącznie z przejściem przez wał oraz od km 0+000 do 0+210 za wałem w kierunku ul. abp Jakuba Świnki. Zakres prac obejmuje: a) Wykonanie robót ziemnych; b) Wykonanie podbudowy; c) Wykonanie robót wykończeniowych; d) Dostawa i montaż 3 szt. szlabanów półautomatycznych. e) Dostawa i montaż barier drogowych i słupków Na odcinku w km około 1+030 należy wykonać zjazd gruntowy zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do SIWZ. Po stronie Wykonawcy leżeć będzie wykonanie oznakowania robót. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000, w Nadwarciańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w strefie B ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Uniejów. Ponieważ przedmiot zamówienia częściowo realizowany będzie w międzywalu rzeki Warty Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wytycznych zawartych w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak OKI-522/III/151/2013 oraz OKI-522/III/27/2014 oraz liczyć się z możliwością wystąpienia wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany z jak największa starannością w celu zapewnienia jego trwałości również w przypadku wezbrań wód powodziowych. Udzielana przez Wykonawcę gwarancja winna obejmować również roszczenia z tytułu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w związku z ewentualnymi wezbraniami wód powodziowych. Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac budowlanych, w szczególności nie dopuścić do uszkodzenia konstrukcji wału, a w przypadku wystąpienia takiej sytuacji zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego. Oświetlenie drogowe zaprojektowano w całości słupami - latarniami i oprawami nawiązującymi do już istniejących na terenie sąsiednim w ilości 16 sztuk. Montowane lampy będą pochodziły z demontażu istniejących lamp zlokalizowanych na działce sąsiedniej (ul. abp. Jakuba Świnki) - demontaż należy do zakresu przedmiotu zamówienia. Zasilanie przedmiotowego oświetlenia, odbywać się będzie z projektowanej przy ogrodzeniu przepompowni wód opadowych w rejonie wyprowadzeń proj. obwodów I-III, wolnostojącej z tworzywa termoutwardzalnego szafki oświetleniowej /SO/. W szafce oświetleniowej odbywać się będzie samoczynne sterowanie oświetleniem drogowym zegarem astronomicznym. W pamięci tego zegara zaprogramowana jest tablica wschodów i zachodów słońca dla całego roku jak i też automatyczna zmiana czasów zimowych i letnich. Szafkę oświetleniową /SO/ zasilić WLZ typu YAKY 4x35 mmkw. z istniejącego obok złącza przepompowni wód opadowych zgodnie z warunkami. Pobór mocy przyłączeniowej dla projektowanego oświetlenia 3,00 kW w ramach istniejącej rezerwy mocy w/w przepompowni. Uwaga! Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo. Załączony dokument pdf. /Projekt zagospodarowania .../ należy traktować jako załącznik przedstawiający trasę przebiegu realizowanej drogi od km 0+900 do 1+247 łącznie z przejściem przez wał oraz od 0+000 do 0+210 za wałem w kierunku ul. abp Jakuba Świnki. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą wraz z zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno - kartograficznym inwentaryzacją geodezyjną. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi. Przedmiot zamówienia realizowany jest przy współudziale środków budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega, iż wartość zamówień uzupełniających nie może stanowić więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2, 45.31.11.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8557 0009 2005 0200 0130 0001 w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert - określonym w pkt XI SIWZ - środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 4.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie przed upływem terminu składania ofert w kopercie oznaczonej w następujący sposób: /Wadium - przetarg na roboty budowlane w zakresie zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej do terenów uzdrowiskowych/ nie otwierać przed 19.11.2015 r., godz. 10:30. 5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Uniejów b) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ) d) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie. Uwaga! Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46 ust 4 a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w szczególności uprawnienie Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Do wadium wniesionego w formie poręczenia wymagania opisane w pkt. 5 stosuje się odpowiednio 7. W przypadku nie wniesienia wadium na warunkach określonych w pkt. 1-4 Wykonawca zostanie wykluczony z dalszego postępowania, a złożona przez niego oferta zostanie odrzucona. 8. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Oferent zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium tj. adres banku, numer konta itp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za spełnienie niniejszego warunku uznane zostanie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy o długości min. 500 m oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Wymagany zakres może zostać wykazany w ramach jednej jak i dwóch różnych robót budowlanych. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie potencjału technicznego Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować na okres realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo też posiadającą zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, ze zm.) tj.: - kierownikiem budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń; - kierownikiem robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń; Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: - posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 300.000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia Do przeliczania wszystkich wartości finansowych określonych w SIWZ, a występujących w innych walutach niż PLN zastosowany zostanie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt VI.B.1 á VI.B.3 SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z § 1 ust. 6 Rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) Zamawiający żąda od Wykonawcy powołującego się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów przedłożenia dokumentów / informacji dotyczących: a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ww. informacje powinny być zawarte w dokumencie potwierdzającym dysponowanie zasobami innych podmiotów (np. w pisemnym zobowiązaniu innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2 Potwierdzenie wniesienia wadium A.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych A.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. B.3 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy, 2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających, na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, b) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych poprzez zmiany w dokumentacji dokonane przez Zamawiającego po dacie podpisania przedmiotowej umowy; c) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.; które to nie jest zawinione przez Wykonawcę d) działania siły wyższej, e) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy, 3) zmiany zasad finansowania zamówienia, 4) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania robót budowlanych, powodująca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych robót 5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich, 6) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczając poza zdefiniowany przedmiot zamówienia i nie są traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające. 7) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 7. Za okoliczności /siły wyższej/ uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 8. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uniejow.bip.net.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 - 210 Uniejów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2015 godzina 10:15, miejsce: sekretariat Urzędu miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99 - 210 uniejów.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. Punkty przyznawane w kryterium zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będą naliczane według następujących zasad: - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 1 pkt - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 2 pkt - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie - 3pkt.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.07.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Wykonujemy kompleksowo konstrukcje dachowe, więźby klasyczne oraz prefabrykowane na CNC, posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferta wr...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
23.07.2020
Cameleon Firma Budowlana Pa...

Witam. Mam na imię Patryk budownictwo i wszystko z nim związane to moja pasja dlatego szczególny nacisk kładę na jakość i zgodność ze...

wielkopolskie
Usługi ogólnobudowlane
23.07.2020
Hydrorezystancja Piotr Przy...

Konstrukcja stała się niestabilna? Pojawiły się jakieś pęknięcia i rysy? My pomożemy w takiej sytuacji. Nasza firma oferuje wzmocnienie...

mazowieckie
Inne budownictwo
22.07.2020
AW PROJEKT Anita Walczak

Firma Solaris Panele Fotowoltaiczne to firma, która oferuje wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne dla domu, dla firm oraz dla roln...

mazowieckie
Instalacje elektryczne