Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg w miejscowości Królowa Wola-Teofilów i Brzus...
Przebudowa dróg w miejscowości Królowa Wola-Teofilów i Brzus...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Inowłódz , ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, woj. łódzkie, tel. (044) 710 12 33, faks (044) 710 12 33.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowlodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowości Królowa Wola-Teofilów i Brzustów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem przebudowę dróg w miejscowości Królowa Wola-Teofilów i Brzustów, w szczególności: - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola - Teofilów nr 116217E. Zakres robót: Odhumusowanie darniny gr. 15 cm, roboty ziemne (wykopy, nasypy, wykonanie koryta na poszerzeniach), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 4 cm i warstwa wyrównawcza), wykonanie poboczy ziemnych. - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustów (Kolonia III). Zakres robót: Korytowanie (usunięcie istniejącej konstrukcji nawierzchni z tłucznia), frezowanie fragmentu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni (warstwa ścieralna grub. 4 cm, warstwa wiążąca grub.4 cm, warstwa tłucznia grub. 20 cm, warstwa odcinająca z piasku grub. 15 cm), wykonanie pobocza z urobku pozyskanego z korytowania, plantowanie terenu w istniejącej granicy pasa drogowego, profilowaniei czyszczenie istniejącego rowu przydrożnego. 2. Obsługa geodezyjna (wytyczenie, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna). 3. Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w formie spiętej w skoroszycie opatrzonej spisem treści w skład, której wchodzić będzie przede wszystkim: oświadczenie kierownika budowy, kosztorys powykonawczy, atesty/deklaracje/certyfikaty na materiały wbudowane, mapa z inwentaryzacją powykonawczą, protokoły odbioru, dokumentacja powykonawcza. UWAGA: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac stanowią: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWiORB stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia i podpisania umowy..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w tym minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł, sporządzony wg załączonego wzoru - (ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ). Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia-nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w tym minimum Kierownika budowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg załączonego wzoru - (ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ). Przy dokonaniu oceny spełnienia warunku Zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia-nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1) Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - (ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ) 2) Oryginalne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy 3) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - Termin gwarancji - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Szczegółowe warunki dot. zmiany postanowień zawartej umowy, zostały określone we wzorze umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ)


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.inowlodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz. Punkt Obsługi Interesanta.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
29.06.2020
Trinity House Paweł Polok

Interesuje Was zakup nieruchomości? My pomożemy znaleźć dokładnie to, czego szukacie. Nasi specjaliści czekają żebyście się z nimi skon...

mazowieckie
Agencje nieruchomości
25.06.2020
PUH EL-MAR Mariusz Sukiennik

Firma EL-MAR to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła działalność w 2011 roku z gwarancją wysokiej jakości wykonywanych u...

łódzkie
Instalacje elektryczne
24.06.2020
AB Synergy Adam Budny

Jak dobrze gospodarować wodę w obecnych czasach? Najlepszym wyborem są zbiorniki na deszczówkę. Znajdziesz je w ofercie firmy AQUAi, cz...

pomorskie
Instalacje wodne
23.06.2020
DIP Polska Sp. z o.o.

Firma DIP POLSKA z pasją i zaangażowaniem kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie wynajmu, sprzedaży oraz serwisu ogrodzeń tymczasowy...

małopolskie
Artykuły metalowe