Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   ZDP.7.252.47.2015 - Likwidacja kolein w ciągu drogi powiatow...
ZDP.7.252.47.2015 - Likwidacja kolein w ciągu drogi powiatow...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 644 22 32, faks 055 644 22 32.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.braniewo.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDP.7.252.47.2015 - Likwidacja kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1161N odc. Spędy - Dobry.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem następujące elementy: wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na włączeniu do istniejącej nawierzchni (z wywozem) gr. 8 cm w ilości 9,0 m2 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy wyrównawczej w ilości 1 500,00 m2 oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej wyrównawczej przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 1 500,00 m2 wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W, średniej grubości 4 cm (min. 3 cm) w ilości 1 500,00 m2 wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S z transportem w ilości 1 500,00 m2 Przy przekazaniu placu budowy Zamawiający wskaże w terenie dokładną lokalizację odcinka do wykonania likwidacji kolein. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania. Roboty będą prowadzone zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru robót.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł, polegającą na remoncie lub przebudowie drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie podobnym do zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcję kierownika robót budowlanych o podobnym zakresie dla branży drogowej. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: Kierownik budowy pełniący równocześnie funkcję kierownika robót budowlanych o podobnym zakresie dla branży drogowej. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą, jakość wykonanych prac
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - wydłużenie czasu gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.braniewo.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, pokój nr 6 w godzinach 08:14:00. W niniejszym postępowaniu za udostępnienie w wersji papierowej SIWZ, pobierana jest opłata 15,00 zł.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2015 godzina 08:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, pokój nr 102.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Oferty zostaną otwarte w dniu 23.10.2015 r. o godzinie 09:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo, pokój nr 6. Wszelkie nieuregulowane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których Ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego), Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy, wykonał nienależycie przedmiot umowy. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 5 ppkt. 5 lit. a) i b) przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących okolicznościach: 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia - 30 dni po odbiorze całego przedmiotu umowy, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 15 dni po upływie 36, 48 lub 60 (w zależności od oferowanego terminu w ofercie) - miesięcznego okresu rękojmi za wady, liczonego od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków