Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   NAPRAWA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ...
NAPRAWA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 074 8151657, faks 074 8153541.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp-zabkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NAPRAWA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MIESZANKĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ NA GORĄCO W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie naprawy cząstkowej nawierzchni dróg wojewódzkich mieszakami mineralno - asfaltowymi wbudowanymi na gorąco - szacunkowo 320 ton ( z pełnym przygotowaniem ). Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ( w tym okresie) zrealizował roboty o charakterze porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia zrealizował roboty o wartość łącznie co najmniej 300.000,00 zł. brutto polegające na budowie/ przebudowie / remoncie dróg mieszanką o technologii jak w przedmiocie zamówieniu . Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie treści oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ wg formuły: spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują osobą lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego . Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie treści oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ wg formuły: spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art 44 ustawy pzp. wzoru . Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nie będąca ustawowym przedstawicielem Wykonawcy (nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru )poświadczone notarialnie .W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia oryginał lub notarialnie poświadczona kopia. Formularz oferty , załącznik cenowy

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom , jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: 1.Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. 2.Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy. 3.Gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób, o których mowa w § 4 umowy. 4.Terminu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy, które zaistniały w tracie realizacji przedmiotu umowy tj.: warunki atmosferyczne. 5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia jeżeli wystąpi istotna okoliczność powodująca , że wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp-zabkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych , 57-200 Ząbkowice Śl., ul. Daleka nr 19 , w dni robocze od godz. 07:30 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2015 godzina 08:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych , 57-200 Ząbkowice Śl., ul. Daleka nr 19, sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
12.05.2021
Profieko Sp. z o.o.

Firma Profieko świadczy usługi wyburzeniowe. Posiadamy bogate zaplecze maszynowe oraz doświadczonych pracowników, dzięki czemu usługi ś...

kujawsko-pomorskie
Budownictwo ekologiczne
11.05.2021
Kruszmar II Agnieszka Zakrz...

Profesjonalizm, nowoczesne podejście, jakość, solidność Nasza firma to sprawdzony partner w biznesie. Doświadczony zespół pracownik...

śląskie
Ślusarstwo i spawalnictwo
11.05.2021
InstalRad Radosław Surdyk

Firma INSTALRAD zajmuje się montażem klimatyzacji oraz wentylacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wiemy, jak świadcz...

wielkopolskie
Inne instalacje
11.05.2021
AMTR System Sp. z o.o.

Firma AMTR system Sp z o. o. powstała z myślą o tworzeniu wysokiej jakości produktów z wykorzystaniem polskich komponentów i rozwiązań ...

dolnośląskie
Budownictwo przemysłowe