Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa I części Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku -...
Budowa I części Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku -...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesko , ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 013 4698001, 4698158, faks 0-13 4696458.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa I części Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku - etap II.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja budowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku. Etap II polega na budowie boiska wielofunkcyjnego do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę oraz funkcją sztucznego lodowiska w zimie, boisk piaszczystych do piłki nożnej i siatkowej, ścieżki rowerowej wraz ze strefą dla rowerów terenowych oraz placu zabaw dla dzieci. Teren o powierzchni ok. 1487 m2 ogrodzony będzie siatką o wysokości 4 m. Zaprojektowana została wiata z miejscami do siedzenia i budynek zaplecza techniczno-sanitarnego, obejmujący pomieszczenie magazynowe i toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. W sezonie zimowym obiekt będzie funkcjonował jako sztuczne lodowisko o wymiarach 20 x 30 m, wyposażone w przyłącze do instalacji chłodu. Lodowisko będzie posiadać sezonowe zadaszenie na konstrukcji stalowej, umożliwiające korzystanie z obiektu podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Przewiduje się także zakup maszyny do pielęgnacji lodu. W obrębie Kompleksu zaprojektowano również urządzenie dwóch boisk piaszczystych (do piłki plażowej nożnej i siatkowej), placu zabaw dla dzieci, miejsca dla rowerzystów oraz otwartego terenu rekreacyjnego, wyposażonego w ciągi piesze, ławki, stoły do tenisa i stoły do szachów. Nawierzchnia boisk wykonana będzie z zagęszczonego piasku o gr. 30 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego. W pobliżu zaprojektowano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni trawiastej z nakładką poliuretanową, na którym zostanie zamontowanych 12 rodzajów urządzeń, w łącznej ilości 15 sztuk. Utworzona zostanie również ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m i chodniki o szer. 3,5 m o łącznej powierzchni 4197 m2 z kostki betonowej oraz strefa dla rowerów terenowych o powierzchni 1150 m2 z nawierzchni ziemnej. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych zamocowane zostaną stoły do tenisa, stoły do szachów z siedziskami oraz ławki, kosze na śmieci i podpory rowerowe. Przetargiem nie jest objęte nasadzenie drzew. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ lub załącznikach do SIWZ tj. projekcie budowlanym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach itp. służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu równoważne rozwiązania na piśmie (w tym dane techniczne, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania) w celu należytego wykonania powierzonego zadania. Planowany termin wykonania poszczególnych elementów zadania: Do 10.11.2015 r.: - boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, - otoczenia boiska z ławkami, - ogrodzenia, - wiaty boiska, - zaplecza techniczno-sanitarnego. Do 31.10.2016 r.: - zewnętrznej instalacji chłodniczej lodowiska. Do 31.10.2017 r.: - zakup maszyny do pielęgnacji lodu, - zadaszenia sezonowego lodowiska na konstrukcji stalowej, - boisk piaszczystych do piłki nożnej i siatkowej, - placu zabaw, Do 30.09.2018 r. - ścieżki rowerowej i chodników, - strefy dla rowerów terenowych z nawierzchni ziemnej, - ogólne zagospodarowanie terenu, oświetlenie, mała architektura. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania dofinansowania.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5, 45.11.27.20-8, 37.53.52.00-9, 45.31.55.00-3, 45.31.56.00-4, 45.21.22.11-8, 45.21.22.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2018.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 1. Pieniądzu. 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3. Gwarancjach bankowych. 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku - PBS Sanok Oddział w Lesku nr konta: 79 8642 1012 2003 1205 7175 0003 z adnotacją - Wadium na przetarg pod nazwą Budowa I części Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku - etap II. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca musi przedstawić: a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Obowiązek wskazania w wykazie robót budowlanych i załączenia dowodów dotyczy co najmniej jednego zamówienia polegającego na : - wykonaniu robót budowlanych o wartości netto nie mniejszej niż 1 mln złotych (kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu), b) dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru Załącznika Nr 5 do SIWZ) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia mogą spełniać łącznie wszyscy członkowie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone (wg wzoru Załącznika Nr 4 do SIWZ). Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: a) Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; c) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d) Kierownik robót w specjalności drogowej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia mogą spełniać łącznie wszyscy członkowie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że: - posiada opłaconą polisę a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł, - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł przedstawiając dokument - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach opisanych w pkt. 6.4. SIWZ, wymaga się złożenia dokumentu dotyczącego tych podmiotów. Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów korzysta Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła za zgodność z oryginałem lub inna tożsama znaczeniowo. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca musi przedstawić: a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Obowiązek wskazania w wykazie robót budowlanych i załączenia dowodów dotyczy co najmniej jednego zamówienia polegającego na : - wykonaniu robót budowlanych o wartości netto nie mniejszej niż 1 mln złotych (kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu), b) dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru Załącznika Nr 5 do SIWZ) Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      Wzór umowy, formularz ofertowy, przedmiary robót, projekty architektoniczno-budowlane

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin gwarancji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) w przypadku wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót), c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, d) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmniejszenie zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy, b) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych będących wynikiem nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego, c) zmiana stawki urzędowej podatku VAT. 3. W zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lesko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1 38-600 Lesko pok. 202.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1 38-600 Lesko Sekretariat pok. 106.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków