Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Utwardzenie dróg wewnętrznych - działki 33/3, 51/6, 38/2 w m...
Utwardzenie dróg wewnętrznych - działki 33/3, 51/6, 38/2 w m...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, faks 74 8155445.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabkowiceslaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie dróg wewnętrznych - działki 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa nadana zamówieniu: Utwardzenie dróg wewnętrznych - działki 33/3, 51/6, 38/2 w miejscowości Bobolice 2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi działki nr 33/3, 51/6 i 38/2 w miejscowości Bobolice na odcinku długości około 272,00 mb. Zakres prac obejmuje: - wykonanie nowej podbudowy, remont , uzupełnienie istniejącej podbudowy, - wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, - ułożenie krawężników, 3. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 09.08.2013 roku Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. zwana dalej Pzp), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian.


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki który wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie, co najmniej: - jedno zadanie polegające na wykonywaniu remontów i/lub przebudów i/lub budów dróg o nawierzchni z kostki betonowej, o wartości nie niższej niż 150 000,00 zł , wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty powyższe zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 3. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego wykazu robót i przedłożonych przez Wykonawcę poświadczeń / innych dokumentów, według formuły: spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca : - wykaże, iż dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. oraz dołączy dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby. Dokumenty będą pomocne przy sprawdzeniu czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1) Uproszczony kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót; 2) Pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określa projekt umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2015 godzina 16:00, miejsce: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie BOI parter budynku.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 2. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 4. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 5. ROZLICZENIA BĘDĄ PROWADZONE W WALUCIE PLN 6. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 7. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 3. Wykaz robót budowlanych) - załącznik nr 3. 4. Wykaz osób- załącznik nr 4. 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 6. Informacja zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp. - załącznik nr 6 7. Oświadczenie w zakresie zobowiązania podmiotów trzecich - załącznik nr 7 8. Wzór umowy - załącznik nr 8 9. Pełna dokumentacja techniczna- załączniki..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
12.05.2021
Profieko Sp. z o.o.

Firma Profieko świadczy usługi wyburzeniowe. Posiadamy bogate zaplecze maszynowe oraz doświadczonych pracowników, dzięki czemu usługi ś...

kujawsko-pomorskie
Budownictwo ekologiczne
11.05.2021
Kruszmar II Agnieszka Zakrz...

Profesjonalizm, nowoczesne podejście, jakość, solidność Nasza firma to sprawdzony partner w biznesie. Doświadczony zespół pracownik...

śląskie
Ślusarstwo i spawalnictwo
11.05.2021
InstalRad Radosław Surdyk

Firma INSTALRAD zajmuje się montażem klimatyzacji oraz wentylacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wiemy, jak świadcz...

wielkopolskie
Inne instalacje
11.05.2021
AMTR System Sp. z o.o.

Firma AMTR system Sp z o. o. powstała z myślą o tworzeniu wysokiej jakości produktów z wykorzystaniem polskich komponentów i rozwiązań ...

dolnośląskie
Budownictwo przemysłowe