Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Zadanie Nr I - Budowa chodnika w miejscowości Tomaszowice Ko...
Zadanie Nr I - Budowa chodnika w miejscowości Tomaszowice Ko...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie , ul. Antoniego Budnego 5, 23-100 Bychawa, woj. lubelskie, tel. 081 5661393 w. 28, faks 081 5660256.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie Nr I - Budowa chodnika w miejscowości Tomaszowice Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica od km 10+952 do km 11+283.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje budowę chodnika: a) Zadanie Nr I - w m. Tomaszowice Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica od km 10+952 do km 11+283, str. lewa tj.: - wykonanie robót przygotowawczych (pomiarowych, rozbiórkowych, związanych z karczowaniem pni drzew), - wykonanie robót ziemnych (wykopów, nasypów), - wykonanie robót odwodnieniowych, - wykonanie podbudów, - wykonanie robót nawierzchniowych (z mieszanki żwirowej, kostki brukowej betonowej, typ Holland gr. 6 cm koloru szarego i gr. 8 cm koloru grafitowego), - wykonanie robót wykończeniowych (humusowanie i obsianie skarp, umocnienie skarp i dna rowu), - wykonanie robót w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe), - ustawienie krawężników i obrzeży betonowych. b) Dokładny zakres robót określa kosztorys ofertowy i przedmiar robót. c) Materiały rozbiórkowe należy przewieźć na plac składowy RDW w Bychawie. e) Budowę chodnika należy wykonać zgodnie Projektem budowlano - wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi. 2. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiących część pomocniczą określania ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu wykonawczego oraz ST. 3. Na wbudowane materiały Wykonawca winien przedłożyć aprobaty techniczne i świadectwa jakości. 4. Wszystkie badania kontrolne robót określone w specyfikacjach technicznych wykonane zostaną na koszt Wykonawcy i przedłożone Inspektorowi Nadzoru celem akceptacji. 5. Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym. 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu dostarczonego przez Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje Inspektorowi Nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 11. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem ( z wyłączeniem wykonania oznakowania poziomego) wynosi minimum 3 lata od daty odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaoferować okres rękojmi w przedziale od 3 do 8 lat. 12. Okres rękojmi na wykonanie oznakowania poziomego wynosi 1 rok. 13. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWiOR, projekcie technicznym, przedmiarze, kosztorysie ofertowym itp. pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany w druku oferty przetargowej wskazać, czy oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Załącznika E, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Wielkość lub zakres zamówienia: 120 634,01 zł netto.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9, 45.11.22.10-0, 45.23.20.00-2, 45.23.31.41-9, 45.11.20.00-5, 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.11.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 500,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42 poz. 275, z późń. zm.) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w PKO Bank Polski SA nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63. Ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2012 poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne, konsorcja ), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot , na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy i doświadczenia w oparciu o Załącznik - Wykaz wykonanych robót. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał - minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie chodnika o wartości minimum 120 tys. zł brutto i udokumentuje, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11) UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 3. Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w oparciu o Załącznik - Wykaz osób oraz Załącznik Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie (wraz z podstawą do dysponowania) osobą zdolną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku: - kierownika budowy/robot branży drogowej - z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy/robót na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie chodnika o wartości minimum 120 tys. zł brutto, posiadającym uprawnienia budowlane uprawniające do prowadzenia robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394z późn. zm.). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy/robót powinien pozwalać na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym w dokumentacji. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty w szczególności pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr; KIO 786/11, KIO 787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11) UWAGA! Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci. (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11) 3. Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     a) dowód wniesienia wadium, b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - Zał. A) wraz z załączonym Kosztorysem ofertowym (wzór - zał. A1do siwz), c) Załącznik E - Załącznik do druku oferty dot. rozwiązań równoważnych (w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych), d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres rękojmi - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski/projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. b) w przypadku gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objete zamówieniem podstawowym niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie wynikającym z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. c) W uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWiOR powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. d) W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub kolizje nie objęte zamówieniem podstawowym, a konieczne do wykonania przed robotami podstawowymi i mające wpływ na termin zakończenia zamówienia podstawowego, Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie wynikającym z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2) Zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego: 2.1 Spowodowane warunkami atmosferycznymi: a) klęski żywiołowe, b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałych, obfitych opadów deszczu lub śniegu, niskich temperatur w dzień i w nocy) uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym oraz SST. 2.2 Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo - wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową. 2.3 Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, 2.4 Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów 2.5 Spowodowane przedłużającymi się procedurami na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych. 3) Zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia i terminu. a) Nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia. b) Okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim samym stosunku do umownego stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych. c) Zmianie uległy stawki podatku VAT, w tym przypadku wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian - zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia. 4) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany z 14 - dniowym wyprzedzeniem składać Zamawiającemu pisemną informację o planowanej zmianie każdej z osób wskazanych w ofercie. 5) Zmianie Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego Podwykonawcy po wykazaniu, iż inny proponowany podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Rezygnacji z Podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) Powierzenie podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 8 lub pocztą elektroniczną po wcześniejszym przesłaniu zamówienia na adres e-mail: rdw.lublin@zdw.lublin.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2015 godzina 11:45, miejsce: w siedzibie zamawiającego w pok. nr 5, otwarcie ofert - godz.12:00 w pok. nr 4.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu nr (81) 566 02 56 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rdw.lublin@zdw.lublin.pl Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 1. W sprawach technicznych - P. Edward Rudzik, P. Marek Juszczak, tel. (81) 566-13-93, w. 25 i 28. 2. W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy - P. Anna Kaczor, P. Ireneusz Król, tel. 566-13-93 w. 23. UWAGA: Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej zamawiającego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni są o przesłanie krótkiej informacji faksem (81) 566-02-56 lub pocztą elektroniczną na adres e mail: rdw.lublin@zdw.lublin.pl, zawierającej podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer tel., faksu, adres poczty elektronicznej). Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego indywidualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i zmianach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwołaniu przez Zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców, przedłużeniu terminu składania ofert.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.10.2020
Firma Tender Plus Anna Leksa

Jesteśmy profesjonalnym sklepem oferującym najwyższej jakości akcesoria BHP. Na rynku działamy już niemalże 25 lat, dlatego możemy poch...

małopolskie
BHP
26.10.2020
Greenfond Polska Sp. z o.o.

Systemy GreenFond. Profesjonalna oferta w zakresie rozwiązań dla dachów zielonych oraz w dziedzinie stabilizacji gruntów i systemów dre...

opolskie
Pokrycia dachowe
15.10.2020
Top Sport Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Top Sport powstała w 2003 roku od tego czasu realizuje swoje usługi na rynku nawierzchni sportowych. Na przestrzeni lat była wyko...

śląskie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
14.10.2020
Inter-Serwis Łukasz Burzyński

Firma Inter-Serwis świadczy kompleksowe usługi z zakresy instalacji fotowoltaiki, systemów monitoringu, instalacji elektrycznych i inny...

kujawsko-pomorskie
Inne budownictwo