Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa wodociągu w ulicy Kozłowskiej w Parysowie
Przebudowa wodociągu w ulicy Kozłowskiej w Parysowie
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Parysów , ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, woj. mazowieckie, tel. 25 6855319, faks 25 6855319.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.parysow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wodociągu w ulicy Kozłowskiej w Parysowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy wodociągu z przyłączami umieszczonego w pasie drogi powiatowej Nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów w ulicy Kozłowskiej w Parysowie. Przebudowa polegać będzie na wymianie istniejącego wodociągu wraz z przyłączami do działek budownictwa mieszkalnego. Włączenie przebudowywanego wodociągu nastąpi do istniejącego wodociągu z rur PVC-110 i zakończy się włączeniem do istniejącego wodociągu z rur PVC-225. Wymieniany wodociąg zaprojektowany został przeciskiem sterowanym z rur PE-110 o całkowitej długości L=253,00 m. W związku z przebudową wodociągu należy zmienić również lokalizację przyłączy wodociągowych. Łączna długość przyłączy wodociągowych rur polietylenowych średnicy PE-40 wyniesie L=304,00 m, średnicy PE-50 wyniesie L=29,00 m oraz średnicy PE-63 wyniesie L=32,00 m. Jako uzbrojenie sieci projektuje się zasuwy odcinające śr. 110 mm w ilości 4 sztuk, opaski samo nawiercające 110/40mm z zasuwami domowymi śr. 40 mm w ilości 15 szt., opaski 110/50mm z zasuwami domowymi śr. 50 mm w ilości 2 szt., Na sieci zaprojektowano 2 sztuki hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych HP-80. Zaprojektowano 23 szt. wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. 20 mm. Sieć z przyłączami po wykonaniu zostanie poddana próbie ciśnieniowej oraz zinwentaryzowana geodezyjnie. Teren po wykonanych robotach zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 2. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną budowy, załatwić wszelkie formalności związane z niezbędnym zajęciem pasa drogowego i ponieść związane z tym opłaty. 2) Warunkiem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego jest opracowanie projektu organizacji ruchu. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz planem zagospodarowania dla przebudowy wodociągu z przyłączami w m. Parysów ul. Kozłowska, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą i sztuką budowlaną.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień przez prowadzącego działalność gospodarczą.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie wodociągu wraz z przyłączami o wartości min. 150 000 zł brutto każda oraz przedstawi dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej jedną osobą.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł.).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      1) Formularz oferty zgodny w treści z formularzem nr 1 do SIWZ, zawierający oświadczenie wykonawcy, wskazujące te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych ustawą Pzp oraz zapisami w niniejszej SIWZ i w jej załącznikach w następujących przypadkach: 1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 3) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2. Warunki dokonywania zmian: 1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.parysow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, pokój nr 10.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, pokój nr 1 (Sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.06.2020
MG Premium Sp. z o.o. Sp. k.

Remont spędza Ci sen z powiek? Pozwól, że Ci pomożemy! MG Premium to firma, która realizuje remonty mieszkań na każdą kieszeń. Od lat z...

małopolskie
Remonty
31.05.2020
Doorhan Trade Sp. z o.o.

Grupa DoorHan jest międzynarodową firmą posiadającą zakłady produkcyjne w Europie i Azji. Działająca od początku lat dziewięćdziesiątyc...

wielkopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.05.2020
Bielak-Systemy Grzegorz Bielak

Instalacje paneli fotowoltaicznych i serwis. Działamy na terenie całego Dolnego Śląska - Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocła...

dolnośląskie
Instalacje elektryczne
26.05.2020
Paweł Mejza Budownictwo

Projekt Remont pomaga poznaniakom zamieszkać w wymarzonych wnętrzach. Jesteśmy profesjonalną firmą remontowo-budowlaną specjalizującą s...

wielkopolskie
Remonty