Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Gmina Adamówka. /Budowa instalacji prosumenckich na budynkac...
Gmina Adamówka. /Budowa instalacji prosumenckich na budynkac...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Adamówka , Adamówka 97, 37-534 Adamówka, woj. podkarpackie, tel. 016 6229001, faks 016 6229001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.adamowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gmina Adamówka. /Budowa instalacji prosumenckich na budynkach użyteczności publicznej oraz na nieruchomościach należących do osób fizycznych w Gminie Adamówka/.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Skrócony opis przedmiotu zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w konwencji /zaprojektuj i wykonaj/. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania obejmującego w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie dostawy, prace budowlano - montażowe, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wniosków do zgłoszenia o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej mikroinstalacji prosumenckich, o łącznej mocy - 118,5 kWp, służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne, obejmujących: - 1 mikroinstalację prosumencką na budynku użyteczności publicznej - Oczyszczalnia ścieków w Adamówce o mocy 28,0 kWp, oraz - 1 mikroinstalację prosumencką na budynku użyteczności publicznej - Ujęcie Wody w Krasnem mocy 21,0 kWp, oraz - 21 mikroinstalacji prosumenckich, o łącznej mocy 69,5 kWp na budynkach nie będących obiektami użyteczności publicznej (gospodarstwa domowe) położonych na terenie Gminy Adamówka Szczegółowy opis przedmiotu, miejsca wykonania i wymagane minimalne parametry instalacji zawarte są w Rozdziale II niniejszej SIWZ oraz w programie funkcjonalno - użytkowym, będącym integralną częścią SIWZ..


II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.20.00-5, 45.26.12.15-4, 45.31.12.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: Posiada aktualne uprawnienia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SIWZ), że: W okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, dwie roboty budowlane, każda związana z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynkowej na czynnym obiekcie. Wartość wskazanego zakresu każdej z robót wynosiła min 300 000.00 złotych netto i mocy łącznej minimum 40 kW, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące tych robót (referencje) określające, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr. 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże (Załącznik nr 4 do SIWZ) , że dysponuje: - kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik budowy w ramach której została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy łącznej minimum 40 kW. - kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy łącznej minimum 40 kW. - kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej rocznym doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w tym minimum jednej roboty zrealizowanej jako kierownik robót w ramach której została wykonana jedna instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy łącznej minimum 40 kW. - projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy łącznej minimum 40 kW. - projektantem posiadającym kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów), z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w projektowaniu w tym minimum w wykonaniu co najmniej jednego projektu w ramach którego została wykonana instalacja fotowoltaiczna budynkowa o wartości co najmniej 300 000.00 złotych netto i mocy łącznej minimum 40 kW - co najmniej 1 osobą posiadającą certyfikat instalatora w zakresie OZE systemów fotowoltaicznych (PV) wydany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV. - Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika budowy/robót z funkcją projektanta w danej branży pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz gdy Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową bezwarunkową w wysokości co najmniej 800 000.00 złotych b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą nić 800 000.00 złotych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, b) Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie przed upływem terminu składania ofert dwóch robót budowlanych, każda związana z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej budynkowej na czynnym obiekcie gdzie wartość wskazanego zakresu każdej z robót wynosiła min 300 000.00 złotych netto i moc łączna minimum 40 kW, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych (min. 800 000,00 PLN) lub zdolność kredytową bezwarunkową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (na kwotę min. 800 000,00 PLN) e) Zestawienie rzeczowo-finansowe zał. nr 3a) do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy: a) Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, załącza odpowiednie dokumenty z uwzględnieniem § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 231). 4. Dokumenty załączone do oferty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentacji, a każda ich strona parafowana. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty z zachowaniem sposobu reprezentacji.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.adamowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Adamówka 37-534 Adamówka 97, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Adamówka 37-534 Adamówka 97, pok. nr 6 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe