Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania
Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Kazimierskiego , ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3502300, 3502321, faks 041 3502313.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Koniecmosty - Brodek Wąski - Kamienna - Bogoryja - Stropieszyn - Charbinowice - Grodowice - Brodek - Bejsce -Dobiesławice od km 6+347 do km 6+937 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.50 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 700 m2 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 3 041 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 3 041 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne ( ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 59 mÂł Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 6+800 do km 7+100 1. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 2 097,10 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 2 097,10 m² 2. Odwodnienie - przepust z rury kanalizacyjnej o średnicy Ø 300 - 20 m - studnia z kręgów o średnicy 1,0 m głębokości 1,5 m z kratką ściekową żeliwną - 1 szt. - Roboty ziemne ( ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 11,1 mÂł - ścieki z elementów betonowych gr 15 na podsypce cementowo piaskowej - 120 m - koryto głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat I-IV pod ścieki. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. - 60 m² Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0501T (Czuszów) - gr. woj. świętokrzyskiego - Głuchów od km 0+000 do km 0+656 1. Roboty ziemne - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 131,20 mÂł 2. Podbudowa - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 3 411,20 m² 3. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 3 280 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 3 280 m² 4. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.2 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu - 262,40 m2 Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów - Kobiela - Chrustowice - dr. pow.nr 0550 T od km 3+722 do km 4+142 1. Podbudowa - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - 1 951 m² 3. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 -1 877 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 1 877 m² 4. Odwodnienie - Roboty ziemne ( ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 126 mÂł 4. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.5 m kruszywem łamanym gr. 20 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 690 m2 Zadanie nr 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 0527 T Cieślice - Turnawiec - Mękarzowice od km 0+000 do km 1+100 1. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 5 520 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 5 520 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m2 . Ruch KR-1 - zjazdy 60 m² 2. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.50 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 1 340 m2 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 612,20 mÂł - Przepusty rurowe pod zjazdami na pola i posesje z rur betonowych o średnicy Ø 50 - 20 m - Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 50% jego średnicy - 88 m - Przepust rurowy pod drogą zbrojony o średnicy Ø 80 na ławie z kruszywa naturalnego z przyczółkami - 11 m Zadanie nr 6 Przebudowa drogi powiatowej drogi powiatowej nr 0534T Gabułtów - Zagórzyce - Wymysłów - Cło - Stradlice - Lolin - Plechówka - Nagórzanki - Wielgus od km 2+700 do km 3+600 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.5 m kruszywem łamanym gr. 18 cm po zagęszczeniu - 900 m² 2. Roboty przygotowawcze - Koryto głębokości 20 cm wykonane w gruntach kat II-VI na poszerzeniu jezdni.Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. - 300 m² 3. Podbudowa - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 3 300 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. - 3 300 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 4 500 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 4 500 m² Zadanie nr 7 Przebudowa ulicy P.P Brzozy od km 0+150 do km 0+470 1. Podbudowa - Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - 202,5 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. - 202,5 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 1 637,20 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 1 637,20 m² 3. Odwodnienie - kolektor z rur zbrojonych o średnicy Ø 50 - 20 m - studnia z kręgów o średnicy 1,0 m głębokości 1,5 m z kratką ściekową żeliwną - 1 szt. - sączek podłuzny z rury perforowanej odwadniającej PVC (rura drenarska) o średnicy Ø 125 układany na ławie z kruszywa naturalnego na głebokosci 100 cm - 50 m 4. Roboty rozbiórkowe - Rozebranie krawężników betonowych o wym 15x30 - 246 m - Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7- 351m² - Rozebranie obrzeży betonowych - 62 m 5. Roboty przygotowawcze - Koryto głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat I-IV pod krawężnik Wykop i odwóz nadmiaru gruntu -61,5mÂł -Koryto wykonane na całej szerokości chodnika głębokości 20 cm grunt kat I-IV Wykop i odwóz nadmiaru gruntu - 51 mÂł - Koryto wykonane na całej szerokości chodnika głębokości 30 cm grunt kat I-IV Wykop i odwóz nadmiaru gruntu- 28,8 mÂł - Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 61 mÂł 6. Podbudowa - Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie wykonana z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu -351 m² - W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu - 255 m² -W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm grubości 20 cm po zagęszczeniu 96 m² 7. Elementy ulic -Regulacja wysokośćiowa studzienek kanalizacyjnych - 30 szt. - Krawężniki betonowe o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wykonaniem ławy z betonu B- 10 - 247,50 m -Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin - 255 m² - Zjazd z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin- 96 m² - Obrzeże betonowe o wym. 20/6 na podsypce cementowo - piaskowej gr.5 cm - 62 m.


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium: w wysokości: Zadanie nr 1 4 000,00 PLN słownie: cztery tysiące 00/100 złotych Zadanie nr 2 2 000,00 PLN słownie: dwa tysięce 00/100 złotych Zadanie nr 3 4 000,00 PLN słownie: cztery tysięce 00/100 złotych Zadanie nr 4 3 000,00 PLN słownie: trzy tysiące 00/100 złotych Zadanie nr 5 6 000,00 PLN słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych Zadanie nr 6 7 000,00 PLN słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych Zadanie nr 7 5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) spełnią warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych brutto) Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku będzie wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj.: - poświadczeń (referencji), lub - innych dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na rzetelne, zgodne z zasadami sztuki budowlanej i terminowe wykonanie tych prac. W wykazie należy wykazać jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje wytwórnią mas bitumicznych. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ubezpieczenia: w dniu składania ofert Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeśli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać podwyższenia umownego wynagrodzenia. 2. Zwiększenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez dodanie do kosztorysu ofertowego prac, które są niezbędne do wykonania zamówienia oraz dodanie ich wartości do wartości umownej. 3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. 4. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność odstąpienia od wykonywania prac, które były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać zmniejszenia umownego wynagrodzenia. 5. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez wykreślenie z kosztorysu ofertowego prac, które nie będą wykonywane i odjęcie ich wartości od wartości umownej. 6. Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 7. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia, w szczególności w przypadkach losowych, których wystąpienie uniemożliwi realizację umowy przez te osoby. Warunkiem zmiany jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: a) potwierdzonego protokolarnie wystąpienia robót nieprzewidzianych, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie miała istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia robót, o ustalony przez strony czas niezbędny dla jej prawidłowego wykonania b) wystąpienia siły wyższej, jeżeli będzie to niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy i o ustalony przez strony niezbędny dla jej prawidłowego wykonania c) zawieszenia lub zaniechania robót przez Zamawiającego d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac i dokonywanie odbiorów, każdorazowo udokumentowane i odnotowane w dzienniku budowy. e) przedłużającej się procedury przetargowej. 10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.kazimierzaw.pl, www.pzd.kazimierzaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej , ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej, ul. Koszycka 29, 28-500 Kazimierza Wielka..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2015 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej , ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pokój 106 sekretaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowanie przetargowego zgodnie z art. 93 ustawy Pzp.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Koniecmosty - Brodek Wąski - Kamienna - Bogoryja - Stropieszyn - Charbinowice - Grodowice - Brodek - Bejsce -Dobiesławice od km 6+347 do km 6+937.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0138 T Koniecmosty - Brodek Wąski - Kamienna - Bogoryja - Stropieszyn - Charbinowice - Grodowice - Brodek - Bejsce -Dobiesławice od km 6+347 do km 6+937 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.50 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 700 m2 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 3 041 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 3 041 m² 3. Odwodnienie - Roboty ziemne ( ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 59 mÂł.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.40-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 97
– 2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 6+800 do km 7+100.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 0546T Jakuszowice - Kazimierza Mała - Cło - Zbeltowice - Brodek - Bejsce - Piotrkowice - Uściszowice - Górny Rogów - Rogów od km 6+800 do km 7+1001. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 2 097,10 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 2 097,10 m² 2. Odwodnienie - przepust z rury kanalizacyjnej o średnicy Ø 300 - 20 m - studnia z kręgów o średnicy 1,0 m głębokości 1,5 m z kratką ściekową żeliwną - 1 szt. - Roboty ziemne ( ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 11,1 mÂł - ścieki z elementów betonowych gr 15 na podsypce cementowo piaskowej - 120 m - koryto głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat I-IV pod ścieki. Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. - 60 m².2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 97
– 2. oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0501T (Czuszów) - gr. woj. świętokrzyskiego - Głuchów od km 0+000 do km 0+656.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 0501T (Czuszów) - gr. woj. świętokrzyskiego - Głuchów od km 0+000 do km 0+656 1. Roboty ziemne - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 131,20 mÂł 2. Podbudowa - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 3 411,20 m² 3. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 3 280 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 3 280 m² 4. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.2 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu - 262,40 m2.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 97
– 2. oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów - Kobiela - Chrustowice - dr. pow.nr 0550 T od km 3+722 do km 4+142.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów - Kobiela - Chrustowice - dr. pow.nr 0550 T od km 3+722 do km 4+142 1. Podbudowa - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - 1 951 m² 3. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 -1 877 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 1 877 m² 4. Odwodnienie - Roboty ziemne ( ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 126 mÂł 4. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.5 m kruszywem łamanym gr. 20 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 690 m2.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 97
– 2. oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 0527 T Cieślice - Turnawiec - Mękarzowice od km 0+000 do km 1+100.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 0527 T Cieślice - Turnawiec - Mękarzowice od km 0+000 do km 1+100 1. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 5 520 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 5 520 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 5 cm 125 kg/m2 . Ruch KR-1 - zjazdy 60 m² 2. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.50 m kruszywem łamanym gr. 8 cm po zagęszczeniu + zjazdy - 1 340 m2 3. Odwodnienie - Roboty ziemne (rowy, ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km 612,20 mÂł - Przepusty rurowe pod zjazdami na pola i posesje z rur betonowych o średnicy Ø 50 - 20 m - Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m grubość namułu w cm 50% jego średnicy - 88 m - Przepust rurowy pod drogą zbrojony o średnicy Ø 80 na ławie z kruszywa naturalnego z przyczółkami - 11 m.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 Przebudowa drogi powiatowej drogi powiatowej nr 0534T Gabułtów - Zagórzyce - Wymysłów - Cło - Stradlice - Lolin - Plechówka - Nagórzanki - Wielgus od km 2+700 do km 3+600.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 6 Przebudowa drogi powiatowej drogi powiatowej nr 0534T Gabułtów - Zagórzyce - Wymysłów - Cło - Stradlice - Lolin - Plechówka - Nagórzanki - Wielgus od km 2+700 do km 3+600 1. Roboty wykończeniowe - Profilowanie poboczy szer. 0.5 m kruszywem łamanym gr. 18 cm po zagęszczeniu - 900 m² 2. Roboty przygotowawcze - Koryto głębokości 20 cm wykonane w gruntach kat II-VI na poszerzeniu jezdni.Wykop i odwóz nadmiaru gruntu. - 300 m² 3. Podbudowa - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. - 3 300 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. - 3 300 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 4 500 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 4 500 m².2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 97
– 2. oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 Przebudowa ulicy P.P Brzozy od km 0+150 do km 0+470.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7 Przebudowa ulicy P.P Brzozy od km 0+150 do km 0+470 1. Podbudowa - Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - 202,5 m² - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. - 202,5 m² 2. Nawierzchnia - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa profilowa grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1 - 1 637,20 m² - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna grubości 4 cm 100 kg/m2 . Ruch KR-1- 1 637,20 m² 3. Odwodnienie - kolektor z rur zbrojonych o średnicy Ø 50 - 20 m - studnia z kręgów o średnicy 1,0 m głębokości 1,5 m z kratką ściekową żeliwną - 1 szt. - sączek podłuzny z rury perforowanej odwadniającej PVC (rura drenarska) o średnicy Ø 125 układany na ławie z kruszywa naturalnego na głebokosci 100 cm - 50 m 4. Roboty rozbiórkowe - Rozebranie krawężników betonowych o wym 15x30 - 246 m - Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7- 351m² - Rozebranie obrzeży betonowych - 62 m 5. Roboty przygotowawcze - Koryto głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat I-IV pod krawężnik Wykop i odwóz nadmiaru gruntu -61,5mÂł -Koryto wykonane na całej szerokości chodnika głębokości 20 cm grunt kat I-IV Wykop i odwóz nadmiaru gruntu - 51 mÂł - Koryto wykonane na całej szerokości chodnika głębokości 30 cm grunt kat I-IV Wykop i odwóz nadmiaru gruntu- 28,8 mÂł - Roboty ziemne (ścięcie poboczy) wykonane koparkami o poj. łyżki 0,6 m3 grunt. kat. III z transportem samochodem do 1 km - 61 mÂł 6. Podbudowa - Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie wykonana z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu -351 m² - W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm grubości 10 cm po zagęszczeniu - 255 m² -W-wa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm grubości 20 cm po zagęszczeniu 96 m² 7. Elementy ulic -Regulacja wysokośćiowa studzienek kanalizacyjnych - 30 szt. - Krawężniki betonowe o wym. 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wykonaniem ławy z betonu B- 10 - 247,50 m -Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin - 255 m² - Zjazd z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin- 96 m² - Obrzeże betonowe o wym. 20/6 na podsypce cementowo - piaskowej gr.5 cm - 62 m.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 97
– 2. oferowany okres gwarancji i rękojmi - 3POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków