Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ZAPLECZE SANITARNE W ZESPOLE ...
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ZAPLECZE SANITARNE W ZESPOLE ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kęty , Rynek 7, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, tel. 33 844-76-00, faks 33 844 76 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ZAPLECZE SANITARNE W ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W WITKOWICACH.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W ramach zamówienia należy wykonać m. in.: 1.1. Rozbiórkę (płytki ceramiczne i parkiet) i wykonanie (płytki ceramiczne) posadzki. 1.2. Rozbiórkę ścianek działowych, demontaż drzwi, murowanie z wykończeniem (ścianki działowe), montaż drzwi. 1.3. Otwory w ścianie konstrukcyjnej wewnętrznej - drzwi. 1.4. Zamurowanie otworu okiennego. 1.5. Wewnętrzną instalację: wod.-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektryczną. 1.6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 1.7. Montaż przyborów sanitarnych..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych). 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Kętach w 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w ING Bank Śląski przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem godz. 945. Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub innego dokumentu, oryginał należy złożyć w kasie (kasa zlokalizowana na parterze budynku Urzędu Gminy Kęty) najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem godz. 945, a kopię tego dokumentu wpiąć do oferty. Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo Zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46, ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające wielkością i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za zrealizowane (jedna robota) zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia rozumieć się będzie wykonanie robót remontowo budowlanych zawierających wykonanie posadzek z płytek kamionkowych - min. 50m2 , wykonanie kanalizacji sanitarnej min. 19,0 m i ścianek wewnętrznych działowych min. 60,0 m2. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. poświadczenie, referencje - druk wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena zostanie dokonana na podstawie: - wykazu osób (sporządzonego w oparciu o druk stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami konstrukcyjno-budowlanymi i elektrycznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - oświadczenia (zawartego w załączniku nr 6 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 złotych (w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy jej opłaty, należy załączyć dokumenty, które będą ten fakt potwierdzać).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykonanie dwóch robót remontowo budowlanych zawierających wykonanie posadzek z płytek kamionkowych - 2 x min. 50m2 , wykonanie kanalizacji sanitarnej 2 x min. 19,0 m i ścianek wewnętrznych działowych 2 x min. 60,0 m2.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Dowody dotyczące robót wymienionych w wykazie robót określające czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn.: - poświadczenie albo - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Dowody, o których mowa w , są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie - zał. nr 5 do SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2.Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w cz.VI pkt 2 ppkt 2,3 i 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2) Dokument, o którym mowa w pkt 2, ppkt 1, lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w pkt 2, ppkt 1, lit. b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, ppkt 1, lit a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt 2 stosuje się odpowiednio. 3.Wymagania stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: 1) do oferty musi być dołączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników; Pełnomocnictwo może zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2)w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w cz. VI pkt 2 SIWZ (lub w pkt 3 - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, jeżeli taka oferta zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów). 4. Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) tabela elementów rozliczeniowych - załącznik nr 8 do SIWZ; 3) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - druk wykazu ujęto w załączniku nr 7 do SIWZ; 4) upoważnienie do sporządzenia i podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy w sposób określony w akcie rejestrowym. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego spółką cywilną dopuszcza się dołączenie umowy spółki cywilnej, z której będzie wynikać stosowne upoważnienie.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy 1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, c) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp., d) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, e) kiedy wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego niezależnych i skutecznie (pisemnie, faksem lub mailem) poinformował o tym fakcie Zamawiającego z podaniem przyczyny. f) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, g) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2) Inne zmiany: a) zmiany osób kluczowych biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, b) zmiana siedziby (adresu) Zamawiającego lub Wykonawcy. c) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego, na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7, pok 38 - po wcześniejszym uzgodnieniu.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Kęty, 32-650 Kęty, Rynek 7 - dziennik podawczy.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
02.06.2020
MG Premium Sp. z o.o. Sp. k.

Remont spędza Ci sen z powiek? Pozwól, że Ci pomożemy! MG Premium to firma, która realizuje remonty mieszkań na każdą kieszeń. Od lat z...

małopolskie
Remonty
31.05.2020
Doorhan Trade Sp. z o.o.

Grupa DoorHan jest międzynarodową firmą posiadającą zakłady produkcyjne w Europie i Azji. Działająca od początku lat dziewięćdziesiątyc...

wielkopolskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
30.05.2020
Bielak-Systemy Grzegorz Bielak

Instalacje paneli fotowoltaicznych i serwis. Działamy na terenie całego Dolnego Śląska - Jelenia Góra, Bolesławiec, Zgorzelec, Wrocła...

dolnośląskie
Instalacje elektryczne
26.05.2020
Paweł Mejza Budownictwo

Projekt Remont pomaga poznaniakom zamieszkać w wymarzonych wnętrzach. Jesteśmy profesjonalną firmą remontowo-budowlaną specjalizującą s...

wielkopolskie
Remonty