Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Wykonanie remontu niecki i plaży basenu miejskiego w Pionkac...
Wykonanie remontu niecki i plaży basenu miejskiego w Pionkac...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Pionki , Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, woj. mazowieckie, tel. 48 341 42 00, faks 48 341 42 04.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pionki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu niecki i plaży basenu miejskiego w Pionkach przy ul. Korczaka 4, 26-670 Pionki..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu niecki i plaży basenu miejskiego w Pionkach przy ul. Korczaka 4, 26-670 Pionki. Remont niecki i plaży basenu polega na skuciu istniejących płytek i kształtek ceramicznych, zagruntowaniu podłoża i jego wyrównaniu, wykonaniu nowej warstwy uszczelniającej oraz okładziny niecki i plaży basenu płytkami i kształtkami ceramicznymi. Powierzchnia płytek do skucia i do ułożenia 338,49 m2, w tym: plaża i wnęki drzwiowe 71,48 m2 (bez cokolika), niecka basenowa: dno 122,4 m2, boki 102,93 m2, cokolik 10,48 m2, wnęki 31,2 m2. 2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 1) wszelkie prace rozbiórkowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia jak: skucie istniejących płytek ceramicznych, skucie w razie potrzeby warstwy wyrównawczej i izolacyjnej, demontaż systemu przelewu basenu i odwodnienia plaży, demontaż drabinki metalowej, 2) gruntowanie całej niecki basenu - Grunt Sopro HE 449 lub równoważny, 3) wykonanie szpachlowania zagruntowanego podłoża - szpachla wyrównawcza Sopro AMT 468 lub równoważna, 4) wykonanie warstwy uszczelniającej na całej powierzchni niecki basenu - uszczelnienie zespolone (2-składnikowe) system Sopro lub równoważny. Przy wykonywaniu warstwy uszczelniającej należy uwzględnić: a) uszczelnienie zespolone (2 składnikowe) Sopro DSF 423 b) taśma uszczelniająca Sopro DBF 638 c) taśma narożniki Sopro EDE 018 (zewnętrzne) i EDE 019 (wewnętrzne) d) manszety ścienne Sopro EDMW 081 e) manszety podłogowe Sopro EDMB 082 5) klejenie płytek niecki, plaży i innych elementów przelewu basenu i odwodnienia: klej Sopro No.1 400 lub Sopro FKM XL 444 lub równoważny, 6) fugowanie: fuga SoproDur HF 8 lub równoważna, Uwaga: na powierzchniach narażonych na wypłukiwanie (plaża, niecka od rynny do 0,5 m poniżej lustra wody fuga epoksydowa Sopro FEP 604 (składnik A + składnik B + piasek kwarcowy) lub równoważna, 7) montaż elementów przelewu basenu z włączeniem ich do istniejącej instalacji oraz elementów odwodnienia plaży, 8) montaż 1 szt. drabinki wejścia do niecki ze stali nierdzewnej, 9) wymiana na nowy odpływ wody z niecki basenu (kompletnej kratki ściekowej na dnie niecki). 4. Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu oraz zgodnie z załącznikami do tego zaproszenia. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z technologią wykonania określoną przez producenta materiałów. 5. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót: 1) roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 2) zastosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym dla basenów i niecek basenowych. 6. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące nie ujęte powyżej a konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia): 1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych prac budowlanych, 2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie, 3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu, 4) po zakończeniu robót uporządkuje i posprząta miejsce, gdzie były prowadzone prace budowlane, 5) przygotuje dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego, 6) wykona wszelkie inne prace nie ujęte powyżej, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy. 8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat..


II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.12-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający stawia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z klejeniem płytek ceramicznych w niecce basenowej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w którym będzie zawarta co najmniej jedna robota budowlana związaną z klejeniem płytek ceramicznych w niecce basenowej, wraz z podaniem daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodu, że robota ta została wykonana w sposób należyty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 91
– 2 - termin wykonania - 9

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pionki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, tel. +48516276348.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Pionki Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe