Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 190726 C relac...
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 190726 C relac...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choceń , ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2846617, faks 54 2846740.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chocen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 190726 C relacji Choceń - Janowo na odcinku od km 0+000 do km 0+050 oraz przebudowa drogi gminnej nr 190728C relacji Janowo - Ząbin na odcinku od km 0+000 do km 0+500 wraz z przepustem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 190726 C relacji Choceń - Janowo na odcinku od km 0+000 do km 0+050 oraz przebudowa drogi gminnej nr 190728C relacji Janowo - Ząbin na odcinku od km 0+000 do km 0+500 wraz z przepustem. 2. Zamówienie obejmuje przebudowę odcinków dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Choceń składających się z następujących dróg: - droga gminna nr 190726c Choceń - Janowo odc od km 0+000 do km 0+050 - droga gminna nr 190728c Janowo - Ząbin etap I od km 0+000 do km 0+500 Drogi zlokalizowane są w istniejących pasach drogowych. Projekt obejmuje wykonanie pełnej przebudowy drogi gminnej Janowo - Ząbin z uwzględnieniem naprawy szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze na istniejących obiektach przepustowych i elementach odwodnieniowych. Na odcinku Choceń - Janowo zaprojektowano naprawę istniejącego przepustu oraz wykonanie chodnika w obrębie przepustu. 3. STAN ISTNIEJACY droga gminna nr 190728c od km 0+000 do km 0+500 na całym odcinku droga ze względu na jej tymczasową nawierzchnię wzmocnioną warstwą żużla, wyprofilowaną, z lokalnymi rowami przydrożnymi, winna być wykonana nowa konstrukcja, zadrzewienie nie występuje. droga gminna nr 190726c istniejący przepust z jedną ścianką czołową sklepiony z cegły, posiada sklepienie spękane, skarpy w obrębie przepustu zniszczone, zniszczoną ściankę czołową, nawierzchnia i poręcze zniszczone. 4. PARAMETRY DRÓG droga gminna nr 190728c odcinek od km 0+000 do km 0+500 -szerokość drogi 4.00 m - szerokość korony 6.00 m - pobocza symetryczne po 100 cm - droga klasy L - prędkość projektowa - 50 km/h - konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi pojazdu 80 kN. droga gminna nr 190726c od km 0+000 do km 0+050 -szerokość jezdni 400 cm -lewostronny chodnik szerokości 150cm, prawostronne pobocze wzmocnione szerokości 100cm szerokość korony drogi 700cm - droga klasy L dla całego odcinka - prędkość projektowa - 30 km/h - konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi pojazdu 80 kN. Konstrukcje droga gminna nr 190728c od km 0+000 do km 0+500 - górna warstwa podbudowy gr.8 cm z kamienia wapiennego 0/32mm - dolna warstwa podbudowy gr.15 cm z kamienia wapiennego 0/63mm - warstwa odcinająca gr.10 cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe droga gminna nr 190 726c Chocen - Janowo od km 0+000 do km 0+050 - warstwa ścieralna gr.5 cm z BA AC11S50/70 - profilowanie masą MMA w ilości 75kg/m2 - istniejąca konstrukcja drogi Chodnik - kostka betonowa gr.6cm szara prostokątna - podsypka cm-piaskowa gr.5 cm - warstwa wzmacniająca gr.5 cm z podsypki cm-piaskowej - warstwa odcinająca gr.5 cm z piasku - profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe Od strony zewnętrznej obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej, od jezdni krawężnikiem normalnym 15x30 cm na ławie betonowej C10-12 Pobocze prawostronne na długości 50,00 m i szerokości 100cm należy umocnić warstwą kamienia wapiennego 0/32 mm grubości 20 cm 5. PRZEPUSTY Istniejące przepusty w ciągu drogi gminnej Janowo- Ząbin należy oczyścić i przedłużyć, kończąc je typowymi ściankami czołowymi - km 0+068 średnicy 600mm z rur betonowych przedłużyć o 8.00 m - km 0+480 średnicy 800mm z PP przedłużyć o 4.00 m Przepust zlokalizowany w ciągu drogi gminnej Choceń - Janowo, sklepiony wykonany z cegły, należy wzmocnić zewnętrznie poprzez wykonanie na nim pancerza ochronnego zbrojonego gr.25cm, na całej istniejącej długości, oraz przedłużyć lewostronnie o 3.00 m, wykonując lewostronną ściankę czołową (typową), umacniając wlot i wylot faszyną na długości: wlot 3.00 m, wylot - 5,00 m, umacniając na tych odcinkach skarpy brukowcem. Na przepuście, obustronnie, ustawić poręcze ochronne. Ściankę prawostronna pozostawić po jej oczyszczeniu, bez zmian. 6. Założenia: 6.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SIWZ. Załączone kosztorysy ofertowe uważać należy za materiały pomocnicze, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. 6.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 6.3. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 6.4. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 6.5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 6.6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 6.7. Po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 6.8. Do zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych. 6.9. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami. 6.10. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. 6.11. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 6.12. Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotowej budowy i robót, przy czym ubezpieczeniu podlegają w szczególności: a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót od ognia, huraganu, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych; b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 7. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4. Ustawy Pzp. 9. Kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 14.07.2015 r. godzina 10.00 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1) pieniądzu; sposób przekazania: na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kowalu nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu sygn. ZP.271.6.2015 Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 190726 C relacji Choceń - Janowo na odcinku od km 0+000 do km 0+050 oraz przebudowa drogi gminnej nr 190728C relacji Janowo - Ząbin na odcinku od km 0+000 do km 0+500 wraz z przepustem. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 4.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4.3) gwarancjach bankowych; 4.4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 14.07.2015 r. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: 7.1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 7.2) termin obowiązywania gwarancji - nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 7.3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 7.4) wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z., 7.5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium, 7.6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Choceń w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer ZP.271.6.2015 o udzielenie zamówienia na Przebudowę przepustu w ciągu drogi gminnej nr 190726 C relacji Choceń - Janowo na odcinku od km 0+000 do km 0+050 oraz przebudowa drogi gminnej nr 190728C relacji Janowo - Ząbin na odcinku od km 0+000 do km 0+500 wraz z przepustem. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 14.1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 14.2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 14.3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu podbudowy drogi o długości min. 600 m. wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.), wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wypełniony formularz oferty Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy Zobowiązanie podmiotu - jeżeli dotyczy

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w następującym zakresie: 4.1) terminu realizacji i zakończenia robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w następujących sytuacjach: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy robót zamiennych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, c) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią.; W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust 4 podpunkt 1, Strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu. 4.2) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z powodu szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 4.3) wprowadzenie robót zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty np. wycofanie z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia terenowe, które wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych niezgorszych lub lepszych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygorów wynikających z Prawa zamówień publicznych, wykonawca może użyć materiału o parametrach równoważnych. 4.4) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym obniżenia wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Zamawiającego( np. działanie siły wyższej - zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia bądź spowodowany brakiem możliwości sfinansowania wszystkich przewidzianych robót przez Zamawiającego np. w sytuacji wstrzymania dofinansowania z projektu unijnego). 4.5) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ, w sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej - zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia w tym np. śmierć, choroba). Nowa osoba musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia i i winien zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 4.6) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej. 4.7) Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.chocen.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń; fax: (054) 284 67 40, e-mail: hania.piastowska@chocen.pl, pok. nr 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pok. nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków