Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa przepustu na rowie RO-12 w ciągu ul. Senat...
Przebudowa przepustu na rowie RO-12 w ciągu ul. Senat...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszyń , ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, woj. wielkopolskie, tel. 68 3866009, faks 68 3846010.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa przepustu na rowie RO-12 w ciągu ul. Senatorskiej w Zbąszyniu w ramach zadania pn. Poprawa stanu ważnego ciągu komunikacyjnego poprzez modernizację pasa drogowego od skrzyżowania ul. Senatorskiej, Powstańców Wlkp. Dowbór-Muśnickiego i Przedmieście Św. Wojciech do skrzyżowania ul Mostowej i 17 Stycznia w Zbąszyniu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu wykonanego na bazie starego mostu, z kręgów żelbetowych Ø 80 zakończony ścianami czołowymi. Pomost z belek żelbetowych, przyczółki i skrzydła murowane z kamieni i cegły z elementami dobetonowanymi. Nowy przepust należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Szczegółowy zakres robót zawiera: - projekt budowlany wykonawczy, - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiar robót, - uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Do wartości wynagrodzenia należy doliczyć koszty: - obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem mapy inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez właściwy organ, - związane z uzyskaniem protokołów potrzebnych do pozwolenia na użytkowanie. W przypadku, gdy w dokumentacji opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów co najmniej takich jak materiały lub urządzenia, które one zastępują (Tabela równoważności w załączeniu do SIWZ).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.00.00-1, 45.24.36.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 45 1020 4144 0000 6102 0145 9999. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu a poświadczoną za z zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Dopuszcza się możliwość złożenia wadium wraz z ofertą - należy kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w osobnej kopercie oznaczonej: Oryginał dowodu wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego winno mieć tytuł: Przebudowa przepustu w Zbąszyniu. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (działalnoś prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 uPzp - zał. nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) minimum dwie roboty ogólnobudowlane lub hydrotechniczne o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda. Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez potwierdzenie wykonania robót w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych. Uwaga: warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót. W sytuacji polegania na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi być wskazany jako podwykonawca, który będzie wykonywał zasadnicze roboty budowlane. Udostępnienie zasobów wiedzy i doświadczenia musi być związane z wykonywaniem robót. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty jakie wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia - wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 upzp - zał. nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wymaga się aby kierownik budowy posiadał uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane uprawniające do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie oraz min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy (od wydania uprawnień). Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie oświadczenia wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załączniki nr 5 i 6 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wg formuły spełnia/nie spełnia. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 ze zm.)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do; - posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty jakie wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      1. Jeżeli oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy załączyć do oferty pełnomocnictwo - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni załączyć dokument ustanawiającypełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów dotyczących: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 5. Szczegółowy kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót (kosztorys metodą kalkulacji szczegółowej - Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich, Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Termin wykonania - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

wg wzoru umowy - zał. nr 8 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbaszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń (pok.29).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń (SEKRETARIAT).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe
19.11.2020
El-Bud Serwis Sp. z o.o.

Oferujemy tynki maszynowe łódź, które są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Mamy bardzo niskie ceny, dlatego będziecie zadowoleni z n...

łódzkie
Inne usługi
16.11.2020
CuprumPro Sp. z o.o.

Obsługę projektową przedsięwzięć inwestycyjnych oferuje CuprumPro sp. z o. o. we Wrocławiu. Nasze projekty obejmują głównie przemysł mi...

dolnośląskie
Obiekty przemysłowe
16.11.2020
Hurtownia Drewna Sęk Sławom...

Nasza firma zajmuje się sprzedażą drewna różnego gatunku. Drewno można zastosować do ogrodów, na balkon czy na taras. Oferujemy również...

łódzkie
Drewno