Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU GMINY KĘTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRA...
DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU GMINY KĘTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRA...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kęty , Rynek 7, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, tel. 33 844-76-00, faks 33 844 76 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU GMINY KĘTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BUDOWA WINDY.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty rozbiórkowe, fundament żelbetowy windy, drewnianą konstrukcję dachu z pokryciem dachówką ceramiczną marsylką angobowaną w kolorze ceglanym naturalnym, orynnowanie i obróbki z blachy tytanowo-cynkowej, elewację szybu, okładziny ścian piaskowcem, zamontować urządzenie platformy pionowej dla niepełnosprawnych, zasilanie elektryczne i montaż automatyki, roboty murowe i wykończeniowe w wewnątrz budynku, ściankę działową w celu wydzielenia dodatkowego pomieszczenia biurowego, przełożyć nawierzchnię z kostki brukowej w obrębie windy, przebudować schody zewnętrzne, formalności związane z organizacją placu budowy i załatwieniem wszystkich spraw związanych z budową, obsługę geodezyjną wraz z geodezją powykonawczą, dokumentację powykonawczą, wszelkie formalności związane z UDT. UWAGA: wykonawca przed malowaniem elewacji zobowiązany jest wykonać próby kolorystyczne i uzgodnić kolorystykę komisyjnie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, uzgodnienia branżowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. 3. Wykonawca jest zobowiązany opracować bądź zlecić opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót. Niniejszy projekt organizacji ruchu winien być zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. Dodatkowo na własny koszt wykonać oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 123 poz. 840 ze zm.), którzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. 4. Nad realizacją zadań będzie prowadzony nadzór inwestorki. 5. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Podane w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować pomocniczo, ponieważ mogą zostać zastosowane urządzenia i materiały innych wytwórców, ale posiadające cechy i parametry nie mniejsze niż zastosowane w projekcie (równoważne). Za zastosowanie innych zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 6. Wszystkie certyfikaty i aprobaty techniczne Wykonawca winien okazać na żądanie inspektora nadzoru oraz dołączyć do materiałów odbiorowych. 7. W kosztach zadania należy uwzględnić bieżące usuwanie wszelkich zanieczyszczeń spowodowane pojazdami Wykonawcy na drogach publicznych. 8. Wszystkie powyższe uwarunkowania winny zostać uwzględnione w cenie oferty..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.26.25.20-2, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.10-1, 45.11.10.00-8, 45.22.35.00-1, 45.26.23.10-7, 45.42.20.00-1, 45.26.21.00-2, 42.41.60.00-5, 45.33.20.00-3, 45.45.00.00-6, 45.31.12.00-2, 45.23.30.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Kętach: 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w ING Bank Śląski, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem godz. 09:45. Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub innego dokumentu, oryginał należy złożyć w kasie Urzędu (kasa zlokalizowana na parterze budynku Urzędu Gminy Kęty) najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem godz. 09:45, a kopię tego dokumentu wpiąć do oferty.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji zawartej w wykazie robót wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat odpowiadających wielkością i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym co najmniej dwóch robót, polegających na dostawie, zamontowaniu windy oraz jej uruchomieniu wraz z robotami towarzyszącymi, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00zł brutto, przy czym wartość ta dotyczy inwestycji w ramach jednej umowy. Dowodami, o których mowa w ww. wykazie robót budowlanych są poświadczenia lub referencje lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie - zał. nr 6 do SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w wykazie osób, które posiadają uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w tym: 1 kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 kierownikiem robót elektrycznych. wraz z oświadczeniem w treści załącznika nr 7, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w opłaconej polisie, a w przypadku jej braku w innym dokumencie potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 PLN (w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy jej opłacenia, należy dołączyć wszystkie dokumenty, które ten fakt będą potwierdzać).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca zobowiązany jest wykazać co najmniej dwie roboty polegające na dostawie, zamontowaniu windy oraz jej uruchomieniu wraz z robotami towarzyszącymi o wartości nie mniejszej niż 120 000zł brutto, przy czym wartość ta dotyczy inwestycji w ramach jednej umowy.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    I. 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Wymaga się, aby każda pozycja kosztorysu ofertowego zawierała następujący układ i konsekwencję rachunkową z dokładnością do 2 miejsc po przecinku:{ ilość x cena jednostkowa (zawierająca wszystkie narzuty) = wartość netto (końcowa wartość danej pozycji)} ; 3) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - druk wykazu ujęto w załączniku nr 8 do SIWZ; 4) Upoważnienie do sporządzenia i podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy w sposób określony w akcie rejestrowym. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego spółką cywilną dopuszcza się dołączenie umowy spółki cywilnej, z której będzie wynikać stosowne upoważnienie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. II. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia lub dokumenty wymienione w części VI pkt 1 SIWZ i dokumenty określone w części VI pkt 2 SIWZ. III. Wymagania stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: 1) do oferty musi być dołączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników; Pełnomocnictwo może zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w pkt 2. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, jeżeli taka oferta zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina@kety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kęty Rynek 7 32-650 Kęty.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Kęty - dziennik podawczy Rynek 7, 32-650 Kęty,.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków