Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzywosą...
Przebudowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzywosą...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre , ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2850125, faks 054 2850660.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdobre.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzywosądzy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzywosądzy W zakres zamówienia wchodzi - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 968 m2 - wykonanie podsypki piaskowej - 44 m2 - wykonanie podbudowy z kruszyw gr. 20 cm - 968 m2 - ułożenie trawy syntetycznej - 968 m2 - ustawienie obrzeży betonowych - 228 m - wykonanie chodników z kostki brukowej - 88 m2 - ułożenie odwodnienia linowego - 88 m - odsadzenie bramek - 2 szt. - wykonanie piłkochwytów za bramkami - 2 szt. Uwaga! Proszę nie uwzględniać w ofercie zawartych w projekcie technicznym robót rozbiórkowych i ogrodzenia boiska, a sztuczną trawę należy zaoferować wg niżej podanej specyfikacji. Projektuje się nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Konstrukcja to prefabrykowana polietylenowa mata elastyczna tzw. shockpad o grubości 10 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie kamiennej. Mata elastyczna musi być zgodna z badaniem laboratoryjnym i posiadać nacięcia w kształcie gwiazdy zapobiegające powstawaniu fałd przy zmianach temperatury. Warstwa elastyczna musi być zgodna z badaniem laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna 40 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR. Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać następujące parametry: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem o przekroju pełnego trójkąta zapewniającym wyjątkową sztywność. c) wysokość włókna: min. 40 mm, d) grubość włókna: min. 450 mikrometrów, f) ciężar włókna - Dtex: min. 13.000, g) gęstość trawy: min. 98.000 włókien/m2, h) ilość pęczków: min. 8100/m2 i) siła wyrywania pęczków na sucho: min. 50 N j) waga całkowita trawy: min. 2300 g/m2 k) przepuszczalność wody dla całego systemu (trawa, piasek, granulat, warstwa elastyczna): min. 1700 mm/h l) kolor: 2 odcienie zieleni, m) rodzaj i wytrzymałość spoin: spoiny klejone min. 150 N/100mm n) zasyp - wypełnienie infill składający się z: warstwy piasku kwarcowego oraz granulatu gumowego SBR zgodnie z badaniem laboratoryjnym Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej i wymaganego wypełnienia, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. c) Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach A4. d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. e) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. f) Aktualny certyfikat FIFA 2 Star lub FIFA 1 Star dla oferowanej nawierzchni. Okres udzielonej gwarancji - min. 60 miesięcy Opis przedmiotu zamówienia tworzą dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 1) Umowa 2) Odpowiedzi i informacje udzielone podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 38 PZP 3) Projekt budowlany 4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 5) Przedmiar 6) Oferta Wykonawcy Zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych do opisanych w SIWZ, w zakresie, w jakim SIWZ wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem zasad i przy spełnieniu wymogów opisanych w SIWZ. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia), zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. W przypadku zaoferowania równoważności, Wykonawca jest zobowiązany wykazać w przygotowanym w tym celu formularzu Opis równoważności, że oferowane przez niego materiały lub normy spełniają parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Opis równoważności oprócz nazwy i producenta oferowanego materiału powinien zawierać opis materiałów sporządzony przez Wykonawcę lub wykorzystać karty katalogowe (załączone jako integralna część formularza Opis równoważności) oferowanych materiałów. W przypadku powoływania się na normy równoważne, Wykonawca powinien podać ich nazwę oraz wykazać w ww. formularzu opis równoważności, że oferowane przez niego normy spełniają parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisywane przez Zamawiającego w SIWZ. Opis równoważności winien zatem zawierać informacje, które pozwolą Zamawiającemu na dokonanie porównania parametrów materiałów/norm z parametrami materiałów/norm opisanych w SIWZ. Instalacje, w których Wykonawca zastosuje materiały/normy równoważne winny osiągać co najmniej te same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne, co opisane w SIWZ; zastosowane przez Wykonawcę materiały/normy nie mogą spowodować zmiany technologii wykonania danego elementu zamawianych robót budowlanych. Przez zmianę technologii rozumie się takie zmiany, które wymagają zmian w projekcie budowlanym i/lub w projektach wykonawczych.. Opis równoważności stanowi treść oferty Wykonawcy. Opis równoważności winien zostać podpisany przez Wykonawcę. UWAGA! Wszędzie tam, gdzie w SIWZ pojawiają się określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy uznać, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. Niniejsze dotyczy także wskazania norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia)..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,- zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dobrem nr 19 9549 1011 0010 0188 2010 0001. Środki powinny znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 1 do formularza oferty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez wykazanie, że: - wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie boiska ze sztuczną trawą o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 i wartości nie mniejszej niż 200.000,- zł. brutto każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 1 do formularza oferty
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez wykazanie, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w specjalnościach: - kierownik budowy - wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności ogólnobudowlanej , a także: - oświadczą, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie, załączonych do oferty wykonawcy, oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy spełnią ten warunek poprzez wykazanie, że : - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie, załączonych do oferty wykonawcy, oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie boiska ze sztuczną trawą o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 i wartości nie mniejszej niż 200.000,- zł. brutto każda.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

      W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

      • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

       III.6) INNE DOKUMENTY

       Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

       Dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana istotnych postanowień umowy możliwa jest jedynie w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, których nie było można wcześniej przewidzieć, a zmiany są korzystne dla zamawiającego. Zmiana terminu ukończenia robót spowodowana może być jedynie: - wystąpieniem warunków pogodowych - takich jak powódź, wichura, trąba powietrzna, intensywne opady deszczu - uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych - wystąpieniem istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji, - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ugdobre.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre, pok. nr 27.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.10.2019
Eurodoors Sp. z o.o.

Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się firma Eurodoors z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jesteśmy profesjonalną firmą, która współpracu...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.10.2019
Noreststudio Bartłomiej Dzi...

Noreststudio to firma założona w roku 2019, lecz działająca na polu projektowym od 6 lat. Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni pryw...

małopolskie
Architektura wnętrz