Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa dróg w osiedlu Nad Doliną - budowa drogi gminnej nr 1...
Budowa dróg w osiedlu Nad Doliną - budowa drogi gminnej nr 1...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bychawa , ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, woj. lubelskie, tel. 81 5660004 w. 42, faks 81 5660048.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg w osiedlu Nad Doliną - budowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg w osiedlu Nad Doliną - budowa drogi gminnej nr 107204L - ul. M. Dąbrowskiej w Bychawie obejmująca: -przebudowę oraz zabezpieczenie kolizji elektroenergetycznych SN i NN. -budowę drogi o nawierzchni asfaltowej z wjazdami oraz jednostronnym chodnikiem. -oznakowanie drogowe pionowe. 4.2. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: 4.2.1. uzyskania w imieniu Zamawiającego odpowiednich dokumentów zezwalających na zajęcie pasa drogowego od właściwych zarządców dróg w wymaganym czasie przed rozpoczęciem robót budowlanych - poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem kompletnego wniosku na zajęcie oraz z zajęciem pasa drogowego, zapewnienia odbioru pasa drogowego przez właściwych zarządców po zakończeniu robót. 4.2.2. informowania zarządców mediów, urządzeń, sieci, znajdujących się w obrębie prowadzonych robót o rozpoczęciu i zakończeniu robót, ponoszenia ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb, zapewnienia odbioru wykonanych robót przez właściwych zarządców po zakończeniu robót - w szczególności PGE Dystrybucja RE Lublin-Teren. 4.2.3. prowadzenia prac zgodnie w warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców oraz zapewnienia odbioru wykonanych prac przez przedstawicieli odpowiednich zarządców mediów znajdujących się w obrębie prowadzonych robót, 4.2.4. informowania mieszkańców terenu objętego inwestycją o rozpoczęciu robót, i utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami w formie ogłoszenia w miejscu dostępnym publicznie w pobliżu placu budowy, 4.2.5. zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz wykonanie inwentaryzacji w stanie odkrytym i powykonawczej na koszt własny, 4.2.6. zorganizowania i ponoszenia kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę we własnym zakresie i na koszt własny, 4.2.7. utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku - zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), 4.2.8. wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz ponoszenie kosztów tych badań. 4.2.9. zapewnienia pełnienia czynności kierownika budowy przez osoby z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4.2.10. zapewnienia uczestniczenia kierownika budowy lub robót w naradach okresowych w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego (średnio co 2 tygodnie.) 4.3. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 4.4. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót - zał. nr 7, dokumentacja projektowa - zał. nr 8 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 9. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających spełniających wymogi art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.10.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek spełnią Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę lub remont drogi o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania ww. warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek spełnią Wykonawcy, którzy dysponują osobami z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek spełnią Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla jednego podmiotu do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Dodatkowa gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach: - zmiana kierownika budowy w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych lub niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy - na wniosek Wykonawcy - zmiana terminu wykonania robót - w przypadku: klęski żywiołowej, huraganu, powodzi powodującej powstanie szkody w części wykonanej przez wykonawcę pomimo należytego zabezpieczenia robót, oraz uniemożliwiającej dotrzymanie terminu wykonania robót lub trwających ciągle (ponad 10 dni z małymi przerwami) opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót - na wniosek Wykonawcy, zawieszenia robót przez Zamawiającego, - zmiana terminu wykonania robót - w przypadku konieczności dokonania zmiany pozwolenia na budowę lub konieczności odnowienia uzgodnień dokumentacji projektowej, - w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług dot. przedmiotu umowy stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej przez ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT, - zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umbychawa.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, pok. nr 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, w kancelarii (Punkt Obsługi Interesanta).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
28.09.2020
KRIG s.c. Łukasz Putowski, ...

Firma KRIG s. c. zajmuje się sprzedażą części do maszyn budowlanych CAT, VOLVO, PERKINS, CASE, JCB. W naszej ofercie znajdą Państwo...

śląskie
Spychacze, koparki i ładowarki
25.09.2020
ALDACH Sp. z o.o.

Jesteśmy producentem wiązarów dachowych z zastosowaniem płytek kolczastych MiTek. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją oraz montażem...

śląskie
Inne usługi
22.09.2020
Grupa Topservice Sp. z o.o.

Maszyny budowlane wykonują ciężką pracę w trudnych warunkach. Z czasem poszczególne komponenty urządzenia ulegają zużyciu. Aby uniknąć ...

wielkopolskie
Inne materiały
14.09.2020
Karol Pęski

Domy na sprzedaż Mierzyn znajdują się w ofercie biura nieruchomości Hestia Nieruchomości. Świadczymy także usługi w zakresie kupna i wy...

zachodniopomorskie
Agencje nieruchomości