Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ...
Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kęty , Rynek 7, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, tel. 33 844-76-00, faks 33 844 76 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2015 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w miejscowości: Witkowice - o długości 0,61 km; Bulowice - o długości 1,195 km; Nowa Wieś - o długości 0,521 km; Nowa Wieś - o długości 0,413 km; Malec - o długości 0,272 km; Łęki - o długości 0,26 km. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna - załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny również odpowiadać warunkom opisanym w szczegółowej specyfikacji technicznej. Podane w dokumentacji informacje o producentach (o ile wystąpią) należy traktować pomocniczo, ponieważ mogą zostać zastosowane urządzenia i materiały innych wytwórców, ale posiadające cechy i parametry nie mniejsze niż zastosowane w projekcie (równoważne). Za zastosowanie innych zamiennych materiałów i urządzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Modernizacja gminnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.41-9, 45.23.32.20-7, 45.11.27.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający rezygnuje z wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w poniższych dokumentach: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (np. poświadczenia, referencje, itp.) dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 6 do SIWZ, tj. wymagane jest potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót odpowiadających wielkością i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, rozumieć się będzie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie/modernizacji dróg o nawierzchni tłuczniowej, a za porównywalną wielkość - co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie/modernizacji dróg o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2 w ramach jednego, wykazywanego zadania. Dowodami, o których mowa w ww. wykazie robót budowlanych są poświadczenia lub referencje lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w ww. wykazie - zał. nr 6 do SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wymagane jest potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót odpowiadających wielkością i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, rozumieć się będzie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie/modernizacji dróg o nawierzchni tłuczniowej, a za porównywalną wielkość - co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie/modernizacji dróg o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2 w ramach jednego, wykazywanego zadania;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 3) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - druk wykazu ujęto w załączniku nr 7 do SIWZ; 4) upoważnienie do sporządzenia i podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy w sposób określony w akcie rejestrowym. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego spółką cywilną dopuszcza się dołączenie umowy spółki cywilnej, z której będzie wynikać stosowne upoważnienie; 5) Dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Dz. VI pkt 2 ppkt 3 i 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony/ne nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Dz. VI pkt 3, pkt 1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio; 6) Wymagania stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: a) do oferty musi być dołączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników; Pełnomocnictwo może zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;b) każdy z wykonawców oferty wspólnej (np. konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w Dz. VI pkt 2 SIWZ (lub w pkt 3 - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, jeżeli taka oferta zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót ze względu na: a) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, b) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, d) działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej, e) wystąpienie robót dodatkowych, f) wystąpienie zamówień dodatkowych, g) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, h) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, itp. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w związku: a) ze zmianą stawki VAT, b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z wystąpieniem robót dodatkowych, d) z rezygnacją z części robót. 3) INNE ZMIANY a) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego, na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych SIWZ, b)zmiany warunków płatności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, dziennik podawczy.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków