Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, ...
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbąszyń , ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, woj. wielkopolskie, tel. 68 3866009, faks 68 3846010.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, gmina Zbąszyń.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę zamkniętej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór gm. Zbąszyń. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót budowlano-montażowych, związanych z rozbudową i przebudową istniejącej oczyszczalni w zakresie procesu oczyszczania mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej co umożliwia zwiększenie przepustowości oczyszczalni z Qśrd = 800 m3/d do Qśrd = 1300 m3/d przy wykorzystaniu wszystkich istniejących obiektów technologicznych. Na zakres zamówienia składa się m.in.: - wykonanie robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, technologicznych, - przeprowadzenie Prób Końcowych wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, ppoż., wyposażenia konserwacyjnego, - szkolenie Personelu Zamawiającego wg uzgodnionego Programu Szkolenia, Termin zakończenia robót: 16.10.2015 r. Szczegółowy zakres robót określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, który stanowi integralną część dokumentacji projektowej. Do ceny oferty należy doliczyć obsługę geodezyjną. Stan wykonany: a) zbiornik reaktora SBR (brakuje wykonania ściany działowej w komorach ATSO I i ATSO II, płyty górnej nad tymi komorami oraz ścian dociskowych), b) magazyn osadu odwodnionego (wykonano roboty ziemne, stopy fundamentowe, podbudowę pod posadzkę z betonu B10), c) fundamenty pod biofiltry (wykonano roboty ziemne, płytę żelbetową), d) wiata nad sito piaskownikiem (wykonano roboty ziemne oraz stopy fundamentowe wraz z zasypaniem wykopu), e) likwidacja istniejącego poletka osadowego, f) sieci międzyobiektowe w tym: - reaktor biologiczny - doprowadzenie ścieków surowych, - reaktor biologiczny - odprowadzenie ścieków oczyszczonych, - budynek stacji odwadniania - doprowadzenie osadu, - biofiltry - doprowadzenie powietrza, - biofiltry - doprowadzenie wody, - magazyn osadu - odprowadzenie odcieków. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów co najmniej takich jak materiały lub urządzenia, które one zastępują (tabela równoważności stanowi załącznik do SIWZ).


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.25.22.00-0, 45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.10.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 45 1020 4144 0000 6102 0145 9999. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu a poświadczoną za z zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty. Dopuszcza się możliwość złożenia wadium wraz z ofertą - należy kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w osobnej kopercie oznaczonej: Oryginał dowodu wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu na konto Zamawiającego winno mieć tytuł: Oczyszczalnia ścieków w Nowym Dworze. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 uPzp - zał. nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do wykazania, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali (zakończyli) minimum dwie roboty budowlane polegające na na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości nie mniejszą niż Qśr. d= 1 300 m3 wraz z rozruchem technologicznym. Spełnienie warunku w tym zakresie nastąpi poprzez potwierdzenie wykonania robót w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty jakie wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia - wykaz zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust 1 uPzp - zał. nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do dysponowania osobami o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wymaga się dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej po 1 osobie dla każdej z wymaganych specjalności: - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - Kierownik Budowy, - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - Kierownik Robót, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - Kierownik Robót. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika Budowy/Robót w kliku branżach jednocześnie, pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych uprawnień i spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego. Każda z osób powinna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (licząc od momentu uzyskania uprawnień) oraz wykazać się doświadczeniem w kierowaniu robotami porównywalnymi z przedmiotem zamówienia tj. uczestnictwem w realizacji min. 2 zadań opisanych dla warunku wiedza i doświadczenie. Ponadto wymaga się dysponowanie technologiem oczyszczalni ścieków dla przeprowadzenie rozruchu i szkoleń w ramach całego zadania i dla poszczególnych instalacji/urządzeń (Kierownik Rozruchu) - wykształcenie wyższe, min. trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa oczyszczalni ścieków oraz doświadczenie związane z co najmniej jednym rozruchem technologicznym mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśr.d 1300 mÂł/d
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu spełnienia warunku wykonawcy zobowiązani są do; - posiadania dostępu lub dysponowania środkami finansowymi w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony); - posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 3 000 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony) Ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty jakie wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      1. Jeżeli oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy załączyć do oferty pełnomocnictwo - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni załączyć dokument ustanawiającypełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów dotyczących: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Wypełniona i podpisana tabela elementów budowlanych/skończonych wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

wg wzoru umowy - zał. nr 8 do SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbaszyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń (pok.29).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń (SEKRETARIAT).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Urząd Miejski w Zbąszyniu ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń (SEKRETARIAT)..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe
19.11.2020
El-Bud Serwis Sp. z o.o.

Oferujemy tynki maszynowe łódź, które są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Mamy bardzo niskie ceny, dlatego będziecie zadowoleni z n...

łódzkie
Inne usługi
16.11.2020
CuprumPro Sp. z o.o.

Obsługę projektową przedsięwzięć inwestycyjnych oferuje CuprumPro sp. z o. o. we Wrocławiu. Nasze projekty obejmują głównie przemysł mi...

dolnośląskie
Obiekty przemysłowe
16.11.2020
Hurtownia Drewna Sęk Sławom...

Nasza firma zajmuje się sprzedażą drewna różnego gatunku. Drewno można zastosować do ogrodów, na balkon czy na taras. Oferujemy również...

łódzkie
Drewno