Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2911C Brze...
Remont istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2911C Brze...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku , Jarantowice 5, 87-850 Choceń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2846487, faks 054 2846487.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.wloclawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin i drogi powiatowej nr 2942C Brześć Kujawski - ul. Targowa.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących Remontu istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin i drogi powiatowej nr 2942C Brześć Kujawski - ul. Targowa. Zakres zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dotyczących Remontu istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin i drogi powiatowej nr 2942C Brześć Kujawski - ul. Targowa, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym (przedmiarem robót). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załączniki nr 9, 10 i 11 do specyfikacji. Uwaga! Kosztorys ofertowy (Przedmiar robót) nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa. Projekt zakłada następującą konstrukcję zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej: - kostka szara o grubości 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa o grubości 3 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, - warstwa odcinająca z piasku grubości 10 cm. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zakresu drogownictwa. Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikacje pozwalające na ich stosowanie w drogownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają wykonawcę. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając w szczególności na względzie mienie zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt i materiały. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. Po wykonaniu przez wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych robót. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót wykonawca przedstawia zamawiającemu protokoły z wykonania prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych. Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek nienadający się do ponownego wykorzystania pozostaje do dyspozycji inwestora. Rodzaj materiałów oraz ich ilość nienadającej się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do ponownego wbudowania, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, są własnością zamawiającego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.10.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia, do dnia 25.06.2015 r. do godz. 12:00, wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy (w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania). Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kryteria weryfikacji predyspozycji wykonawcy, poziom minimalny uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy (w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia). Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymagane minimum: Wykonał jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych lub placów w ramach jednego kontraktu, za kwotę minimum 100.000,00 zł. brutto, - wykaże w złożonym wykazie i załączonych dowodach, że wywiązał się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który nie podważa posiadania odpowiedniego poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego wywiązania się z zobowiązań przy realizacji niniejszego zamówienia;
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy (w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym). Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kryteria weryfikacji predyspozycji wykonawcy, poziom minimalny uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy (w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (wymagane minimum - jedna osoba z min. pięcioletnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi); Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, ze zm.).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej). Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli: - złoży wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w wykazie, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, potwierdzających spełnienie warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia, określonych w pkt 5.1. ppkt 2 specyfikacji. (pkt III.3.2) ogłoszenia);
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 94
– 2 - Termin wykonania - 6

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zakazu określonego w art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p.. 2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a) siły wyższej, obejmującej: - klęski żywiołowe, niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne, - gwałtowne opady w tym śniegu, mrozy, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne, b) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, c) gdy wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, d) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, e) zmian określonych harmonogramem rzeczowo-finansowym robót kolejności wykonywania robót, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, f) konieczności realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy; 5) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych; 6) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 7) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 8) konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 9) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 10) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczących środków finansowych, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy; 11) wpłynęły uzasadnione protesty osób prawnych i fizycznych. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w ust. 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Istotne zmiany umowy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami: 1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2); 2) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie, 3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy P.z.p.: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), - zmiana danych teleadresowych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat.wloclawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Choceń, pokój nr: 4.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2015 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Choceń, pokój nr: 4.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków