Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gmi...
Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gmi...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kęty , Rynek 7, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, tel. 33 844-76-00, faks 33 844 76 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Kęty.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE NR 1: Przebudowa ul. Jana Kantego w Bulowicach - III etap - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 500 m2, - wycinka drzewa wraz z usunięciem karpy, - wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym do 2,5 MPa, grubość 40 cm na powierzchni 650 m2 wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, - wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 530 m2, - oczyszczenie rowów gruntowych z namułu, - wykonanie przepustów pod zjazdami 2 szt., - wykonanie poboczy z tłucznia. ZADANIE NR 2: Remont ul. Floriańskiej w Bielanach - rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia na powierzchni 675 m2, materiał na odkład do ponownego wbudowania, - regulacja niwelety drogi poprzez zebranie 48 m3 gruntu wraz z odwozem i składowaniem, - rozłożenie materiału z rozbiórki nawierzchni, - wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym do 2,5 MPa, grubość 40 cm na powierzchni 900 m2 wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, - wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 691 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia. ZADANIE NR 3: Remont ul. Spokojnej w Malcu - wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi, ścinanie poboczy i profilowanie, - zabudowa korytek betonowych prefabrykowanych, korytko muldowe, długość 30 mb, - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym na powierzchni 386 m2, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralnoasfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 298 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia, - zabudowa oznakowania pionowego. ZADANIE NR 4: Remont ul. Kolbego (boczna) w Nowej Wsi - rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia na powierzchni 804 m2, materiał na odkład do ponownego wbudowania, - zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego rurami osłonowymi, - regulacja niwelety drogi poprzez zebranie 84,4 m3 gruntu wraz z odwozem i składowaniem, - rozłożenie materiału z rozbiórki nawierzchni, - wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym do 2,5 MPa, grubość 40 cm na powierzchni 804 m2 wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, - wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 618 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia, - zabudowa oznakowania pionowego. ZADANIE NR 5: Remont ul. Miasteczko w Malcu - rozebranie i ponowna zabudowa istniejących ścieków betonowych, - wymiana przepustu pod drogą o średnicy 30 cm, - zabudowa nowych betonowych elementów ściekowych, korytko muldowe, długość 50 mb, - zabudowa nowych betonowych elementów ściekowych, korytko trapezowe, długość 24 mb, - wyrównanie i wzmocnienie podbudowy na pow. 83 m2, - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych - 2 szt., - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralnoasfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 513 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia. ZADANIE NR 6: Remont ul. Polnej w Kętach - ścinanie poboczy i profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi, - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych - 11 szt., - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym wraz z wykonaniem warstwy profilującej na powierzchni 922 m2, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna na powierzchni 688,2 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia. ZADANIE NR 7: Remont ul. Kańczuga w Bielanach - ścinanie poboczy i przerostów traw z odwozem, - frezowanie istniejącej nawierzchni bez odwozu, profilowanie i zagęszczenie, poz. 830,5 m2, - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych - 3 szt., - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym wraz z wykonaniem warstwy profilującej na powierzchni 1417,5 m2, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna na powierzchni 915,5 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zgodnie z rodzajem robót wykazanym z punkcie II.1.4 do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w poniższych dokumentach: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (np. poświadczenia, referencje, itp.) dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 5 do SIWZ, tj. wymagane jest potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót odpowiadających wielkością i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym co najmniej dwóch robót, z których każde dotyczyło budowy drogi o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni całkowitej jezdni co najmniej 500 m2 dla każdej z wykazanych robót, przy czym pod określeniem budowa rozumie się także rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont. Dodatkowo jeśli wykonawca składa swoją ofertę na zadanie nr 1, 2 lub 4 konieczne jest wykazanie, że w ramach minimum jednej z wykazywanych robót została wykonana również stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym na głębokość minimum 30 cm. Dowodami, o których mowa w ww. wykazie robót budowlanych są poświadczenia lub referencje lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w poniższym dokumencie: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 7 do SIWZ, tj. wymagane jest potwierdzenie dysponowania osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w specjalności drogowej lub analogicznej uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg - 1 osoba wraz z oświadczeniem w treści załącznika nr 7, że osoba ta posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w poniższym dokumencie: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000 PLN (w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy jej opłacenia, należy dołączyć wszystkie dokumenty, które ten fakt będą potwierdzać).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wymagane jest potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót robót odpowiadających wielkością i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wymagane jest potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót odpowiadających wielkością i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym co najmniej dwóch robót, z których każde dotyczyło budowy drogi o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni całkowitej jezdni co najmniej 500 m2 dla każdej z wykazanych robót, przy czym pod określeniem budowa rozumie się także rozbudowę, odbudowę, przebudowę lub remont. Dodatkowo jeśli wykonawca składa swoją ofertę na zadanie nr 1, 2 lub 4 konieczne jest wykazanie, że w ramach minimum jednej z wykazywanych robót została wykonana również stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym na głębokość minimum 30 cm;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy zbiorczy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz kosztorys lub kosztorysy ofertowe uproszczone opracowany w oparciu o przedmiar lub przedmiary robót stanowiące załączniki nr 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7 do SIWZ. Wykonawca składa kosztorysy uproszczone tylko na te zadania, na które składana jest oferta. Wymaga się, aby każda pozycja kosztorysu ofertowego zawierała następujący układ i konsekwencję rachunkową z dokładnością do 2 miejsc po przecinku: ilość x cena jednostkowa (zawierająca wszystkie narzuty) = wartość netto (końcowa wartość danej pozycji); 3) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - druk wykazu ujęto w załączniku nr 8 do SIWZ; 4) upoważnienie do sporządzenia i podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy w sposób określony w akcie rejestrowym. 5) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia lub dokumenty wymienione w rozdziale VI punkcie 1 i 2 SIWZ. 6) Wymagania stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: 1) do oferty musi być dołączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników; Pełnomocnictwo może zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w pkt 2. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, jeżeli taka oferta zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót ze względu na: a) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, b) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, d) działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej, e) wystąpienie robót dodatkowych, f) wystąpienie zamówień dodatkowych, g) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, h) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz, itp. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w związku: a) ze zmianą stawki VAT, b) z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z wystąpieniem robót dodatkowych, d) z rezygnacją z części robót. 3) INNE ZMIANY a) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego, na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych SIWZ, b) zmiany warunków płatności


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kety.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty, dziennik podawczy.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa ul. Jana Kantego w Bulowicach - III etap.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 500 m2, - wycinka drzewa wraz z usunięciem karpy, - wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym do 2,5 MPa, grubość 40 cm na powierzchni 650 m2 wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, - wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 530 m2, - oczyszczenie rowów gruntowych z namułu, - wykonanie przepustów pod zjazdami 2 szt., - wykonanie poboczy z tłucznia..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont ul. Floriańskiej w Bielanach.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia na powierzchni 675 m2, materiał na odkład do ponownego wbudowania, - regulacja niwelety drogi poprzez zebranie 48 m3 gruntu wraz z odwozem i składowaniem, - rozłożenie materiału z rozbiórki nawierzchni, - wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym do 2,5 MPa, grubość 40 cm na powierzchni 900 m2 wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, - wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 691 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont ul. Spokojnej w Malcu.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi, ścinanie poboczy i profilowanie, - zabudowa korytek betonowych prefabrykowanych, korytko muldowe, długość 30 mb, - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym na powierzchni 386 m2, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 298 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia, - zabudowa oznakowania pionowego..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Remont ul. Kolbego (boczna) w Nowej Wsi.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia na powierzchni 804 m2, materiał na odkład do ponownego wbudowania, - zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego rurami osłonowymi, - regulacja niwelety drogi poprzez zebranie 84,4 m3 gruntu wraz z odwozem i składowaniem, - rozłożenie materiału z rozbiórki nawierzchni, - wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym do 2,5 MPa, grubość 40 cm na powierzchni 804 m2 wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją, - wykonanie warstwy odprężającej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 618 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia, - zabudowa oznakowania pionowego..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Remont ul. Miasteczko w Malcu.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - rozebranie i ponowna zabudowa istniejących ścieków betonowych, - wymiana przepustu pod drogą o średnicy 30 cm, - zabudowa nowych betonowych elementów ściekowych, korytko muldowe, długość 50 mb, - zabudowa nowych betonowych elementów ściekowych, korytko trapezowe, długość 24 mb, - wyrównanie i wzmocnienie podbudowy na pow. 83 m2, - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych - 2 szt., - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna na powierzchni 513 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Remont ul. Polnej w Kętach.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - ścinanie poboczy i profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej drogi, - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych - 11 szt., - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym wraz z wykonaniem warstwy profilującej na powierzchni 922 m2, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna na powierzchni 688,2 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Remont ul. Kańczuga w Bielanach.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - ścinanie poboczy i przerostów traw z odwozem, - frezowanie istniejącej nawierzchni bez odwozu, profilowanie i zagęszczenie, poz. 830,5 m2, - regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych - 3 szt., - wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym wraz z wykonaniem warstwy profilującej na powierzchni 1417,5 m2, - wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna na powierzchni 915,5 m2, - wykonanie poboczy z tłucznia..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1. Cena - 90
– 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 10POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków