Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Drugi przetarg na realizację zadania pt. Roboty przygotowawc...
Drugi przetarg na realizację zadania pt. Roboty przygotowawc...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brodnica , ul. Brodnica 41, 63-112 Brodnica, woj. wielkopolskie, tel. 61 2823527, faks 61 2823558.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drugi przetarg na realizację zadania pt. Roboty przygotowawcze w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowę wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica- ETAP IV.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zadaniu pt.: Drugi przetarg na realizację zadania pt. Roboty przygotowawcze w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowę wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica- ETAP IV. Zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ w zakresie wykonania ścian przyziemia wraz z elementami żelbetowymi. 2.Zamawiający wymaga, aby na roboty budowlane, zamontowane urządzenia i wyposażenie objęte niniejszym postępowaniem Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji jakości. 3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z załączonym przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz na warunkach określonych w postanowieniach umowy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony po złożeniu stosownego oświadczenia - załącznik nr 2
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony po złożeniu stosownego oświadczenia - załącznik nr 2
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony po złożeniu stosownego oświadczenia - załącznik nr 2
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony po złożeniu stosownego oświadczenia, że dysponują lub będą dysponować osobami do wykonania zamówienia, w przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców, posiadającymi wymagane uprawnienia tj.: wykazać co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zamówienia oraz załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do wysokości kwoty co najmniej 50 000 złotych, w przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     kosztorys ofertowy

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Termin realizacji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie: a)wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadkach: -zmiany stawki urzędowej podatku VAT, -rezygnacji przez Zamawiającego z części robót - o wartość niewykonanych robót, b)inne zmiany w przypadkach: -powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie, -zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego. -zmiana terminu zakończenia prac w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych które uniemożliwiają prowadzenie prac z uwzględnieniem podstawowych warunków technologicznych 3.Warunki zmian, o których mowa w pkt. 2: a) inicjowanie zmian - zmiany na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót objętych przedmiotem zamówienia, c)forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brodnica.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brodnica, Brodnica 41, 63-112 Brodnica.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brodnicy, Brodnica 41, 63-112 Brodnica, w terminie do dnia 16.06.2015 r., Sekretariat pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.10.2019
Eurodoors Sp. z o.o.

Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się firma Eurodoors z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jesteśmy profesjonalną firmą, która współpracu...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.10.2019
Noreststudio Bartłomiej Dzi...

Noreststudio to firma założona w roku 2019, lecz działająca na polu projektowym od 6 lat. Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni pryw...

małopolskie
Architektura wnętrz