Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do nie...
Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do nie...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Złotoryjski , Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8786940, -950, faks 76 8786955.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-zlotoryja.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do niej 110 gospodarstw domowych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w ramach projektu Złota sieć II - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa radiowej sieci szerokopasmowej, podłączenie do niej 110 gospodarstw domowych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w ramach projektu: Złota sieć II - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) rozbudowy istniejącej sieci radiowej zlokalizowanej na terenie Powiatu Złotoryjskiego, będącej jego własnością w celu powiększenia obszaru obsługiwanego przez istniejącą sieć oraz uzyskania możliwości dostarczenia usług dostępu do Internetu dla beneficjentów zlokalizowanych na terenie Powiatu Złotoryjskiego, wskazanych przez Zamawiającego. Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji antenowej na istniejących obiektach budowlanych tj.: mieszkalnych, użyteczności publicznej, kościołach, wieżach telekomunikacyjnych, silosach zgodnie z wykazem, według dokumentacji technicznej załączonej do niniejszej specyfikacji; b) podłączenia do sieci radiowej powiatu złotoryjskiego 110 gospodarstw domowych wskazanych przez Zamawiającego; c) bezpłatnego świadczenia usług gwarancyjnych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: - załączniku nr 8 do SIWZ - Przedmiarach robót (dot. wyłącznie prac budowlanych - przedmiary nie obejmują podłączenia BO); - załączniku nr 9 do SIWZ - Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; - załączniku nr 10 do SIWZ - Projekcie technicznym; - załączniku nr 11 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia; 3. Jeżeli w dokumentacji technicznej, opisie przedmiotu zamówienia lub innych częściach SIWZ wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych równoważnych - nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykazać równoważność zaproponowanych rozwiązań. 4.Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.23.30-9, 45.31.40.00-1, 64.21.00.00-1, 45.23.23.32-8, 45.22.30.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu żąda wniesienia wadium na podstawie art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy - przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Powiatowy Bank Spółdzielczy, Złotoryja nr 50 8658 0009 0000 3740 2000 0120). Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kopii dowodu wpłaty wadium. 4.Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.Wadium wniesione w formach innych niż w pieniądzu należy składać w oryginale w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, pokój nr 101: Starostwo Powiatowe, pl. Niepodległości 8, 59 - 500 Złotoryja, kopię należy załączyć do oferty. Niezależnie od formy, wadium należy wnieść do dnia 17.06.2015 r. do godziny 11:00. 6.Zamawiający wymaga, aby okres ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. Termin ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej jest datą, do której Zamawiający może wysłać żądanie wypłaty. 7.Zamawiający zwraca bądź zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwóch robót budowlanych obejmujących budowę lub rozbudowę sieci bezprzewodowej w technologii radiowej WiFi 5 GHz, każda składająca się łącznie z minimum czterech LPD/Stacji Bazowych
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: a) co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie w kierowaniu minimum dwiema robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie sieci bezprzewodowej w technologii radiowej WiFi 5 GHz, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy w ramach realizacji niniejszego zamówienia; b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez najważniejsze roboty Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie sieci bezprzewodowej w technologii radiowej WiFi 5 GHz, składające się łącznie z minimum czterech LPD/Stacji Bazowych. Zamawiający żąda złożenia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający żąda wskazania w wykazie informacji, które z wyszczególnionych w wykazie robót budowlanych nie zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie i w jakim zakresie. Zamawiający dopuszcza niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót budowlanych w zakresie robót innych niż najważniejsze roboty.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

   III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    III.6) INNE DOKUMENTY

    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

    1. Wypełniony i podpisany formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ; 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 3. Kosztorys ofertowy (dla prac budowlanych);

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 85
– 2 - Długość okresu gwarancji i rękojmii oraz pełnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego - 15

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowodowanych m.in.: - niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót np. niską temperaturą lub opadami uniemożliwiające prowadzenie robót, - zmianą warunków i uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcami infrastruktury technicznej, - przedłużającym się czasem trwania procedur administracyjnych mających wpływ na termin wykonania, - przypadkami losowymi (awariami urządzeń, zniszczeniami wywołanymi przez wiatrołomy, wyładowania atmosferyczne itp.), - zmianą przepisów powodującą konieczność zastosowania innych rozwiązań niż przyjęto w dokumentacji, - koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych, - wykonaniem dodatkowego projektu, zastosowaniem nowych rozwiązań projektowych, przeprojektowaniem, - możliwością wystąpienia zamówień dodatkowych mogących mieć wpływ na realizację umowy, - w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie podatku VAT na przedmiot umowy, 2. Zamawiający niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1 przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących wypadkach: a) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; b) zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; c) zmiany parametrów technicznych urządzeń określonych w załącznikach do SIWZ na lepsze (korzystniejsze dla Zamawiającego) przy zachowaniu cen zawartych w ofertach) d) zmiany lokalizacji 110 gospodarstw domowych z listy wskazanej w załączniku nr 11 do SIWZ), u których należy wykonać montaż anten nadawczo-odbiorczych i podłączyć Internet w szczególności w przypadku niemożności podłączenia pierwszych 110 gospodarstw spowodowanej brakiem zasięgu sieci radiowej, rezygnacji Beneficjenta z udziału w projekcie lub w przypadku niemożności uzyskania zgody właściciela/zarządcy na montaż anten;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, pokój nr 306.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, sekretariat, I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków