Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Białobrzega...
Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Białobrzega...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Białobrzegi , Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, woj. podkarpackie, tel. 017 2245220, 2245227.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-bialobrzegi.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Białobrzegach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw w tym : a) Nawierzchnie syntetyczne, b) Odwodnienie nawierzchni, c) Wyposażenie placu zabaw , altana, d) Chodniki z kostki betonowej , e) Ogrodzenie przy słupie elektrycznym . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią : dokumentacja projektowa , STWiOR , przedmiar robót będące załącznikami do SIWZ ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.23-9, 45.21.21.40-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający ustanawia Wadium w wysokości 4 000,00 zł.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia). Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy - wg. Zał. do SIWZ . Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ wg. reguły: spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie . Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył , co najmniej 1 ( jedną) robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem roboty budowlane odpowiadające rodzajowi robót stanowiących przedmiot zamówienia (place zabaw, boiska wielofunkcyjne). Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ wg. reguły: spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego . Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w zakresie spełniania tego warunku. Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ wg. reguły: spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , w tym co najmniej : -1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą minimum 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy. Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ wg. reguły: spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w zakresie spełniania tego warunku . Ocena spełniania warunku dokonywana będzie na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ wg. reguły: spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1.Oświadczenie z art.22 ust.2. 2.Dowód wniesienia Wadium . Oferta na Formularzu ofertowym .

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 0.90
– 2 - Gwarancja - 0.10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany w umowie: Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia : a)zmiana obowiązującej stawki VAT, b)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy , c)wykonanie robót dodatkowych , d)zmiany poprawiające funkcjonalność obiektu lub poprawę parametrów technicznych elementów obiektu, e)konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej , f)zmiany wynikłe z wystąpienia niezgodności pomiędzy dokumentacja projektową , a przepisami szczegółowymi obowiązującymi na dzień realizacji robót , g)zmiany powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy . h)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. i)zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek : -warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu zamówienia, -działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, -innych uzasadnionych okoliczności powodujących zmianę umowy, a która związana jest z koniecznością zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Warunki zmian : - inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, -uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, -forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gmina-bialobrzegi.pl (zamówienia publiczne)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Białobrzegach 37-114 Białobrzegi , Białobrzegi 4 - pokój nr 1.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2015 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego : Sekretariat Urzędu Gminy w Białobrzegach - pokój nr 7.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków