Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa kanalizacji sanitarnej: - w ul. Gostyńskiej w Jaracz...
Budowa kanalizacji sanitarnej: - w ul. Gostyńskiej w Jaracz...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jaraczewo , ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie, tel. 062 7473102, faks 062 7473102.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaraczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej: - w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie, - w ul. Czereśniowej w Jaraczewie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej o poniższym zakresie: 1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - 16,00 m2 - rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 16,00 m2 - wykonanie wykopów jamistych-komory przewiertowe - 48,00 m3 - zasypanie wykopów - 48,00 m3 - zagęszczenie nasypów - 48,00 m3 - plantowanie terenu - 16,00 m2 - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 16,00 m2 -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej materiał z rozbiórki - 16,00 m2 - wykonanie podłoża pod kanały rurowe gr.15cm - 6,00 m2 - wykonanie kanału z rur PVC Ø 160 mm - 6,00 m - kształtki PVC Ø 160 mm - 4,00 szt. - montaż studni betonowych Ø 1000 mm głęb. 2m - 2,00 kpl - montaż studzienek kanalizacyjnych PVC Ø 315mm - 2,00 kpl - wykonanie przewiertu sterowanego z ułożeniem rur PVC - U Ø 200mm - 90,00 m 2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie - roboty ziemne z transportem urobku na odl. 3 km - 493,25 m3 - wymiana gruntu z materiału dowiezionego - 461,44 m3 - zasypanie wykopów - 461,44 m3 - zagęszczenie nasypów - 461,44 m3 - umocnienie ścian wykopów - 986,50 m2 - plantowanie terenu - 197,30 m2 - wykonanie podłoża pod kanały rurowe gr.15cm - 197,30 m2 - wykonanie kanału z rur PVC Ø 200 mm - 197,30 m - wykonanie kanału z rur PVC Ø 160 mm - 15,00 m - montaż studni betonowych Ø 1000 mm głęb. 2,5m - 4,00 kpl - montaż studzienek kanalizacyjnych PVC Ø 315mm - 1,00 kpl - wykonanie przewiertu sterowanego z ułożeniem rur PVC Ø 160mm - 15,00 m Zamówienie należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarem, opisami technicznymi, projektem budowlanym..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże się dysponowaniem następującymi jednostkami sprzętowymi: 1. Koparka o poj. łyżki min. 0,25 m3 - 1 szt., 2. Pojazdy samochodowe samowyładowcze 10-15 ton- w ilości zapewniającej ciągły transport materiałów, 3. Zagęszczarka płytowa - 1 szt., 4. Zagęszczarka stopowa - 1 szt., 5. Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych - 1 kpl.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


   III.6) INNE DOKUMENTY

   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

   - Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2 do SIWZ); oferta zgodna z formularzem, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik (lub osoba upoważniona), należy dołączyć pełnomocnictwo; zaakceptowany projekt umowy zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ; kosztorys ofertowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gostyńskiej w Jaraczewie zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ; kosztorys ofertowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Jaraczewie zgodny z załącznikiem nr 12 do SIWZ

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaraczewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój nr 19.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2015 godzina 08:15, miejsce: Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój nr 19.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
29.06.2020
Trinity House Paweł Polok

Interesuje Was zakup nieruchomości? My pomożemy znaleźć dokładnie to, czego szukacie. Nasi specjaliści czekają żebyście się z nimi skon...

mazowieckie
Agencje nieruchomości
25.06.2020
PUH EL-MAR Mariusz Sukiennik

Firma EL-MAR to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła działalność w 2011 roku z gwarancją wysokiej jakości wykonywanych u...

łódzkie
Instalacje elektryczne
24.06.2020
AB Synergy Adam Budny

Jak dobrze gospodarować wodę w obecnych czasach? Najlepszym wyborem są zbiorniki na deszczówkę. Znajdziesz je w ofercie firmy AQUAi, cz...

pomorskie
Instalacje wodne
23.06.2020
DIP Polska Sp. z o.o.

Firma DIP POLSKA z pasją i zaangażowaniem kompleksowo obsługuje Klientów w zakresie wynajmu, sprzedaży oraz serwisu ogrodzeń tymczasowy...

małopolskie
Artykuły metalowe