Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa Przechowalni sadzonek i nasion Kostryń w Leśnictw...
Przebudowa Przechowalni sadzonek i nasion Kostryń w Leśnictw...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach , Łączki 8, 38-600 Lesko, tel. 013 4696460, 4696418.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Skarb Państwa-PGL LP.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Przechowalni sadzonek i nasion Kostryń w Leśnictwie Kostryń.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Przechowalni sadzonek i nasion Kostryń w Leśnictwie Kostryń. Istniejący budynek objęty przebudową znajduje się w Nadleśnictwie Lesko, na terenie gminy Lesko, w powiecie leskim, w województwie podkarpackim. Budynek zlokalizowany jest w leśnictwie Kostryń, w miejscowości Lesko na działkach ewidencyjnych nr: 1590,1595 znajdujących się w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Lesko. W stanie istniejącym przebudowywany budynek nie posiada wewnętrznych instalacji elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjnej. W związku z tym zaistniała konieczność przebudowy budynku - tzn. wykonania w/w instalacji wraz z wykończeniem wnętrz. Zakres robót przy wykonywaniu zadania obejmuje - budowę przyłącza zalicznikowego kablem ziemnym nn od istniejącego budynku leśniczówki-kancelarii poprzez projektowane dwa zestawy zasilające ZK/OZ do budynku przechowalni. -przebudowę układu zasilająco-pomiarowego -budowę złączy i zestawów zasilających wolnostojących -ochronę przeciwporażeniową -wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz budynku -wykonanie instalacji odgromowej budynku -wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku -wykonanie wewnętrznych robót wykończeniowych budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Nadleśnictwa Lesko (Łączki 8, pokój nr 112) Wymagania ogólne zamawiającego względem wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia: Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem budowy. Wykonanie niniejszego zamówienia musi być zgodne z przedmiarem robót, wymogami SIWZ, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i polega na: a/ wykonaniu robót ziemnych, b/ wykonaniu robót nawierzchniowych, c/wszystkie w/w czynności należy wykonać w uzgodnieniu z zamawiającym, zgodnie z PN i Prawem budowlanym. d/ do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów budowlanych o jakości standardowej, będących w powszechnym użyciu..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających temu samemu wykonawcy polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, w wysokości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty w postaci wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie formuły: spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną elektryczną o wartości nie niższej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), potwierdzone dowodami (poświadczeniami, referencjami, protokołami odbioru robót, opiniami, listami polecającymi) określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku ma podstawie informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty oraz danych z dokumentu - Wykaz robót budowlanych Zgodnie z §1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy. W przypadku, gdy złożony przez Wykonawcę Wykaz robót budowlanych zawiera dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ocena spełnienia przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie formuły: spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez posiadanie lub dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający rozumie zasoby sprzętowe pozostające w dyspozycji Wykonawcy gwarantujące wykonanie powierzonego zadania inwestycyjnego, złożone co najmniej z: a) samochodu dostawczego b) koparki samojezdnej Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty oraz danych zawartych w dokumencie - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Ocena spełnienia przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie formuły: spełnia - nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Przez osoby zdolne do wykonania zamówienia uważa się dysponowanie do realizacji zamówienia co najmniej: - dwiema osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz uprawnienia do obsługi sprzętu wymienionego wyżej. - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w specjalności elektryczne i elektorenergetycznej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409) albo odpowiadające im inne uprawnienie dopuszczone prawem lub dyrektywami. W przypadku, gdy wskazane przez wykonawcę osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1409), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 1946) - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, w określonym w nim terminie ważności. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu załączonym do oferty oraz danych zawartych w dokumencie- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz w oparciu o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia Ocena spełnienia przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie formuły: spełnia - nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie oświadczenia załączonego do oferty oraz dokumentu - opłacona polisa. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP dla danej waluty z dnia wystawienia dokumentu. Jeżeli w dniu wystawienia dokumentu kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed tym dniem. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ocena spełnienia przedstawionych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie formuły: spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zgodnie z §1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w wykazie robót budowlanych informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.3.2)

     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
     • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

      III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

      • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

       III.6) INNE DOKUMENTY

       Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 85
– 2 - Długość okresu gwarancji - 15

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następującym zakresie: a) zmiany lokalizacji inwestycji, gdy konieczność ta wyniknie z badań geologicznych lub hydrologicznych lub z uwagi na możliwość podniesienia jej opłacalności lub zaleceń organów opiniujących, zezwalających, kontrolujących lub innych uprawnionych organów b) potrzeby wprowadzenia zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy, wywołanej zmianami w wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej, a także zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami c) potrzeby wprowadzenia zmian w miejscu i sposobie wykonywania robót budowlanych, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych lub innymi okolicznościami d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, - okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie usług w określonym pierwotnie terminie, kolizje transportowe lub komunikacyjne - powodujące zniszczenia niezbędnego do realizacji umowy sprzętu lub uszkodzenia wymagające naprawy, okoliczności skutkujące utrudnieniami drogowymi w komunikacji z placem budowy, a także związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych wcześniej do zidentyfikowania takich jak: głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków - wystąpieniem warunków atmosferycznych mających wpływ na brak możliwości lub utrudnienie wykonywania umowy, np. długotrwałe, intensywne opady deszczu lub śniegu trwające powyżej 7 dni, powódź powodująca konieczność przerwania robót na czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w którym możliwa jest kontynuacja lub rozpoczęcie robót, itp.; - błędów w decyzjach, opiniach i zaświadczeniach , których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z organem wydającym ww. dokumenty i naniesienia przez niego poprawek lub zmian, - konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie prac, - konieczności zmiany harmonogramu prac i finansowania, - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, - jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego, - zmian spowodowanych zmianami przepisów prawa, norm, wiedzy technicznej, warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, ochrony środowiska, itp. - okoliczności będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów trzecich. - gdy nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), bądź przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych) e) rezygnacji z wykonania części (całości) zamówienia (umowy) w przypadku, gdy: - planowana inwestycja okaże się nieopłacalną lub gdy konieczność ta wyniknie z badań geologicznych lub hydrologicznych, - z uwagi na możliwość podniesienia jej opłacalności, - na podstawie zaleceń organów opiniujących, zezwalających, kontrolujących lub innych - ze względu na brak wymaganych pozwoleń formalno-prawnych niezbędnych do realizacji prac. f) w przypadku, o którym mowa w ppkt. e Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. g) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmian stawki podatku VAT, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów h) przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy. i) zmiana którejkolwiek ze wskazanych w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osób przewidzianych do realizacji zamówienia, w trakcie wykonywania umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych przez zamawiającego. Wykonawca powinien przedłożyć zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonaniu umowy danej osoby. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia wykonania umowy. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji zamawiającego, do wykonania umowy innych osób niż wskazane w ww. wykazie, może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało zachowania formy aneksu, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego przez przedstawicieli obu stron. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp oraz nie mogą powodować obejścia przepisu art. 144 ustawy Pzp.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach Łączki 8 38-600 Lesko.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Nadleśnictwo Lesko z/s w Łączkach Łączki 8 38-600 Lesko sekretariat pokój nr 114.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie nie później jak w dniu podpisania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 596 i nr 216, poz. 1824) 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bank BGŻ SA oddz. w Lesku, konto nr 48 2030 0045 1110 0000 0077 8830 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 6. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przewyższy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 7. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 8. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego - wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta-poręczyciela. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.2 SIWZ. 10.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 11.70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia (końcowego odbioru robót) 12.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie, określonego we wzorze umowy, okresu rękojmi za wady. 13. Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja złożone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, było ważne co najmniej do 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót budowlanych. 14. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie ukończy robót budowlanych w terminie określonym umową, a wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie miało formę gwarancji lub poręczenia i okres ważności gwarancji lub poręczenia będzie zbliżał się ku końcowi, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu nową gwarancję lub poręczenie albo aneks przedłużający ważność tych dokumentów najdalej na 7 dni przed upływem ważności dotychczasowej gwarancji lub poręczenia. PODWYKONAWSTWO 1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszemu podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 4) Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od dnia udokumentowanego przyjęcia zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.2. 5) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni liczonym od dnia udokumentowanego jego przyjęcia przez Zamawiającego uważa się akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 6) Zamawiający w terminie 7 dni liczonym od dnia udokumentowanego przyjęcia zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.4. 7) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni liczonym od dnia udokumentowanego jego przyjęcia przez Zamawiającego uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszemu podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości nie większej niż 50 000,00 zł. 9) W przypadku o którym mowa w ust. 8 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 10) Przepisy ust.8.1-8.9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 11) Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, których mowa w art.143 c ust. 1 Pzp , biorącym udział w realizacji odebranych robót. Wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 10 % wynagrodzenia należnego wykonawcy. 12) Zamawiający za dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uzna: oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty lub dokument uznania środków na rachunku podwykonawcy z koniecznością wskazania na tych dokumentach numeru umowy i etapu lub zakresu robót jakich dotyczą. 13) W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, których mowa w art.143 a ust. 1 ustawy Pzp wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 14) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 15) Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy Pzp dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 16) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 17) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art.143 c ust.1 Ustawy Pzp. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 18) W przypadku zgłoszenia uwag, których mowa w art.143c ust.4 Ustawy w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 19) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art.143 c ust 1ustawy Pzp, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy 20) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143 c ust.1 ustawy Pzp, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 21) Przepisy art. 143a-143d ustawy Pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 22) W przypadkach, o których mowa w art.143 d ust 1 pkt. 1 i 3 oraz 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp wykonawca może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
10.07.2020
Hygge Hus Sp. z o.o.

Podobają się Wam domy skandynawskie? Chcecie mieć taki dom dla siebie? My możemy w tym pomóc. Oferujemy domy gotowe dopasowane wielkośc...

podlaskie
Domy drewniane
09.07.2020
Alpin Group Sp. z o.o.

Firma Alpin Group zajmuję się wykonywaniem wszelkiego typu prac specjalistycznych na wysokości z zastosowaniem technik dostępu linowego...

łódzkie
Prace wysokościowe
09.07.2020
Obsługa Inwestycji Budowlan...

Firma OIB Krzysztof Chrzanowski funkcjonuje na rynku od 2020 roku, jednak doświadczenie nabyte w latach poprzednich czyni ją konkretnym...

pomorskie
Wynajem sprzętu budowlanego
09.07.2020
PUR SOLUTIONS ANDRZEJ ANTOS...

PUR Solutions to firma zajmuje się wykonywaniem hydroizolacji, termoizolacji poprzez hydrodynamiczy natrysk pian poliuretanowych i elas...

mazowieckie
Ocieplanie budonków