Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa budynku przedpogrzebowego w miejscowości Przytok
Budowa budynku przedpogrzebowego w miejscowości Przytok
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zabór , ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór, woj. lubuskie, tel. 068 3218308, faks 068 3218301.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabor.bazagmin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku przedpogrzebowego w miejscowości Przytok.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na terenie działki nr 158 położonej w miejscowości Przytok gm. Zabór, budowa budynku przedpogrzebowego. Działka jest własnością gminy a na jej terenie zorganizowany jest cmentarz komunalny. Podstawowe informacje o obiekcie: Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący, Powierzchnia zabudowy - 119,04 m2 Całkowita szerokość budynku - 9,00 m Całkowita długość budynku - 12,00 m Powierzchnia użytkowa - 94,36 m2 Kubatura - 563,80 m3 Dach dwuspadowy, o konstrukcji więźby drewnianej, Sieci: - wewnętrzne przyłącze elektroenergetyczne z istniejącej sieci energetycznej - wewnętrzne przyłącze wodociągowe - do sieci wodociągowej, - wewnętrzne przyłącze kanalizacyjne - do zbiornika bezodpływowego V=6,0m3, - instalacja odgromowa. Inne: - wykonanie oświetlenia cmentarza.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.54.00-1, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 9000,00zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku składając w tym zakresie stosowne oświadczenie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał, co najmniej trzy zadania, polegające na budowie lub rozbudowie budynku i zadania te obejmowały branże ogólnobudowlaną, instalacyjną i elektryczną, a wartość dla każdego zadań była nie mniejsza niż 300 000 zł. brutto, Zamawiający wymaga, by na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca do oferty dołączył poświadczenia (lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające spełnienie powyższych warunków oraz określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku składając w tym zakresie stosowne oświadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. złożą oświadczenia, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) dysponują osobami przynależnymi do właściwych okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, posiadającymi konieczne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, przy czym osoba przewidziana na kierownika budowy, powinna wykazać się nie mniej niż trzykrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych. 3) złożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności: odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku składając w tym zakresie stosowne oświadczenie. 2.Wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 350 000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał, co najmniej trzy zadania, polegające na budowie lub rozbudowie budynku i zadania te obejmowały branże ogólnobudowlaną, instalacyjną i elektryczną, a wartość dla każdego zadań była nie mniejsza niż 300 000 zł. brutto, Zamawiający wymaga, by na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca do oferty dołączył poświadczenia (lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające spełnienie powyższych warunków oraz określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie o dysponowaniu koniecznym do wykonania zamówienia potencjałem technicznym. 3. Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości, o których mowa w (art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 5.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 6. Zakres zadań, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli występują). 7. dokument, jednoznacznie wskazujący na upoważnienie osoby podpisanej pod ofertą i jej załącznikami do dokonania tej czynności - np.: odpis z właściwego rejestru lub inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej wykonawcy wskazujący jednoznacznie na posiadanie przez podpisującego właściwego umocowania do dokonania takiej czynności, albo pełnomocnictwo wystawione przez osoby jednoznacznie umocowane do dokonywania w imieniu wykonawcy takiej czynności. 8. Zaakceptowany projekt umowy. 9. Wypełnione Przedmiary robót - Kosztorysy ofertowe.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Długości rękojmi i gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nie istotnych zmian umowy, rozumianych w ten sposób, że ich ujęcie na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niemiałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik samego postępowania. 2 Zamawiający dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego a wady te lub braki bezpośrednio skutkowały przestojami w wykonywaniu objętych zamówieniem robót, b) wystąpienia wyjątkowo nie korzystnych warunków atmosferycznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlane, c) natrafienia w trakcie robót ziemnych na artefakty skutkujące wstrzymaniem robót albo inne przeszkody uniemożliwiające lub opóźniające prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, a roboty te uniemożliwią dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, e) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które bezpośrednio ani pośrednio nie odpowiada Wykonawca, f) wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wprowadzenie będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji zamówienia. 3 Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę. d) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem tego wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót - niewykonane roboty rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny. 4. Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie: a) poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres jeżeli w trakcie realizacji zamówienia strony tak ustalą. b) w sposobie wykonania zamówienia, jeżeli zmiany te polepszą techniczne właściwości realizowanego zadania nie zwiększając wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub nie pogarszając technicznych właściwości realizowanego zadania będą prowadzić do skrócenia czasu realizacji zamówienia albo zmniejszania wynagrodzenia należnego Wykonawcy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzabor/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zabór, 66-003 Zabór ul. Lipowa 15 w sekretariat Wójta Gminy w godzinach poniedziałek od 7: 30 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 15:00.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wójta Gminy Zabór, 66-003 Zabór ul. Lipowa 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
27.07.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Wykonujemy kompleksowo konstrukcje dachowe, więźby klasyczne oraz prefabrykowane na CNC, posiadamy wieloletnie doświadczenie, oferta wr...

dolnośląskie
Budownictwo mieszkaniowe
23.07.2020
Cameleon Firma Budowlana Pa...

Witam. Mam na imię Patryk budownictwo i wszystko z nim związane to moja pasja dlatego szczególny nacisk kładę na jakość i zgodność ze...

wielkopolskie
Usługi ogólnobudowlane
23.07.2020
Hydrorezystancja Piotr Przy...

Konstrukcja stała się niestabilna? Pojawiły się jakieś pęknięcia i rysy? My pomożemy w takiej sytuacji. Nasza firma oferuje wzmocnienie...

mazowieckie
Inne budownictwo
22.07.2020
AW PROJEKT Anita Walczak

Firma Solaris Panele Fotowoltaiczne to firma, która oferuje wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne dla domu, dla firm oraz dla roln...

mazowieckie
Instalacje elektryczne