Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przedszkola -...
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przedszkola -...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kęty , Rynek 7, 32-650 Kęty, woj. małopolskie, tel. 33 844-76-00, faks 33 844 76 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kety.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przedszkola - SPWP nr 7.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia należy wykonać: - demontaże: zabezpieczenia głównego, układu pomiarowego, wewnętrznych linii zasilających, rozdzielnicy głównej RG, rozdzielnic pozostałych oraz istniejącej instalacji elektrycznej. - montaż wewnętrznej linii zasilającej, zabezpieczeń, układu pomiarowego, rozdzielnicy głównej RG, rozdzielnic pozostałych, instalacji elektrycznych oświetlenia, oświetlenia awaryjnego oraz gniazd wtykowych. - istniejąca instalacja wewnętrzna elektryczna zostanie wymieniona na nową (w miejsce zdemontowanych rozdzielnic, przewodów, osprzętu). - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji oraz uziemienia. - malowanie ścian i sufitów po robotach. Wykonawca spełni warunki przebudowy układu pomiarowego wydane przez Tauronem..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.12.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu wykonał co najmniej jedną robotę elektryczną odpowiadające wielkością i rodzajem robotom elektrycznym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za zrealizowane zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom elektrycznym stanowiącym przedmiot zamówienia rozumieć się będzie budowę, przebudowę lub remont instalacji elektrycznej w budynku a za porównywalną wielkość - robota o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł. brutto. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. poświadczenie, referencje - druk wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena zostanie dokonana na podstawie: - wykazu osób/y/ (sporządzonego w oparciu o druk stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami elektrycznymi, wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, - oświadczenia (zawartego w załączniku nr 6 do SIWZ), że osoba/y/, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 złotych (w przypadku braku potwierdzenia w treści polisy jej opłaty, należy załączyć dokumenty, które będą ten fakt potwierdzać).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca przedłoży dokumenty, z których wynikać będzie, że wykonał roboty odpowiadające wielkością i swoim rodzajem robotom elektrycznym stanowiącym przedmiot zamówienia rozumieć się będzie budowę, przebudowę lub remont instalacji elektrycznej w budynku a za porównywalną wielkość - robota o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł. brutto.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Wymaga się, aby każda pozycja kosztorysu ofertowego zawierała następujący układ i konsekwencję rachunkową z dokładnością do 2 miejsc po przecinku: ilość x cena jednostkowa = wartość netto. 3) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - druk wykazu ujęto w załączniku nr 7 do SIWZ; 4) upoważnienie do sporządzenia i podpisania oferty, jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy w sposób określony w akcie rejestrowym. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy będącego spółką cywilną dopuszcza się dołączenie umowy spółki cywilnej, z której będzie wynikać stosowne upoważnienie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 5) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -załącznik nr 4. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Dz VI pkt 2 ppkt 2,3 i 4 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2) Dokument, o którym mowa w Dz. VI pkt 3, ppkt 1, lit. a) siwz, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w Dz. VI pkt 3, ppkt 1, lit. b) siwznie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Dz. VI pkt 3, ppkt 1, lit a) i b) siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ppkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. Wymagania stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: 1) do oferty musi być dołączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników; Pełnomocnictwo może zostać przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w Dz. VI pkt. 2 lub w pkt 3 siwz - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, jeżeli taka oferta zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Gwarancja i rękojmi - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy 1) Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpływać na jakość wykonywanych robót, c) konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz itp., d) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, e) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, f) kiedy wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn od niego niezależnych i skutecznie (pisemnie, faksem lub mailem) poinformował o tym fakcie Zamawiającego z podaniem przyczyny. g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: a) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego itp. c) ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, d) likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy. 3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku: a) zmiany stawek podatku VAT, b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. 4) Inne zmiany: a) zmiany osób kluczowych biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, b) zmiana siedziby (adresu) Zamawiającego lub Wykonawcy. c) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego, na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kety.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, pok. 38 (po wcześniejszym uzgodnieniu).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, dziennik podawczy.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków