Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Rozbudowa budynku dworca kolejowego przy ul. Uzdrowiskowej 7...
Rozbudowa budynku dworca kolejowego przy ul. Uzdrowiskowej 7...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój , ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie, tel. 032 2107185.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.goczalkowicezdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku dworca kolejowego przy ul. Uzdrowiskowej 74 w Goczałkowicach-Zdroju wraz z zmianą sposobu użytkowania oraz wykonaniem elementów małej architektury - II etap.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1 Dobudowa klatki schodowej Dobudowa od strony południowej budynku dworca kolejowego nowej normatywnej klatki schodowej ewakuacyjnej ( konstrukcja żelbetowa ), podpiwniczonej stanowiącej pionowy łącznik komunikacji między wszystkimi trzema kondygnacjami. 1.2. Budowa wiaty Dobudowanie do budynku od strony zachodniej wiaty. 1.3 Plac przydworcowy Wykonanie nowej nawierzchni placu przydworcowego z kostki betonowej gr. 8 cm uszlachetnionej na powierzchni 498 m2 1.4 Odwodnianie Wykonanie elementów odwodnienie placu przydworcowego. 1.4 Prace wykończeniowe Wykonanie prac wykończeniowych w budynku dworca. 1.5 Wykonania oświetlenia placu dworcowego wraz z elementami małej architektury. Dostawa i montaż 3 latarni parkowych,5 ławek parkowych, koszy na śmieci, loga z nazwą miejscowości, zadaszeń nad wejściem do budynku. 1.6. Dostawa centrali wentylacyjnej Dostawa centrali wentylacyjnej wraz z uruchomieniem centrala. Centrala nawiewno wywiewna. Bilans powietrza nawiew = 1900 m3 /h, wywiew = 1405 m3 /h 1.7 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Po wykonaniu prac objętych w/w zakresem. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania decyzji - pozwolenia na użytkowanie dla całego budynku dworca, jak również uzyska w imieniu Zamawiającego decyzji - pozwolenia na użytkowanie. 1.8 Informacje dodatkowe Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winni wziąć pod uwagę, iż w początkowym okresie realizacji zamówienia roboty będą wykonywane równolegle z pracami realizowanymi w ramach Remontu dworca kolejowego w Goczałkowicach-Zdroju - I Etap (prace wykonywane przez inny podmiot). Dojazd na teren prac odbywa się drogą przeznaczoną dla pojazdów o wadze do 3,5 tony.Wykonawca winien ogrodzić teren budowy (prac) i zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.Prace objęte niniejszym postępowaniem będą wykonywane w nowo wyremontowanym budynku dworca kolejowego i Wykonawca winien dołożyć najwyższych starań by nie zniszczyć bądź uszkodzić dotychczas wykonanych prac, bądź elementów architektury zewnętrznej. Dokładny zakres robót opisuje : specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,dokumentacja projektowa,przedmiary robót..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.26.90-4, 45.45.30.00-7, 45.31.11.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. udokumentują wykonanie, zakończenie w ciągu ostatnich pięciu lat licząc od daty przewidzianej na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. udokumentuje, że wykonał remont budynku lub przebudowę lub rozbudowę objętego ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 ( jeden milion złoty). Za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna również remont budynku, który jest wpisany do rejestru zabytków o wartości robót co najmniej 1 000 000,00. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg. metody spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobą, które będzie brała udział w wykonywanym zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg. metody spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi spełniać warunek posiadania środków finansowych lub posiadania zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300 tys. PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca (ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który będzie potwierdzał spełnianie tego warunku) zobowiązany jest przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Jeżeli kwota w dokumencie wymienionym wyżej podana będzie w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN według kursu NBP na dzień, w którym zostało wszczęte postępowanie.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg. metody spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wykonawca do oferty musi dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, szczególnie przy uzyskiwaniu decyzji - pozwolenia na użytkowanie budynku dworca, - koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goczalkowicezdroj.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój. pokój 213.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13,43-230 Goczałkowice-Zdrój, Sekretariat I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
23.11.2020
Bud-Mak Tobiasz Makuła

Jesteśmy firmą inżynieryjno- techniczną. Dostarczamy usługi, materiały oraz urządzenia dla branży grzewczej i ciepłowniczej. Od początk...

świętokrzyskie
Instalacje gazowe
19.11.2020
El-Bud Serwis Sp. z o.o.

Oferujemy tynki maszynowe łódź, które są wykonywane bardzo szybko i sprawnie. Mamy bardzo niskie ceny, dlatego będziecie zadowoleni z n...

łódzkie
Inne usługi
16.11.2020
CuprumPro Sp. z o.o.

Obsługę projektową przedsięwzięć inwestycyjnych oferuje CuprumPro sp. z o. o. we Wrocławiu. Nasze projekty obejmują głównie przemysł mi...

dolnośląskie
Obiekty przemysłowe
16.11.2020
Hurtownia Drewna Sęk Sławom...

Nasza firma zajmuje się sprzedażą drewna różnego gatunku. Drewno można zastosować do ogrodów, na balkon czy na taras. Oferujemy również...

łódzkie
Drewno