Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Wykonanie robót drogowych związanych z usuwaniem klęsk żywio...
Wykonanie robót drogowych związanych z usuwaniem klęsk żywio...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skała , ul. Rynek 29, 32-043 Skała, woj. małopolskie, tel. 012 3891098, faks 012 3891098 w. 104.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.skala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót drogowych związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych na drogach gminnych w 2015 roku: 1. Remont drogi gminnej Droga do Bienia, nr. dz. ewid.77 w miejscowości Poręba Laskowska, km 0+182 - 0+862 2. Remont drogi gminnej Droga do Szydło, nr. dz. ewid.76 w miejscowości Poręba Laskowska, km 0+000 - 0+810 3. Remont drogi gminnej Droga do Woźniaka, nr. dz. ewid.191 w miejscowości Barbarka, km 0+000 - 0+620.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót drogowych związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych na drogach gminnych w 2015 roku: 1. Remont drogi gminnej Droga do Bienia, nr. dz. ewid.77 w miejscowości Poręba Laskowska, km 0+182 - 0+862 w zakresie: - Korytowanie pod konstrukcję drogi 640 m², - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2176 m², - wykonanie podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1248 m², - Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu od 10-20 cm 2176 m², - wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 5 cm 1768 m², 2. Remont drogi gminnej Droga do Szydło, nr. dz. ewid.76 w miejscowości Poręba Laskowska, km 0+000 - 0+810 w zakresie: - Korytowanie pod konstrukcję drogi 1024 m², - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2163,2 m², - wykonanie podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1024 m², - Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu od 10-20 cm 2163,2 m², - wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 5 cm 2106 m², 3. Remont drogi gminnej Droga do Woźniaka, nr. dz. ewid.191 w miejscowości Barbarka, km 0+000 - 0+620 w zakresie: - Korytowanie pod konstrukcję drogi 1224 m², - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2344 m², - roboty ziemne -rowy 560 mb, - wykonanie podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1224 m², - Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 2344 m², - wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna gr. 5 cm 1724m², według szczegółowych zakresów robót zawartych w przedmiarach robót - załączniki do SIWZ. nr 5, 5.a, 5.b.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.21.31.42-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00zł słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, oddział Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Rynek 29, 32-043 Skała, w kasie urzędu. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy winni posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonawstwie robót drogowych związanych z wykonywaniem podbudów z materiału kamiennego, nawierzchni z asfaltobetonu, robót ziemnych
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem do wykonywania robót drogowych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować osobą z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży budowy dróg. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi osobę posiadającą w/w uprawnienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym umożliwiającym wykonanie zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu w przypadku: 1) wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i przedłużeniem terminu realizacji zamówienia; 2) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie; 3) zmiany kierownika budowy; 4) zmiany inspektora nadzoru; 5) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług. 6) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia Każdorazowo wprowadzanie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy. Zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skala.pl/remonty-powodziowe-2015
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.skala.pl/remonty-powodziowe-2015.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków