Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanal...
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanal...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza , Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, woj. opolskie, tel. 34 359 10 09, faks 34 3592-469.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.praszka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i w sieć wodociągową w rejonie ulic Kolorowej i Skłodowskiej w Praszce. Etap II - ul. Dąbrowskiej w Praszce.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiej w Praszce, obejmująca: a) Sieć wodociągową PVC Ø 110/5,3 mm - 308,0 m; b) Sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200/5,9 mm - 152,0 m; c) Sieć kanalizacji deszczowej PP Ø 250 mm - 90,0 m; d) Sieć kanalizacji deszczowej PP Ø 200 mm - 95,0 m. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał budowę lub przebudowę: - sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości co najmniej 300 m, - sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości co najmniej 400 m, - sieci wodociągowe o łącznej długości co najmniej 600 m. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - wykazu zrealizowanych robót (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ); - poświadczenia wystawionego przez podmiot, na rzecz którego były wykonane roboty lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ; b) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarami robót (zał. nr 9 do SIWZ); c) kserokopia dowodu wpłaty wadium; d) Dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.); e) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza aneksowanie umowy w trakcie realizacji budowy w następującym zakresie: 1. Wystąpienia niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub robót koniecznych. 2. Terminu wykonania umowy - w przypadkach: a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót- fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego, c) wystąpienia niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub koniecznych. 3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy: a) nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT, b) nastąpi zmiana technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu budowy, c) wystąpią niezbędne do wykonania roboty zamienne lub konieczne d) występuje rozliczenie kosztorysowe robót


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.praszka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, pok. nr 1.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, pok. nr 19 - sekretariat (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
18.10.2019
BTB Beton Architektoniczny ...

Fachowe produkty z betonu architektonicznego w wybranym kształcie, rozmiarze oraz fakturze oferuje firma BTB z Warszawy. Nasze detale s...

mazowieckie
Cegły, beton i cement
17.10.2019
Firma Budowlana BAUMAG Grze...

Firma budowlana BAUMAG specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych oraz budowie obiektów niemieszkalnych. Oferta jest skierowana d...

śląskie
Budownictwo mieszkaniowe
16.10.2019
Eurodoors Sp. z o.o.

Sprzedażą stolarki otworowej zajmuje się firma Eurodoors z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Jesteśmy profesjonalną firmą, która współpracu...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.10.2019
Noreststudio Bartłomiej Dzi...

Noreststudio to firma założona w roku 2019, lecz działająca na polu projektowym od 6 lat. Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni pryw...

małopolskie
Architektura wnętrz