Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym ...
Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów , Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.msciwojow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa wielofunkcyjnej sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach oraz dostawa z montażem wyposażenia sali i sprzętu sportowego i uzyskanie w imieniu zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie sali sportowej. Sala sportowa wykonana w konstrukcji szkieletowej, opartej na słupach żelbetowych i przykrytej dachem konstrukcji łukowej, wykonanej w technologii ABM, z warstwą termiczną i izolacją dźwiękoszczelną tzw. systemem steel waves, wyposażona jest w boiska sportowe do koszykówki, tenisa, siatkówki, halowej piłki ręcznej i nożnej. 1.1. Wymiary budynku sali sportowej : a/ powierzchnia zabudowy - 1655,10 m2 b/ powierzchnia użytkowa - 1514,50 m2 c/ kubatura- 13955,00 m2 1.2. Wyposażenie budynku sali: a/ sanitarne - woda zimna pitna, ciepła woda użytkowa z zasobnikiem wody o poj 1000 l. zasilany grzałkami elektrycznymi, kanalizacja sanitarna ścieków bytowych, kanalizacja odprowadzenia wód opadowych, b/ przeciwpożarowe - system hydrantów wewnętrznych o średnicy ø 25, c/ wentylacyjno-grzewcza zapewniająca dostarczanie świeżego powietrza i pokrycie zapotrzebowania na ciepło poprzez układy składające się z: gruntownego wymiennika ciepła, centrali went. z odzyskiem ciepła, recyrkulacją i pompą ciepła, d/ elektryczne: oświetlenie, gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, oświetlenie kierunkowe, połączeń wyrównawczych, zasilania układów wentylacyjnych, montaż profesjonalnej tablicy wyników sportowych, e/ zabezpieczenia ochronne: przeciwporażeniowe, przeciwpożarowe, przed przepięciami, instalacja odgromowa budynku. 1.3 Roboty drogowe : a/ droga dojazdowa w granicach działki 130 m2, plac manewrowy 400 m2, droga (zjazd na drogę lokalną poza granicami działki) 46 m2 - warstwa wierzchnia kostka granitowa 7x9 1.4 Sala posiadać będzie innowacyjną izolację dźwiękochłonną steel waves, wykonaną z blachy stalowej z membraną z wełny szklanej. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja budynku wykonana zostanie w systemie Geotermal. 1.5 Dostawa z montażem obejmuje wyposażenie sali do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej, wyposażenie gimnastyczne sali, dostawę drabinek gimnastycznych, dostawę sprzętu do tenisa stołowego i ziemnego oraz akcesoriów - sprzętu sportowego. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w projektach technicznych, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. 3. Szczegółowy wykaz dostaw i montażu wyposażenia oraz sprzętu sportowego został określony w przedmiarze robót- wyposażenie sali..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.22-8, 37.40.00.00-2.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium, w kwocie 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp i złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, 1.2 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą dokumenty to potwierdzające, 1.3 wybudowali obiekt o charakterze sportowym (rozpoczęty i zakończony - oddany do użytkowania, w szczególności: salę sportową, salę gimnastyczną, salę do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, wielofunkcyjną salą sportową) o wartości brutto powyżej 3,5 mln. zł, 1.4 dysponują osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i są wpisane do właściwej izby samorządu zawodowego (po jednej w każdej z branż),: a/ w branży konstrukcyjno - budowlanej, b/ w branży sanitarnej, c/ w branży elektrycznej , d/ w branży drogowej, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia budowlane, 1.5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a posiadają ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 5 mln złotych, bez ograniczeń sumy ubezpieczenia oraz z dodatkową klauzulą odpowiedzialności za podwykonawcę, b wniosą wadium w wymaganym terminie, w wysokości i formie zgodnie z zapisami rozdziału IX. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według metody zero - jedynkowej czyli spełnia-nie spełnia, na postawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń i wymaganych załączników..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp w z art.22 ust.1. 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3 wykaz wykonanych obiektów o charakterze sportowym (rozpoczęty i zakończony - oddany do użytkowania, w szczególności: salę sportową, salę gimnastyczną, salę do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, wielofunkcyjną salę sportową) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia nin. postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości brutto powyżej 3,5 mln zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane z należytą starannością (referencje). 1.4 wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane wymienione w rozdziale V pkt 1.4 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia i zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 1.5 aktualną polisę OC, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V pkt 1.5 lit. a/; 1.6 dokument potwierdzający wniesienie wadium, w kwocie i w jednej z form, na zasadach określonych w rozdziale IX . 2. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub osobę upoważnioną..
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.msciwojow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mściwojów Mściwojów 43 59-407 Mściwojów.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2009 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Mściwojów Mściwojów 43 59-407 Mściwojów pok. 22 (sekretariat).


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Działanie 7.2, Projekt 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja); Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych..


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.04.2017
Przedsiębiorstwo Wielobranż...

Nasza firma specjalizuje się w produkcji domów energooszczędnych w systemie drewnianej konstrukcji szkieletowej. Obecnie jest największ...

kujawsko-pomorskie
Domy drewniane
20.04.2017
Interstal S.A.

Interstal jest jednym z największych producentów wysokiej jakości stali różnego rodzaju. W naszej ofercie znajdziesz rury ocynkowane, k...

małopolskie
Materiały konstrukcyjne
19.04.2017
King-Kop

Firma King-Kop wykonuje prace ziemne przy pomocy minikoparki. Polecamy skorzystanie z naszych usług przy wykonywaniu takich prac ziemny...

śląskie
Wynajem sprzętu budowlanego
18.04.2017
Ekodocieplanie Daniel Pluta

Firma Ekodocieplanie to jedna z najstarszych firm działających na Podkarpaciu, która ociepla i izoluje obiekty za pomocą pianki poliure...

podkarpackie
Budownictwo mieszkaniowe