Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym ...
Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym ...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mściwojów , Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8728522 w. 22.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.msciwojow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy publicznym Gimnazjum w Marcinowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa wielofunkcyjnej sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Publicznym Gimnazjum w Marcinowicach oraz dostawa z montażem wyposażenia sali i sprzętu sportowego i uzyskanie w imieniu zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie sali sportowej. Sala sportowa wykonana w konstrukcji szkieletowej, opartej na słupach żelbetowych i przykrytej dachem konstrukcji łukowej, wykonanej w technologii ABM, z warstwą termiczną i izolacją dźwiękoszczelną tzw. systemem steel waves, wyposażona jest w boiska sportowe do koszykówki, tenisa, siatkówki, halowej piłki ręcznej i nożnej. 1.1. Wymiary budynku sali sportowej : a/ powierzchnia zabudowy - 1655,10 m2 b/ powierzchnia użytkowa - 1514,50 m2 c/ kubatura- 13955,00 m2 1.2. Wyposażenie budynku sali: a/ sanitarne - woda zimna pitna, ciepła woda użytkowa z zasobnikiem wody o poj 1000 l. zasilany grzałkami elektrycznymi, kanalizacja sanitarna ścieków bytowych, kanalizacja odprowadzenia wód opadowych, b/ przeciwpożarowe - system hydrantów wewnętrznych o średnicy ø 25, c/ wentylacyjno-grzewcza zapewniająca dostarczanie świeżego powietrza i pokrycie zapotrzebowania na ciepło poprzez układy składające się z: gruntownego wymiennika ciepła, centrali went. z odzyskiem ciepła, recyrkulacją i pompą ciepła, d/ elektryczne: oświetlenie, gniazd wtykowych, oświetlenie awaryjne, oświetlenie kierunkowe, połączeń wyrównawczych, zasilania układów wentylacyjnych, montaż profesjonalnej tablicy wyników sportowych, e/ zabezpieczenia ochronne: przeciwporażeniowe, przeciwpożarowe, przed przepięciami, instalacja odgromowa budynku. 1.3 Roboty drogowe : a/ droga dojazdowa w granicach działki 130 m2, plac manewrowy 400 m2, droga (zjazd na drogę lokalną poza granicami działki) 46 m2 - warstwa wierzchnia kostka granitowa 7x9 1.4 Sala posiadać będzie innowacyjną izolację dźwiękochłonną steel waves, wykonaną z blachy stalowej z membraną z wełny szklanej. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja budynku wykonana zostanie w systemie Geotermal. 1.5 Dostawa z montażem obejmuje wyposażenie sali do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej, wyposażenie gimnastyczne sali, dostawę drabinek gimnastycznych, dostawę sprzętu do tenisa stołowego i ziemnego oraz akcesoriów - sprzętu sportowego. 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w projektach technicznych, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej placu budowy, w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem. 3. Szczegółowy wykaz dostaw i montażu wyposażenia oraz sprzętu sportowego został określony w przedmiarze robót- wyposażenie sali..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.22-8, 37.40.00.00-2.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium, w kwocie 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp i złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, 1.2 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą dokumenty to potwierdzające, 1.3 wybudowali obiekt o charakterze sportowym (rozpoczęty i zakończony - oddany do użytkowania, w szczególności: salę sportową, salę gimnastyczną, salę do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, wielofunkcyjną salą sportową) o wartości brutto powyżej 3,5 mln. zł, 1.4 dysponują osobami, które posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i są wpisane do właściwej izby samorządu zawodowego (po jednej w każdej z branż),: a/ w branży konstrukcyjno - budowlanej, b/ w branży sanitarnej, c/ w branży elektrycznej , d/ w branży drogowej, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia budowlane, 1.5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a posiadają ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 5 mln złotych, bez ograniczeń sumy ubezpieczenia oraz z dodatkową klauzulą odpowiedzialności za podwykonawcę, b wniosą wadium w wymaganym terminie, w wysokości i formie zgodnie z zapisami rozdziału IX. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według metody zero - jedynkowej czyli spełnia-nie spełnia, na postawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń i wymaganych załączników..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Pzp w z art.22 ust.1. 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3 wykaz wykonanych obiektów o charakterze sportowym (rozpoczęty i zakończony - oddany do użytkowania, w szczególności: salę sportową, salę gimnastyczną, salę do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, wielofunkcyjną salę sportową) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia nin. postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości brutto powyżej 3,5 mln zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane z należytą starannością (referencje). 1.4 wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane wymienione w rozdziale V pkt 1.4 wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia i zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 1.5 aktualną polisę OC, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V pkt 1.5 lit. a/; 1.6 dokument potwierdzający wniesienie wadium, w kwocie i w jednej z form, na zasadach określonych w rozdziale IX . 2. Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, lub osobę upoważnioną..
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.msciwojow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Mściwojów Mściwojów 43 59-407 Mściwojów.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.04.2009 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Mściwojów Mściwojów 43 59-407 Mściwojów pok. 22 (sekretariat).


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - Działanie 7.2, Projekt 7 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja); Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych..


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.08.2016
F.H.U. Inoxium

Jesteśmy polskim producentem wyrobów ze stali nierdzewnej. Zapewniamy kompleksową i fachową obsługę, profesjonalne doradztwo techniczn...

małopolskie
Architektura wnętrz
24.08.2016
Jarosław Szylhabel

Jesteśmy firmą, działającą w branży budowlanej od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenia zdobyte podczas obsługi inwestycji budowlanyc...

warmińsko-mazurskie
Magazyny materiałów budowlanych
23.08.2016
Grenton Sp.z o.o.

Grenton to system przeznaczony do inteligentnego sterowania domem. Nasza technologia pozwala optymalizować oświetlenie, elementy zabezp...

małopolskie
Inne materiały
21.08.2016
DAMKO Damian Kozłowski

Przedsiębiorstwo DAMKO Damian Kozłowski z Warszawy zapewnia miejscowym, a także ogólnopolskim kontrahentom profesjonalizm w dziedzinie ...

mazowieckie
Wykładziny i posadzki