Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Przebudowa chodników na terenie Gminy i Miasta Witkowo
Przebudowa chodników na terenie Gminy i Miasta Witkowo
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Witkowo , ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4778194, faks 061 4778855.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.witkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodników na terenie Gminy i Miasta Witkowo.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) ul. Wiejska: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego chodnika w m. Witkowo przy ul. Wiejskiej na długości 115m. W zakres zadania wchodzi: - rozebranie istniejącego chodnika z kostki i płytek betonowych - mat. z rozbiórki własność Inwestora, - podsypka piaskowa, - podbudowa betonowa na wjazdach, - ułożenie chodnika z kostki bezfazowej szarej grub. 6cm z paskiem koloru czerwonego (dwa rzędy - 0,2m przy krawężniku) na podsypce cem. - piaskowej grub. 5cm. 2) ul. Powidzka: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w m. Witkowo przy ul. Powidzkiej na długości 60m i szerokości 3,00m. W zakres zadania wchodzi: - wykonanie koryta na całej szerokości, - podsypka piaskowa, - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grub. 20cm, - ułożenie nawierzchni z kostki szarej grub. 6cm na podsypce cem. - piaskowej grub. 5cm, - ułożenie obrzeża 8x25 cm na ławie betonowej, - plantowanie pobocza. 3) ul. Gnieźnieńska: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego chodnika w m. Witkowo przy ul. Gnieźnieńskiej (przed blokiem) na długości 46m. W zakres zadania wchodzi: - rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych - mat. z rozbiórki własność Inwestora, - podsypka piaskowa, - ułożenie chodnika z kostki typu STAROBRUK/NOSTALIT (12x12cm, 12x18cm) szarej grub. 6cm na podsypce cem. - piaskowej grub. 5cm, - ułożenie obrzeża 6x20 cm na ławie betonowej, - roboty towarzyszące. 4) ul. Sportowa: Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie chodnika wraz w wykonaniem przejścia dla pieszych na ul. Sportowej w m. Witkowo. W zakres zadania wchodzi: - wykonanie koryta na całej szerokości, - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej cegiełka grub. 6cm na podsypce cem. - piaskowej grub. 5cm, - ułożenie obrzeża 6x20 cm na ławie betonowej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 5) Dębina: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika na długości 160m i szerokości 1,44m. W zakres zadania wchodzi: - roboty ziemne (ścięcie skarpy z uformowaniem rowu przydrożnego i wbudowaniem ziemi na odkład pod nasyp chodnika), - dodatkowa warstwa podsypki piaskowej (wywyższenie chodnika o 10cm), - ułożenie chodnika z kostki STAROBRUK/NOSTALIT grub. 6cm (12x12cm, 12x18cm) na podsypce cem.- piaskowej, - podbudowa betonowa na wjazdach, - ułożenie obrzeża 6x20 cm na ławie betonowej i krawężnika 15x30 cm na płask na wjazdach, - roboty towarzyszące. 6) Wiekowo: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie miejsc postojowych na 6 stanowisk. W zakres zadania wchodzi: - wykonanie koryta, - podsypka piaskowa, - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 grub. 20cm, - nawierzchnia z kostki betonowej szarej cegiełka grub. 6cm pasy rozdziału z kolor czerwony na podsypce cem. - piaskowej grub. 5cm - ułożenie krawężnika i obrzeża na ławie betonowej z oporem. UWAGA: 1) Kosztorys ofertowy Wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu o przekazane przez Zamawiającego: przedmiary, opis przedmiotu zamówienia, rysunek. Wartość oferty wyceniona na podstawie ww. dokumentów jest wartością ryczałtową. Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarach robót lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że Wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. 2) Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry. 3) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. 4) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 ze zm.). 5) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie po podpisaniu umowy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia budowy, w tym uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla kierowników. W razie konieczności Zamawiający może żądać od Wykonawcy dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania umowy. 6) Minimalny termin gwarancji - 3 lata.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej za kwotę min. 75.000,00 zł brutto każda.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

     W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

     • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
     • inne dokumenty

      Szczegółowy opis dla wykonawcy - wyszczególnienie norm, specyfikacji technicznych: - dla kostki brukowej zgodność z normą PN-EN 1338, - dla obrzeży i krawężników zgodność z normą PN-EN 1340.      III.6) INNE DOKUMENTY

      Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

      Dokumenty i załączniki zgodnie z SIWZ.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 96
– 2 - Gwarancja - 4

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 może dotyczyć: 1) terminu zakończenia robót - tylko w uzasadnionych przypadkach na prośbę lub za zgodą Zamawiającego: a) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni opóźnienia, wstrzymania robót przez Zamawiającego b) - wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) robót budowlanych oraz ich trwałość. c) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany, d) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, e) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy. 2) zakresu robót i sposobu ich wykonania, które w związku z robotami zamiennymi, uzupełniającymi, dodatkowymi uległyby zmianie w uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku: a) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SIWZ. c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. d) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie - usunięcia kolizji. Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 2 jest wpływ ich przyczyn, na dochowanie terminu wykonania robót, e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac - konieczność wykonania korekty w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, 3) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 4) innych ważnych powodów, 5) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku: zmiany stawki VAT. 6) zmiany zgłoszonych w ofercie podwykonawców. 3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.witkowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2015 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, pokój nr 21.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków