Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa wodociągu w m. Lubośnia - Żabczanka (spinka)
Budowa wodociągu w m. Lubośnia - Żabczanka (spinka)
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczerców , ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, woj. łódzkie, tel. 44 6318059, faks 44 6318079.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminy.pl/szczercow

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu w m. Lubośnia - Żabczanka (spinka).


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa wodociągu w m. Lubośnia - Żabczanka (spinka). W zakresie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej spinającej wodociąg przewiduje się: -roboty ziemne; -budowę wodociągu z rur PE, PEHD fi160mm metodą zgrzewania czołowego; -konstrukcja podwieszenia nad rz. Widawą; -odbudowa nawierzchni z tłucznia; -malowanie konstrukcji mostu w m-ci Lubośnia..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.31.40-2, 45.22.11.19-9, 45.22.31.10-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00)100).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie roboty budowlane o podobnym charakterze do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia (tj. budowa sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej) o wartości łącznej z podatkiem VAT nie mniejszej niż 400 000,00zł ( słownie pięćset tysięcy złotych 00)100 ) każda
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wod-kan, posiadającą minimum 3 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy)robót w)w branży
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     kosztorys ofertowy , dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

24.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy dotyczą one konieczności przedłużenia (zmiany) terminu umownego z powodu: a) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, c) warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń dokonywania odbiorów, brak możliwości dojazdu do obiektu; d) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: o wstrzymania robót przez Zamawiającego, o konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o przekazania placu budowy z opóźnieniem. 24.2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie . 24.3. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 24.4 W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w pkt. 24.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak jak o okres trwania tych okoliczności. Ciężar udowodnienia faktu w takim układzie spoczywa na Wykonawcy przedmiotowego zamówienia. 24.5 Zamawiający dopuszcza zmiany osobowe tj. zmianę osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego. 24.6 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: szczercowgw.e-bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Szczercowie przy ul. Pułaskiego 8, pokój nr 15.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2015 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy w Szczercowie przy ul. Pułaskiego 8, pokój nr 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
30.10.2020
Firma Tender Plus Anna Leksa

Jesteśmy profesjonalnym sklepem oferującym najwyższej jakości akcesoria BHP. Na rynku działamy już niemalże 25 lat, dlatego możemy poch...

małopolskie
BHP
26.10.2020
Greenfond Polska Sp. z o.o.

Systemy GreenFond. Profesjonalna oferta w zakresie rozwiązań dla dachów zielonych oraz w dziedzinie stabilizacji gruntów i systemów dre...

opolskie
Pokrycia dachowe
15.10.2020
Top Sport Sp. z o.o. Sp. k.

Firma Top Sport powstała w 2003 roku od tego czasu realizuje swoje usługi na rynku nawierzchni sportowych. Na przestrzeni lat była wyko...

śląskie
Kładzenie płytek, kafelek i podłóg
14.10.2020
Inter-Serwis Łukasz Burzyński

Firma Inter-Serwis świadczy kompleksowe usługi z zakresy instalacji fotowoltaiki, systemów monitoringu, instalacji elektrycznych i inny...

kujawsko-pomorskie
Inne budownictwo