Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont i rozbudowa sieci wodociągowej w Lesku
Remont i rozbudowa sieci wodociągowej w Lesku
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesko , ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie, tel. 013 4698001, 4698158, faks 0-13 4696458.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i rozbudowa sieci wodociągowej w Lesku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje: 1. Prace remontowo-budowlane w obiektach ujęć wody miasta Leska, tj.: ujęcie wody Baszta, ujęcie wody ze stacją pomp w Woli Postołowej, stacja pomp w budynku Starostwa Powiatowego ul. Rynek 1 wraz z rozdzielnią elektryczną zlokalizowaną nad Sanem-koło starych basenów, ujęcie wody przy ul. Stawowej; 2. Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w budynku basenu przy ul. Bieszczadzkiej 7 w Lesku oraz budowa przyłączy wodociągowych do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bieszczadzkiej 7 w Lesku z istniejących studni głębinowych OP-1 i OP-2; 3. Wykonanie obudowy istniejących ujęć wód podziemnych w miejscowości Lesko OP-1 i OP-2; 4. Remont obiektów ujęć wody, docieplenie budynków oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Leska.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.25.21.20-5, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.23.21.51-5, 45.00.00.00-7, 45.23.21.00-3, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 1. Pieniądzu. 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3. Gwarancjach bankowych. 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku - PBS Sanok Oddział w Lesku nr konta: 79 8642 1012 2003 1205 7175 0003 z adnotacją - Wadium na przetarg pod nazwą Remont i rozbudowa sieci wodociągowej w Lesku. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: 1. Kierownik budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, pełniąca funkcję kierownika robót co najmniej 1 zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu sieci wodociągowej o wartości netto co najmniej 2 mln zł. 2. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3. Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w konstrukcyjno-budowlanej. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest : 1. Złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; 2. Złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru Załącznika Nr 4 do SIWZ; 3. Złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia; 4. Przedstawić informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na: - budowie sieci wodociągowej (zadania inwestycyjne) o wartości netto nie mniejszej niż 2 mln netto złotych (kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu), - budowie stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 20 m3/h, W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć (wg wzoru Załącznika Nr 5 do SIWZ): 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Obowiązek wskazania w wykazie robót budowlanych dotyczy co najmniej jednego zamówienia polegającego na : - budowie sieci wodociągowej - zadania inwestycyjne o wartości netto nie mniejszej niż 2 mln netto złotych, kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu, - budowie stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 20 m3/h, 2. Dowody dotyczące dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Obowiązek załączenia dowodów najważniejszych robót budowlanych dotyczy co najmniej jednego zamówienia polegającego na : - budowie sieci wodociągowej - zadania inwestycyjne, o wartości netto nie mniejszej niż 2 mln netto złotych,kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu, - budowie stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 20 m3/h. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek wiedzy i doświadczenia mogą spełniać łącznie wszyscy członkowie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że: - posiada opłaconą polisę a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł, - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł przedstawiając dokument - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek wystawioną nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek można spełnić łącznie. W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach opisanych w pkt. 6.3. SIWZ, wymaga się złożenia dokumentu dotyczącego tych podmiotów. Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów korzysta Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła za zgodność z oryginałem lub inna tożsama znaczeniowo. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania w wykazie robót budowlanych dotyczy co najmniej jednego zamówienia polegającego na : - budowie sieci wodociągowej - zadania inwestycyjne, o wartości netto nie mniejszej niż 2 mln netto złotych,kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu, - budowie stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 20 m3/h, 1. dowody dotyczące dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Obowiązek załączenia dowodów najważniejszych robót budowlanych dotyczy co najmniej jednego zamówienia polegającego na : - budowie sieci wodociągowej - zadania inwestycyjne, o wartości netto nie mniejszej niż 2 mln netto złotych, kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu, - budowie stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 20 m3/h.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, - w przypadku wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę, zgłoszenia rozpoczęcia robót), - wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, - zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - zmniejszenie zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem umowy, - wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych będących wynikiem nieistotnych odstąpień od projektu budowlanego, - zmiana stawki urzędowej podatku VAT. 3. W zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze. 4. Warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, - forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lesko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1 38-600 Lesko.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Lesko ul. Parkowa 1 38-600 Lesko Sekretariat, pok. 106.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest częścią projektu o nazwie: Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie finansowanego z funduszy UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
25.09.2020
ALDACH Sp. z o.o.

Jesteśmy producentem wiązarów dachowych z zastosowaniem płytek kolczastych MiTek. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją oraz montażem...

śląskie
Inne usługi
22.09.2020
Grupa Topservice Sp. z o.o.

Maszyny budowlane wykonują ciężką pracę w trudnych warunkach. Z czasem poszczególne komponenty urządzenia ulegają zużyciu. Aby uniknąć ...

wielkopolskie
Inne materiały
14.09.2020
Karol Pęski

Domy na sprzedaż Mierzyn znajdują się w ofercie biura nieruchomości Hestia Nieruchomości. Świadczymy także usługi w zakresie kupna i wy...

zachodniopomorskie
Agencje nieruchomości
14.09.2020
Techdom Paweł Daroszewski

INVECO to firma zajmująca się kompleksowymi usługami w postaci projektowania i budowy prefabrykowanych domów drewnianych. Tworzymy goto...

wielkopolskie
Inne usługi