Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont dachu budynku, renowacja elewacji budynku, montaż ods...
Remont dachu budynku, renowacja elewacji budynku, montaż ods...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Poprawczy , ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie, tel. 61 4778 244, faks 61 4778 247.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpwitkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku, renowacja elewacji budynku, montaż odstraszaczy oraz izolacja ścian piwnic budynku głównego Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są: Remont dachu budynku, renowacja elewacji budynku, montaż odstraszaczy oraz izolacja ścian piwnic budynku głównego Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9, zgodnie z: a) Projektem wykonawczym - zał. nr 1 do SIWZ, b) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 do SIWZ, c) Przedmiarem robót - zał. nr 3 do SIWZ d) Pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30.01.2015r. - zał nr 11 do SIWZ 2. Zakres przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) demontaż istniejącego pokrycia z blachy stalowej i wykonanie nowego pokrycia z arkuszy blachy cynkowo - tytanowej, b) demontaż pokrycia z różnego rodzaju dachówek karpiówek nad internatem, c) demontaż istniejącego łatowania dachu, d) ułożenie folii dachowej na krokwiach, e) przybicie kontrłat, f) ołacenie dachu łatami w zaprojektowanych wymiarach, g) pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę o kolorze grafitowym wraz z gąsiorami w tym samym kolorze, h) wymianę wszystkich opierzeni i obróbek blacharskich na nowe z blachy cynkowo - tytanowej, i) wymianę rynien stojących na nowe z blachy cynkowo - tytanowej, j) wymianę rur spustowych na nowe z blachy cynkowo - tytanowej o przekrojach analogicznych do istniejących z zastosowaniem kolan i załamań lutowanych na ostro - wyklucza się zastosowanie prefabrykowanych kształtek o obłych (zaokrąglonych) kształtach, k) montaż odstraszaczy ptaków na kalenicach, pasach rynnowych, gzymsach, parapetach okiennych i kominach, l) izolację ścian piwnic - pionową przy użyciu folii kubełkowej, m) renowację elewacji poprzez drobną naprawę tynków zewnętrznych oraz miejscową ich wymianę na powierzchniach odparzonych lub odpadających, n) mycie całej elewacji urządzeniem ciśnieniowym typu Karcher, o) wykonanie nowego spoinowania ścian licowanych oraz impregnację wszystkich elewacji środkiem impregnującym, p) pomalowanie dwukrotne ścian farbą silikatową w kolorze podobnym do wykonanych wcześniej fragmentów ściany frontowej..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe. Zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, jeśli zajdzie taka konieczność.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.26.23.11-4, 45.22.20.00-1, 45.26.25.00-6, 45.10.00.00-1, 45.11.21.00-8, 45.44.30.00-4, 45.26.12.15-6, 45.11.12.20-6, 45.32.00.00-6, 45.26.13.20-3, 45.26.21.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12. 000 zł. (słownie: dwanaścietysięcyzłotych 00/100), 2. Termin wniesienia wadium: a) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: - wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, - wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ , przed upływem na składanie ofert. b) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty przy czym: - wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy: NBP Poznań : 10 1010 1469 0011 2413 9120 0000 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony - Remont dachu budynku, renowacja elewacji budynku, montaż odstraszaczy oraz izolacja ścian piwnic budynku głównego Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9 - w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w miejscu wskazanym w pkt. VII.1 SIWZ przed upływem terminu składania ofert.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszej Specyfikacji, polegające na remoncie poszycia dachowego oraz elewacji budynku o minimalnej wartości 400.000 zł brutto każda, przy czym jedna z nich była wykonywana na obiekcie czynnym (funkcjonującym) oraz przedłoży dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobą która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającą, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże: posiadanie środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub posiadanie zdolności kredytowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia - minimum 200.000,00 zł, w okresie maksymalnie trzech miesięcy poprzedzających termin składania ofert. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

   III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

     III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

     • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Długość okresu gwarancyjnego - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji. 2. Zgodnie z literą art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w dozwolonym ustawowo zakresie. Zmiana treści umowy spowodowana być może działaniem siły wyższej, okolicznościami, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, oraz zdarzeniami, których w chwili sporządzania niniejszej specyfikacji nie dało się przewidzieć. Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności terminu wykonania zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach: a. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji Umowy- zmiana wprowadzona aneksem do Umowy: - w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w wytycznych do harmonogramu prac nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego, - w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesieniem przez niego poprawek lub zmian w projekcie. - konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, - konieczność wykonania robót dodatkowych, zamówień dodatkowych lub uzupełniających, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji b. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, c. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu Umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. d. dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie e. w przypadku zmiany podwykonawcy, który - zgodnie z art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych - będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji. f. w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy. g. w przypadku wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków, wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, m. in.: a. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców). b. Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 5. Warunki wprowadzenia zmian do umowy: a. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie X.4 SIWZ. b. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. c. Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: - opis propozycji zmiany, - uzasadnienie zmiany, - opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 7. Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpwitkowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Poprawczy w Witkowie, ul. Plac Kościuszki 9, 62-230 Witkowo.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.04.2015 godzina 13:00, miejsce: Zakład Poprawczy w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków