Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Sękow...
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Sękow...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Duszniki , ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie, tel. 61 2919075, 2919400, faks 61 2919131.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Sękowo - dz. 66/2,56/7 i 271/1.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Sękowo - dz. 66/2,56/7 i 271/1 obejmuje : - przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 SN 8 - 267 m - przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV dn 160 SN 8 - 55,5 m ( 8 szt) - sieć wodociągowa PE 90 mm PN 16 - 65,0 m - przyłącze wody PE 32 - 50,5 m ( 7 szt), - przepompownia ścieków lokalna - 1kpl, - rurociąg tłoczny PE 63 mm PN 10 - 9,0 m Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej usytuowane są w pasach dróg, włączenie obu mediów nastąpi na działce drogowej nr 66/2 oraz 271/1. Pozostałe szczegóły przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, STWiOR, pomocniczo przedmiar robót oraz zapisy projektu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 36 miesięcy. Wykonawca zapewnia kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje budowlane. Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, uzgodnień z gestorami sieci, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, przekopów kontrolnych, zapewnienia kontroli jakości , pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót . Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z późn. zm ) oraz zgodnie z polskimi normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 prawa budowlanego i STWiOR. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w SIWZ, dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe , funkcjonalne oraz wymagany standard , mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności , zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 50 % zamówienia podstawowego .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 3.000,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień - wykonawca składa oświadczenie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedstawi dokumenty: wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę powinien zawierać roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej po 400 mb ( w 1 zadaniu rozumianym oddzielnie dla sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej), montażu przepompowni ścieków - co najmniej 2 szt sterowanych modułem telemetrycznym GSM/GPRS oraz załączeniem dowodów ich dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest poświadczenie inwestora. W przypadku ,gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań - wykonawca składa oświadczenie wg wzoru w SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań - wykonawca składa oświadczenie wg wzoru w SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru w SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, a do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.XI. B.1-2 SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną Wykonawca musi złożyć oddzielne dokumenty i oświadczenia wynikające z pkt.XI.B. 1-2 SIWZ dla każdego ze wspólników . 3. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. Kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. 4.Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin płatności - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Określa je projekt umowy, szczególnie w par.13, tj. 2.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian : 2.1. w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych zmian w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia, stosownie do zapisów w § 4 ust.2. pkt.18 niniejszej umowy, uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym , Wykonawcą i Inspektorem nadzoru, a zmiany te sprzyjać będą optymalnemu wykonaniu przedmiotu umowy, jak również celowemu i efektywnemu wydatkowaniu środków finansowych i późniejszemu racjonalnemu użytkowaniu. Strony sporządzają odpowiedni protokół konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych . 2.2. zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na warunki realizacji przedmiotu umowy. Zmiana podwykonawców lub dalszych podwykonawców , przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po akceptacji Zamawiającego 2.3. wystąpią ważne okoliczności niezależne od Wykonawcy skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.duszniki.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, Biuro Obsługi Interesanta.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, które zamówienie powierzy podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
24.02.2020
Jeremias Sp. z o.o.

Firma Jeremias Systemy Kominowe należy do grupy Jeremias z siedzibą w Niemczech. Oddział w Polsce założony został w 1997 roku i w tym c...

wielkopolskie
Intalacje grzewcze
20.02.2020
Kerst Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENI W BUDOWNICTWIE KERST Sp. z o. o. jest firmą budowlaną specjalizującą się w realizacji robót budowlanych dla Klientów in...

mazowieckie
Budownictwo mieszkaniowe
17.02.2020
Centrum Osłon Effect s.c. J...

Centrum Osłon Effect to firma, która specjalizuje się przede wszystkim w produkcji rolet na wymiar. Firma istnieje na rynku od 2008 rok...

pomorskie
Drzwi, bramy i ogrodzenia
15.02.2020
Invest Consulting Tadeusz S...

Invest Consulting to firma, która z powodzeniem działa na rynku nieruchomości od wielu lat. Jesteśmy generalnym wykonawcą inwestycji bu...

wielkopolskie
Budownictwo mieszkaniowe