Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont dróg gminnych w 2015 r.
Remont dróg gminnych w 2015 r.
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCY



I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Duszniki , ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie, tel. 61 2919075, 2919400, faks 61 2919131.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w 2015 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Remont dróg gminnych w 2015 roku obejmuje następujące zadania - I Część : 1) Remont dróg gruntowych gruzem betonowo-kamienno-ceglanym - 3.376,79 mb , przy szerokości drogi 4 m na terenie sołectwa m. Brzoza- Grodziszczko, Ceradz Dolny, Chełminko, Niewierz, Sędzinko-Zalesie, Sędziny, Zakrzewko, Kunowo-Młynkowo 2) Remont dróg gruntowych destruktem bitumicznym w m. Wilczyna - 343,43 m2 , 3) Remont nawierzchni bitumicznej drogi przy użyciu masy bitumicznej w m.Podrzewie - 164,85 m 2 4) Remont nawierzchni dróg ( drogi o nawierzchni z gruzu betonowo-kamienno-ceglanego) destruktem bitumicznym w sołectwach Brzoza-Grodziszczko, Ceradz Dolny, Kunowo - 1102,86 m2 Część II 1) Równanie , profilowanie i wałowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Duszniki - ok.67 km Zamawiający informuje ,że ilości robót podane w ogłoszeniu są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którymi Zamawiający podpisze umowę nie będzie przysługiwać żadne roszczenie o realizację zamówienia w zakresie podanym w SIWZ i ogłoszeniu. Zakres rzeczowy poszczególnych zadań może różnić się ilościowo od podanego w SIWZ, jednak łączna wartość zamówienia nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy, chyba, że pojawi się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia, dla zadań z części I - 24 m-ce, dla części II - 6 m-cy. Szczegóły przedmiotu zamówienia określają opisy techniczne, charakterystyka robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , zapisy projektu umowy. Do ceny oferty należy doliczyć następujące koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, utrzymania zaplecza sprzętowego , koszty związane z odbiorami wykonanych robót . Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z późn. zm ) oraz zgodnie z polskimi normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 prawa budowlanego i STWiOR..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające do 50 % zamówienia podstawowego do każdej z części zamówienia w przypadku posiadania środków finansowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.20-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.05.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : - do I części - 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych), - do II części -1.500,00 ( jeden tysiąc pięćset złotych) Pozostałe informacje o sposobie wnoszenia wadium znajdują się w SIWZ.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień - wykonawca składa oświadczenie




III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca przedstawi dokumenty: wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia wykaz najważniejszych robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę powinien zawierać roboty budowlane polegające na budowie , przebudowie lub remoncie dróg masą bitumiczną, destruktem lub też kostką brukową , gruzem o długości co najmniej 5 km , a w przypadku składania oferty tylko na część II - doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia- tj. równania , profilowania i wałowania dróg gruntowych o długości co najmniej 60 km oraz załączeniem dowodów ich dotyczących określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest poświadczenie inwestora. W przypadku ,gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.




III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonawca przedkłada wykaz dostępnego mu sprzętu (min. 1 szt równiarki drogowej, walec ogumiony, koparko- ładowarka- 1 szt) w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg wzoru w SIWZ.




III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru w SIWZ.




III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru w SIWZ.




III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z innymi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia- oryginał dokumentu 2. Pozostałe informacje w SIWZ.

SEKCJA IV:

PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 95
– 2 - Termin płatnosci - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadnionych zmian w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia, stosownie do zapisów w § 4 ust.2. pkt.18 niniejszej umowy, uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym , Wykonawcą i Inspektorem nadzoru, a zmiany te sprzyjać będą optymalnemu wykonaniu przedmiotu umowy, jak również celowemu i efektywnemu wydatkowaniu środków finansowych i późniejszemu racjonalnemu użytkowaniu. Strony sporządzają odpowiedni protokół konieczności wykonania robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych. 2. przewiduje się możliwość obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia w związku z pp. 2.1., a Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek sporządzenia odpowiedniego kosztorysu różnicowego wykonanych robót 3. zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na warunki realizacji przedmiotu umowy. Zmiana podwykonawców lub dalszych podwykonawców , przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po akceptacji Zamawiającego 4. wystąpią ważne okoliczności niezależne od Wykonawcy skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.duszniki.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ze strony internetowej Gminy Duszniki lub w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, Biuro Obsługi Interesanta.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, które zamówienie powierzy podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków