Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /  
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzyżanowice , ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, woj. śląskie, tel. (032) 4194051, 4194050, faks (032) 4194234.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowice.pl.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz zawrzeć umowy ramowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ŚCIEŻKI DOJAZDOWEJ W RAMACH PROJEKTU - ROZWÓJ I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ WZDŁUŻ RZEK OLZA I ODRA.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Przekraczamy granice.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i czynności związanych z realizacją zadania pn.: Modernizacja infrastruktury ścieżki dojazdowej w ramach projektu - Rozwój i uzupełnienie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzek Olza I Odra, w tym wykonanie wszystkich prac opisanych w projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotowego zadania. Zadanie jest współfinansowane ze środków środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Przekraczamy granice.
W ramach dofinansowania wybudowane zostaną trzy obiekty parterowe - o konstrukcji tradycyjnej oraz o konstrukcji stalowej wypełnionej materiałami tradycyjnymi:
KUCHNIA LETNIA Z WIATĄ NA ROWERY:
- Powierzchnia zabudowy : 150,13 m2
- Powierzchnia użytkowa : 29,23 m2
- Kubatura: 595,13 m3
TOALETY Z PRYSZNICAMI:
-Powierzchnia zabudowy: 73,17 m2
-Powierzchnia użytkowa: 39,32 m2
-Kubatura: 228,38 m3
PUNKT INFORMACYJNY:
-Powierzchnia zabudowy: 12,75 m2
-Powierzchnia użytkowa: 9,38 m2
-Kubatura: 43,39 m3.
Lokalizacja: Działka nr 82/10 i dz. nr 82/1 ul. Parkowa Tworków.
Zadanie obejmuje również wykonanie robót nie objętych dofinansowaniem :prac rozbiórkowych; przyłącza kanalizacyjnego; wycinkę drzew oraz wymianę ogrodzenia na ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole - wysokość siatki 1,5m; długość 187 m.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) roboty budowlane obejmujące: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych; roboty konstrukcyjne i zadaszeniowe; roboty instalacyjne: elektryczne, wodno -kanalizacyjne i sanitarne; instalowanie ogrodzeń; roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 2) organizację budowy, obejmującą:
a) organizację zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: usunięcie gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowanie - Wykonawca ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia,
d) odtworzenie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót.
3. W zakresie wykonania zamówienia publicznego Wykonawca winien ująć wszystkie inne roboty i czynności niezbędne do jego zrealizowania, odebrania i użytkowania wynikające z uzgodnień i obowiązujących przepisów prawa polskiego m. in.: zabezpieczyć geodezyjną obsługę inwestycji (m.in. geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie przed rozpoczęciem robót tak aby wszelkie prace prowadzone były w obrębie wyznaczonych działek i nie wchodziły w tereny osób trzecich, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz innych czynności, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zamówienia); wykonać wszystkie czynności związane z przestrzeganiem zasad BHP i utrzymaniem porządku na terenie budowy (czynności związanych z BHP i BRD); wykonać wszystkie niezbędne pomiary kontrolne związane z prawidłowością prowadzonych robót; dokonać wszelkich uzgodnień, konsultacji, nadzorów; czynności związane ze składowaniem i utylizacją odpadów, a także inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia oraz oddania do użytkowania zadania.
4. Dokumentu opisujące przedmiot zamówienia stanowią załączniki do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.20.00-6, 45.22.32.10-1, 45.22.32.20-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.34.00.00-2, 45.40.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Przystępując do przetargu każdy z wykonawców zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach modernizacji, przebudowy, budowy, lub rozbudowy.: min 2 obiektów kubaturowych w zakresie robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Łączna wartość robót winna być nie mniejsza niż 400.000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złoty) lub równowartość w przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Powyższe roboty traktowane są, jako roboty najważniejsze więc winny być potwierdzone dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający (Gmina Krzyżanowice) jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa wyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub o których mowa wyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje warunku w zakresie potencjału technicznego.
Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, w zakresie niezbędnym do nadzorowania robót jakie objęte są przedmiotem zamówienia i min. 2 letnim doświadczeniem.
UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. nr.63, poz.394z póź. zm.).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia poprzez: ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200.000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złoty) lub równowartość w przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - oryginał podpisany przez umocowanego przedstawiciela takiego podmiotu.

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków sprecyzowanych przez Zamawiającego zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, jako konsorcjum, warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych opisane w pkt. 1mogą spełnić wspólnie pomioty składające ofertę wspólną. Brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1.musi spełniać każdy z podmiotów - Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     1. Formularz oferty sporządzona przez Wykonawcę w oparciu o wzór formularza.
     2. Kosztorys ofertowy przedstawiający kalkulację własną, zgodnie z zapisami pkt.12 SIWZ.
     3. Zestawienie materiałów.
     4. Upoważnienie do podpisywania oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty pełnomocnictwo upoważniające powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Podmioty składające ofertę wspólną, jako konsorcjum lub jako spółka cywilna ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy.
     5. Dowód wniesienia wadium, do upływu terminu składania ofert.

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 80
– 2 - Gwarancja - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do przyjętego w Dokumentacji sposobu realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego w następujących sytuacjach:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje Dokumentacja i podyktowane obiektywnie uzasadnionymi okolicznościami, jak np. problemy zaopatrzeniowe, czy warunki pogodowe; w takim przypadku i jeśli jest to konieczne, Wykonawca przedstawia sporządzony na własny koszt projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i stosownym uzasadnieniem - projekt zamienny wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, przy czym odmowa akceptacji, niezależnie od przyczyny, nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zwrot kosztu wykonania projektu zamiennego,
2) w przypadku gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych objętych Dokumentacją, wynikającą z ujawnienia okoliczności faktycznych związanych z Terenem budowy, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i które uniemożliwiają docelowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający przy współudziale projektanta sporządza protokół konieczności, który za zgodą projektanta jest podstawą wprowadzania zmian w stosunku do Dokumentacji oraz jeśli jest to konieczne sporządza projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. W takim przypadku, jeśli jest to konieczne, Zamawiający podejmie stosowne kroki mające na celu zawarcie odrębnych umów na roboty dodatkowe lub zamienne z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W razie zaistnienia po zawarciu Umowy, zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Za siłę wyższą przyjmuje się zdarzenie zewnętrzne, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której:
1) Wystąpią warunki pogodowe znacząco odbiegające od typowych panujących w danym okresie pory roku, które z uwagi na przyjęte rozwiązania technologiczne uniemożliwią prowadzenie robót, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu wykonania umowy o czas przez który umowa nie była wykonywana ze względu na nietypowe warunki pogodowe.
2) zgodnie z postanowieniami pkt.1 powyżej zostaną wprowadzone zmiany sposobu realizacji zadania, powodujące konieczność zmiany terminu, Strony uzgodnią nowy termin Odbioru końcowego i harmonogram prac, przy czym przesunięcie terminu pierwotnego nie będzie dłuższe niż dyktują to uwarunkowania technologiczne lub niezbędne procedury dla ich wprowadzenia.
3) Prace zostaną wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji.
4) Zajdzie konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, strony na udokumentowany wniosek Wykonawcy podejmą negocjacje celem przesunięcia terminu realizacji.
4. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w szczególności zmiany podatku Vat.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.krzyzanowice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, pok. 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Przekraczamy granice.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
15.10.2019
Przedsiębiorstwo Usługowo -...

Wysokiej jakości roboty ziemne oraz usługi koparko-ładowarką oferuje firma JEMAR Jekiełek Marek z miejscowości Pisarzowice. Wykopy, fun...

śląskie
Prace ziemne
15.10.2019
Konserwacja Żurawi Jan Pałka

Serwis urządzeń, maszyn i pojazdów z branży budowlanej i komunalnej realizuje Konserwacja żurawi w Kobyłce. Naprawiamy żurawie samojezd...

mazowieckie
Dźwigi i żurawie
11.10.2019
New Garden Style Aleksandra...

New Garden Style to profesjonalna firma zajmująca się kompleksowym wykonywaniem ogrodów a ponadto sprzedażą wyposażenia ogrodowego. Moż...

małopolskie
Inne materiały
10.10.2019
PHU Lavart Grzegorz Cierniak

W Poznaniu mieści się siedziba firmy Lavert, która od 1991 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą okien, drzwi i innych elementów do wy...

wielkopolskie
Okna i akcesoria okienne