Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Remonty budowlane   /   Remont korpusu drogi gminnej Łososina Dolna - Jarostowa - In...
Remont korpusu drogi gminnej Łososina Dolna - Jarostowa - In...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łososina Dolna , Łososina Dolna 300, 33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie, tel. 018 4448002, faks 018 4448002.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lososina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont korpusu drogi gminnej Łososina Dolna - Jarostowa - Instytut Nr 292503 K w miejscowości Bilsko w km 0+415 - 0+445,.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane związane z wykonaniem remontu korpusu drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Łososina Dolna , w tym: roboty rozbiórkowe uszkodzonych elementów korpusu drogi , - roboty ziemne wykonywane koparkami, - umocnienie korpusu drogi poprzez kosze gabionowe, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie nawierzchni bitumicznej. - ponowne zamontowanie zdemontowanych barier ochronnych , Szczegółowy zakres robót dla w/w drogi zawarty jest w przedmiarze robót..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
– Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67. ust 1, pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.00.00-1, 45.23.24.52-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: 2.500,00 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z SIWZ wg formy spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z SIWZ wg formy spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z SIWZ wg formy spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z SIWZ wg formy spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty zgodnie z SIWZ wg formy spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

     III.6) INNE DOKUMENTY

     Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

     Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Kosztorys ofertowy , parafowany projekt umowy, dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 97
– 2 - Okres gwarancji - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: - działania siły wyższej i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, - wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych, bądź atmosferycznych i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, - wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, - rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, - wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, - zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, - zmiany technologii wykonania robót, zmiana materiałów, lub poprawa jakości albo innych parametrów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, - obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych nle będzie konieczny do wykonania - wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych - zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT),


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lososina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej , 33-314 Łososina Dolna 300, pok. nr 14..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, 33-314 Łososina Dolna, pok. nr 26 - Dziennik podawczy..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków