Jesteś w:    Firmy Budowlane.pl   /   Przetargi budowlane   /   Roboty budowlane   /   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz mont...
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz mont...
Sekcja I:

ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skała , ul. Rynek 29, 32-043 Skała, woj. małopolskie, tel. 012 3891098, faks 012 3891098 w. 104.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.skala.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Gminy Skała. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej oraz instalacja 4 systemów fotowoltaicznych. Obiekt nr 1 - Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach: - roboty dociepleniowe (docieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropodachu) - powierzchnia 587 m2 (ściany zewnętrzne - 358 m2, strop - 229 m2) - modernizacja instalacji wewnętrznych - modernizacja instalacji CO, 31 sztuk termozaworów - wymiana istniejącego źródła ciepła (kocioł gazowy atmosferyczny) - instalacja kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 30 kW Obiekt nr 2 - Szkoła Podstawowa w Cianowicach: - roboty dociepleniowe (docieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropodachu) - powierzchnia 1279 m2 (ściany zewnętrzne - 911 m2, strop - 368 m2) - wymiana stolarki okiennej - okna PCV, ilość 31 sztuk, powierzchnia 40 m2 - modernizacja instalacji wewnętrznych - modernizacja instalacji CO, 49 sztuk termozaworów - montaż instalacji fotowoltaiki - ilość - 41 paneli fotowoltaicznych, moc instalacji - 10,045 kWp, powierzchnia instalacji 66,97 m2 Obiekt nr 3 - Przedszkole Samorządowe w Skale: - roboty dociepleniowe - powierzchnia 974 m2 (ściany zewnętrzne - 527 m2, strop - 447 m2) - wymiana stolarki okiennej - okna PCV, ilość 12 sztuk, powierzchnia 7,1 m2 - wymiana stolarki drzwiowej - ilość 2 sztuki, powierzchnia 6,24 m2 - modernizacja instalacji wewnętrznych - modernizacja instalacji CO, 34 sztuki termozaworów - modernizacja instalacji wewnętrznych - wykonanie instalacji CWU - montaż instalacji fotowoltaiki - ilość - 41 paneli fotowoltaicznych, moc instalacji - 10,045 kWp, powierzchnia paneli 66,97 m2 Obiekt nr 4 - Szkoła Podstawowa w Smardzowicach: - roboty dociepleniowe - powierzchnia 598 m2 (ściany zewnętrzne - 400 m2, strop - 198 m2) - wymiana istniejącego źródła ciepła (kocioł gazowy atmosferyczny) - instalacja kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 25 kW - modernizacja instalacji wewnętrznych - modernizacja instalacji CO, 23 sztuki grzejników, 23 sztuki termozaworów Obiekt nr 5 - Budynek Administracji Szkół Gminy Skała: - roboty dociepleniowe - powierzchnia 736 m2 (ściany zewnętrzne - 572 m2, strop - 164 m2) - wymiana stolarki okiennej - ilość 5 sztuk, powierzchnia 9,9 m2 - wymiana przeszkleń - ilość 2 sztuki, powierzchnia 4,16 m2 - modernizacja instalacji wewnętrznych - modernizacja instalacji CO, 34 sztuki termozaworów - montaż instalacji fotowoltaiki - ilość - 32 panele fotowoltaiczne, moc instalacji - 7,84 kWp, powierzchnia paneli 52,27 m2 Obiekt nr 6 - Szkoła Podstawowa w Minodze: - roboty dociepleniowe (docieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropodachu) - powierzchnia 950 m2 (ściany zewnętrzne - 541 m2, strop - 409 m2) - wymiana stolarki okiennej - okna PCV, ilość 21 sztuk, powierzchnia 23,8 m2 - wymiana stolarki drzwiowej - ilość 2 sztuki, powierzchnia 12,8 m2 - modernizacja instalacji wewnętrznych - modernizacja instalacji CO, 48 sztuk termozaworów - montaż instalacji fotowoltaiki - ilość - 20 paneli fotowoltaicznych, moc instalacji - 4,9 kWp, powierzchnia paneli 32,67 m2. Szczegółowy opis robót zawierają: Dokumentacja techniczna dotycząca termomodernizacji - zał. nr 7 (od 7.1 do 7.6) Projekty koncepcyjne instalacji fotowoltaicznej - zał. nr 8 (od 8.1 do 8.4) Przedmiary robót - zał. nr 9 (od 9.1 do 9.10) Audyty efektywności ekologicznej - zał. nr 10 (od 10.1 do 10.6) Wszelkie nazwy producentów i marek materiałów budowanych, produktów oraz sprzętu widniejące w dokumentacji projektowej zostały podane jedynie w celu uszczegółowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie właściwości i sposobu działania poszczególnych elementów. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich materiałów i produktów budowlanych oraz sprzętu, których cechy i sposób działania jest równoważny lub lepszy niż tych, które zostały przywołane w dokumentacji projektowej. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. 3. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zasad bhp, oznakować i zabezpieczyć teren prowadzenia robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie oraz za zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót. 4. Wykonawca jest zobowiązany do urządzenia placu budowy i zaplecza oraz do ich zabezpieczenia na własny koszt. Po zakończeniu robót należy rozebrać pomieszczenia tymczasowe i uporządkować teren. 5. Cena oferty powinna zawierać koszty wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania robót, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zabezpieczenia terenu budowy, wykonania prawidłowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, usuwania wszelkich awarii i uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu powstałych w wyniku prowadzonych robót, utylizację materiałów z demontażu. 6. Podstawą wyceny są przedmiary robót: załącznik nr 9 (od 9.1 do 9.10). 7. Wszystkie nazwy własne użyte do określenia urządzeń, materiałów itp. w dokumentacji projektowej oraz niniejszej dokumentacji przetargowej mają charakter poglądowy i służą wyłącznie do przedstawienia określonych parametrów technicznych i mogą być zastąpione produktami o równoważnych parametrach. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia: Na wykonane roboty (materiały i robociznę) minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy a maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.26.21.00-2, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.33.11.00-7, 09.33.12.00-0, 45.31.10.00-0, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III:

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy winni posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonawstwie: - robót budowlanych w specjalności termomodernizacji budynku (ścian zewnętrznych) o powierzchni minimum 400 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; - robót budowlanych w specjalności wykonywania instalacji fotowoltaicznych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej polegających na wykonaniu podobnego zakresu rzeczowego o wartości co najmniej 30 000,00 złotych brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem do wykonywania robót budowlanych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować osobami z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, c) elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi jedną osobę posiadającą wszystkie w/w. uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień. Osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym umożliwiającym wykonanie zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

   III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV:

PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

– 1 - Cena - 90
– 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu w przypadku: 1) wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie zapewnia wykonanie zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą zakresu robót i przedłużeniem terminu realizacji zamówienia; 2) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie; 3) zmiany kierownika budowy; 4) zmiany inspektora nadzoru; 5) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skala.pl/termomodernizacja
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak wyżej.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter)..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


POLECAMY:
OSTATNIO DODANE
21.05.2020
Przedsiębiorstwo Handlowo U...

Zastanawiasz się, czy warto zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych? Ile to wszystko kosztuje najłatwiejszym sposobem na to, ż...

śląskie
Budownictwo ekologiczne
21.05.2020
Edmar Edward Feński

Firma EDMAR proponuję docieplenie poddasza poliuretanową pianą otwartokomorową. Pracujemy na sprawdzonych pianach Amerykańskich oraz ...

mazowieckie
Ocieplanie budonków
18.05.2020
Grupa Proeko Sp. z o.o.

Jesteśmy wyjątkową firmą, która stworzyła autorską, innowacyjną a przede wszystkim pro-gospodarczą technologię budowy domów ekologiczny...

małopolskie
Domy drewniane
17.05.2020
DK Plastic Adrian Dziedzic

DK IZOLACJE. Ocieplenia pianą PUR. Nasze działania opierają się na jasnych zasadach, które budują silną markę i pozycję lidera w br...

kujawsko-pomorskie
Ocieplanie budonków